Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Anvendt teknologi til økologisk planteavl
Arbejdsmiljø så det rykker
Baltic Waterdrive (Water driven rural development in Baltic Sea Region)
Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool Precise
Bedre næringsstofudnyttelse ved holdopdeling i malkekvægbesægninger
Benchmarking og potentialescreening, der styrker økonomien på den enkelte landbrugsbedrift
Beslutningsstøtte til dræning og vandløbenes afledningskapacitet
De digitale landsforsøg - merværdi af samspillet mellem drone- og satellitmålinger
Effektiv landbrugsproduktion, drikkevand og regulering af husdyrbrug
FarmTest: forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret
Flere insekter i landskabet - landbruget som en del af løsningen
Future Cropping
Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug
Hurtig og effektiv offentliggørelse af sortsresultater
Hæv udbyttet i vinterraps
Håndtering af fosfor under ny fosforregulering
Innovationsplatform for drænvirkemidler
Kamerastyret ukrudtsbekæmpelse
Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)
Kvælstofreduktionsmål for landbruget - marine miljømål
Kvælstofudvaskning målt med sugeceller - konsekvenser for udvaskningsmodeller og drikkevandsbeskyttelse
Landbruget, fremtidens bedste arbejdsplads
Landbrugsbedriftens bæredygtighedsværktøj – Udvikling af drejebog og kravspecifikation
Markens dræningstilstand; effektiv kortlægning
Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
Målrettet formidling af viden til marken
Målrettet miljøregulering – optimale implementeringsstrategier
Målrettet naturforvaltning i Danmark
Målrettet regulering og kollektive indsatser i forhold til vandmiljø
Nutrients for Higher organic crop Yields (NutHY)
Ny budgetmodel med fokus på opfølgning og målstyring på landbrugsbedriften
Nye veje til økonomisk optimering af landbrugsbedriften
Omkostningseffektiv klimaindsats i markbruget
Oplandsrådgivning
Opnå økonomiske resultater som de bedste landmænd
Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn
Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning
Optimering af klimaindsatsen i markbruget
Reduktion af klimagasemissioner ved anvendelse af drænvirkemidler
Registreringsnet for svampe og skadedyr i landbruget
Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl (Robusta)
Samskabende vandforvaltning (WaterCog)
Satellitmålt kvælstofoptag i efteråret
Stjernestøv – en brik i bekæmpelse af fravænningsdiarré hos økologiske grise
Styrket ledelse af landbrugsbedriften via nye digitale muligheder
StyrN - Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter
Sund jord - en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte
Teknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning
Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoffer
Udvikling af en risikomodel, der skaber klarhed over landbrugsvirksomheders økonomiske risikoprofil
Udvikling af et værktøj til optimering via prisen på den sidst producerede enhed
Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs
Vandstatus i jord og afgrøder
Vandstatus og tørkeindeks i din mark
Viden ned fra hyldene og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd
Viden og formidling til økologiske landmænd (genbevilling)
Viden til bedriftsoptimering og forbedret indtjening
Vækst med bæredygtighed
Økologisk dyrkning af sukkerroer
Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter
Økologiske markforsøg til udvikling af økologien
Økonomisk optimal og bæredygtig produktion af majs
Økonomiske data som grundlag for ny viden