Kort over målrettet kvælstofregulering i 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettet kvælstofregulering i 2019. I efteråret 2019 skal der etableres ialt ca. 142.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen har 5. december udsendt nyheden ”Se i hvilke områder du kan søge tilskud til målrettet kvælstofregulering i 2019”.

Der er følgende større ændringer i 2019:

Alternativ 1 ha efterafgrøde = Hvordan skal alternativet placeres/reduceres? Kommentar
Tidlig sået vintersæd  4 ha I ansøgt mark (ID15-område) Sået senest 7. september 2019*.I gødningsloven der pt er i høring, lægges der op til at konverteringsfaktoren ændres fra 1:4 til 1:2
Braklagte arealer(brak langs vandløb ogsøer kan ikke bruges) 1 ha I ansøgt mark (ID15-område) Brak anmeldt i fællesskema 2019 med afgrødekode 310 (slåningsbrak). Brakarealet skal være udlagt med græs fra 1. januar 2019 *.
Mellemafgrøder 2 ha I ansøgt mark (ID15-område) Sået senest 20. juli 2019 *
Energiafgrøder 0,8 ha I ansøgt mark (ID15-område) Energiafgrøder anmeldt i fællesskema 2019. *
Reduktion af virksomhedenssamlede N-kvote 93 kg N eller 150 kg N  Reduktion af N-kvoten sker på bedriftsniveau, og for planperioden 2018/2019. Kan ikke ændres efter 17. april 2019. Afhænger af udbragt husdyrgødning og anden organisk gødning i planperioden 2016/17: < 80 kg N så 93 kg N/ha> 80 kg N så 150 kg N/ha
Afbrænding af fiberfraktion afforarbejdethusdyrgødning 870 kg N Forbrænding i af fiberfraktion i planperioden 2018/2019  

*)Alternativerne til efterafgrøder skal overholde samme krav som der gælder for samme alternativer til pligtige efterafgrøder. Kravene er beskrevet i vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2018/2019, afsnit 7.6

Både efterafgrøder og alternativer skal anmeldes i fællesskema 2019 senest på ansøgningsfristen 17. april 2018. Ansøgning sker fortsat via ”først til mølle”-princippet.

Der skal fortsat regnes eftervirkning af de målrettede efterafgrøder, og de målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig anvendes som MFO-, pligtig- eller husdyrefterafgrøder. Græsudlæg der udlægges på kvægundtagelsesbrug for at overholde 80 pct-kravet, kan fortsat anvendes som målrettet efterafgrøde. Målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde.

Krav til såfrister og arter er det samme som der gælder for pligtige efterafgrøder, jf. gældende plantedækkebekendtgørelse. Det forventes, at plantedækkebekendtgørelsen med ændrede regler for efteråret 2019, kommer i høring først i 2019.

Vejledende kort over krav om målrettede efterafgrøder i 2018

Herunder ses vejledende kort over krav om målrettet kvælstofregulering 2019 fra MiljøGis. Efterafgrødebehovet er angivet som en procentdel af efterafgrødegrundarealet i 2019 og viser hvor stor en procentdel, der skal udlægges med efterafgrøder i de områder, hvor der er et indsatsbehov. Se også kortet fra landbrugsstyrelsen her.

Find kortet i MiljøGis.

 

 

Kort over ansøgningsrunder i 2019

Herunder ses kort over ansøgningsrunder. Runde 1 åbner 1. februar og runde 2 åbner 1. marts.

Bekendtgørelsen om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler er offentliggjort 27. november 2018.

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering har været i høring frem til 4. december, og kan ses på høringsportalen.