Svineafgiftsfonden - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Svineafgiftsfonden.jpg
35 grise pr. årsso
Adfærdsregulerende fodring af søer
Alternativer til kastration
Avlsudviklingsprojekter i det danske svineavlsprogram
Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
Beskæftigelses- og rodematerialer
Billigere foder
Farestier og -stalde til løsgående søer
Foderets effekt på miljø
Forbedring af sundheden hos svin
Fremtidens produktionssystemer
Glade grises helbred - en workshop
Halebid og hele haler
IKT og produktionsstyring
Klima, ventilation og energi
Løbe-/kontrolstalde til løse søer
Ny slagtesvinestald
Optimal brug af antibiotika
Optimering af økologisk svineproduktion
Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse
Soen i form til faring
Sunde malkende søer 2020