Foderkvalitet

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Foder er den største omkostning i de samlede produktionsomkostninger, og det er derfor vigtigt, at svineproducenterne træffer de rigtige valg, når det gælder råvarer, fodersammensætninger og foderstrategier, der medvirker til, at der opnås den mest optimale produktivitet og den bedste produktionsværdi. Foderkvalitet har til formål at sikre, at de danske svineproducenter hele tiden har opdateret viden således, at der kan træffes de mest produktionsøkonomiske valg i forhold til næringsstofindhold og råvaresammensætning i foderblandingerne.

Projektet indeholder aktiviteten Foderopdatering, hvor det primære formål er løbende at opdatere fodervur-deringssystemet, der ligger til grund for råvarevalg og optimering af foderblandinger for både hjemmeblandere og for færdigfoder. Der arbejdes med råvarer både i form af årets kornanalyser, men også i danskdyrket protein, hvor hestebønner afprøves til søer som et alternativt fodermiddel. Den produktionsmæssige effekt af kommercielle foderblandinger samt af kontrol af udvalgte parametre i færdigfoder / tilskudsfoder / mineralsk foder undersøges i aktiviteten Firmablandinger og produkter.

Effekten for svineproducenterne vil være en øget indtjening på 10-20 kr. pr. gris afhængig af råvarepriserne. En forbedring af foderudnyttelsen på 0,1 FEsv/kg tilvækst svarer til godt 10 kr. pr. slagtesvin afhængig af foderprisen

Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Ø-vet årsmøde, januar 2019
Produktionsværdien beregnet med ens foderpris var statistisk set ens for de fire firmablandinger fra henholdsvis DLG, Danish Agro, Hedegaard og Himmerlands Grovvarer. De opnåede alle fire en bedre produktionsværdi end kontrolfoderet.
Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Fagligt Nyt 2019
Foder med 15 % hestebønner til søer i hele cyklus gav flere fødte grise pr. kuld og samme faringsprocent og kuldtilvækst. Hestebønner (Fuego) kan indgå med 15 % i sofoder.
Kontrol af 144 foderprøver af smågrise- og slagtesvinefoder fra 9 danske foderstoffirmaer viste, at det garanterede indhold af FEsv generelt bliver overholdt, uanset om der anvendes den nuværende eller den tidligere officielle kontrolmetode.
Fodringsseminar 2019
Svin, specialudgave Foder, maj 2019
Fodringsseminar 2019
Resultaterne fra byg, hvede, rug, triticale og havre viser i forhold til høsten 2018: et fald på op til 1,7 foderenheder pr. 100 kg samt 0,6 til 1,4 procentenheder mindre protein men en stigning i fosforindholdet på 0,1 til 0,3 gram pr. kg.
Temagruppen Mineraler, juni 2019
Svin, specialudgave Foder, maj 2019