Mavesundhed

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det er ambitionen at opnå høj dyrevelfærd ved produktion af grise med god mavesundhed og samtidig med fastholdelse af en god produktionsøkonomi.

Mavesår er særskilt nævnt i Topmødeerklæringen ”Handlingsplan for dyrevelfærd 2014” som Svinesektoren har indgået, ligesom der er et ønske i strategien fra LFS bestyrelsen om øget fokus på mavesundhed i produktionen. Mavesår hos grise og søer var for år tilbage en stor udfordring for dansk svineproduktion, men en målrettet indsats for at øge viden om, hvordan mavesår forebygges og formidling af denne til svineproducenterne har gjort, at problemet i dag er langt mindre. Der mangler dog lige det sidste, ligesom den nationale screening af maver hos søer skal i hus for at opfylde vores forpligtelser i erklæringen fra Velfærds-topmødet.

Den igangværende nationale screening af maver fra søer har vist, at det generelt står godt til på besætningsplan med mavesundheden. Der findes dog stadig grise med mavesår, og der skal fortsat være fokus på at forebygge mavesår.

Projekterne vil bidrage til større forståelse af, hvorfor smågrise får mavesår og hvordan det på mellemlang sigt undgås hos søer og smågrise. Tidligere projekter om mavesår hos søer har allerede sat fokus på søers mavesundhed og denne øgede opmærksomhed har forbedret mavesundheden hos søerne, hvilket kan måles i den nationale screening af maver hos søer. Færre mavesår øger produktiviteten og forbedrer dyrevelfærden både på kort og mellemlang sigt.

Præsentation til den europæiske konference for svinedyrlæger, juni 2019 i Utrecht, Holland
Artikel i fagmagasinet SVIN, april 2019
Poster til EPSHM 2019, Utrecht Holland. Posteren giver en status på den nationale screening for mavesår hos søer.
Brug af HP 300 i stedet for sojaskrå i pelleteret slagtesvinefoder reducerede ikke forekomsten af maveforandringer eller konsistensen af maveindholdet baseret på visuel vurdering, andel fast fase eller tørstofmålinger.
Fagligt Nyt 2019
Artikel i fagmagasinet SVIN, november 2019
Den nationale screening for mavesår hos søer, som blev iværksat i 2017, er nu gået ind i sit sidste år, hvor der skal indsamles maver fra cirka 650 besætninger.
Kvartalsvis afrapportering af screening status
Kvartalsvis afrapportering af screening status
Tre fabrikater af høhække blev vurderet. Der var kun lidt spild på gulvet. Tremmeafstanden bør være cirka 4 cm, og den skal have en stor åbning øverst, så den er nem at fylde. Hække bør placeres cirka 30 cm over gulvet, så grisene kan bevæge sig uhindret.