Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Afgrødernes næringsstofbehov under nye produktionsforhold
Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin
Anvendt teknologi til økologisk planteavl
Baltic Waterdrive
Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool-Precise
Benchmarking som grundlag for nye indsatsområder
Biodiversitet i det nye årti – med landmanden i front
Bæredygtig finansiering af dansk landbrug
ClimOptic
Det klimavenlige landbrugsbyggeri - gennem cirkulært byggeri
FarmTest: Forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret
Flere insekter i landskabet - landbruget som en del af løsningen
Fremtidens anvendelse af organogene jorde
Fremtidens planteproduktion med og uden glyphosat
Fremtidens sikre landbrug
Fundamentet for landbrugsbedriftens bæredygtighedsplatform
Future Cropping
Grovfoder 4.0 - intelligent grovfoderproduktion
Hæv værdien af kornproduktionen
Håndtering af fosfor under ny fosforregulering
Håndtering af stigende vandmængder i vandløbene
Implementering af ny viden til økologiske landmænd
InnoGrass
Jordfordeling - Danmarks største puslespil
Kamerastyret ukrudtsbekæmpelse
Klimaoptimering i økologiske sædskifter
Klimavenlig græsproduktion
Konkurrencedygtig og markedsbaseret produktion af afgrøder til fødevarer
Kvælstofreduktionsmål for landbruget – marine miljømål
Kvælstofudvaskning målt med sugeceller - konsekvenser for udvaskningsmodeller og drikkevands-beskyttelse.
Landbruget, fremtidens bedste arbejdsplads
Landbrugets klimaværktøj
Lavemissionssædskifter til målrettet regulering
Markedsudvikling og økonomiske konsekvenser
Mere afgræsning gennem flere holdbare produktive kløvergræsmarker
Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
Mod en klimaneutral planteproduktion
Målrettet regulering og kollektive indsatser i forhold til vandmiljø
Målrettet vandmiljøindsats
Nul pesticidrester i konventionelle planteprodukter til konsum
Nutrients for Higher organic crop Yields (NutHY)
Ny budgetmodel med fokus på opfølgning og målstyring på landbrugsbedriften
Nye muligheder for behovsbestemt tildeling af planteværnsmidler
Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter som beslutningsstøtte (StyrN)
Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser
Opnå større klima- og udvaskningseffekt af efterafgrøder
Opnå økonomiske resultater som de bedste landmænd
Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn
Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning
Optimer udbyttet i dine sædskifteafgrøder
Optimerede afgrøder til fremtidens effektive og klimavenlige landbrug
Registreringsnet for svampe og skadedyr i landbrugsafgrøder
Ressourceeffektiv landbrugsproduktion under skærpede natur- og miljøvilkår
Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)
SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler
Send den nyeste viden i marken
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (demo)
Smart afgasset gødning (SMARAGD) - (udv.)
Sund jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte
Teknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning
Terrænnær redox- og retentionskortlægning til differentieret målrettet virkemiddelsindsats inden for ID15 oplande(T-Rex)
Udnyt satellitmålt kvælstofoptagelse i efterafgrøder til forbedring af N-udnyttelse (SAT-N)
Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoftildeling
Udvikling af en risikomodel, der skaber klarhed over landbrugsvirksomheders økonomiske risikoprofil
Udvikling af et værktøj til optimering via prisen på den sidst producerede enhed
Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs
Vand til markvanding
Vejen til den robuste bedrift
Økologisk dyrkning af sukkerroer
Økologiske markforsøg til udvikling af økologien
Økonomisk optimal og bæredygtig dyrkning af majs
Økonomiske data som grundlag for optimering