Regler i forbindelse med reparation af græsudlæg på grund af tørken

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I forbindelse med tørken er mange græsefterafgrøder og græsudlæg skadet. Der er derfor behov for at reparere græsset i august. Her gennemgås hvilke muligheder der er, i forhold til de regler der pt. er i høring.

I denne artikel bruges benævnelsen græsefterafgrøde om græs, der er etableret med henblik på at opfylde efterafgrødekrav eller bevoksningskrav om efteråret, og som efterfølges af en forårssået afgrøde. Med græsudlæg menes her græsudlæg, der er etableret med henblik på at blive liggende som græsmark i 2019. Vær opmærksom på, at der i regelsættene kan være andre definitioner.

Regler i forhold til kvægundtagelsesbrugene

SEGES vurderer, at reparation af et tørkepåvirket græsudlæg eller græsefterafgrøde ikke strider mod husdyrbekendtgørelsens tekst, og at det både vil være en miljømæssig og landbrugsfaglig korrekt løsning at foretage en sådan reparation i august. En reparation må ikke have karakter af genetablering.

Reparation af græsudlæg og græsefterafgrøder kan ske ved isåning af græs med skiveskærssåmaskine eller lignende.  Med ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (pt. i høring) gives der yderligere mulighed for at iså rug med skiveskærssåmaskine.

Vær opmærksom på reglerne for henholdsvis MFO, pligtige og målrettede efterafgrøder, hvis græseftergrøden/udlægget også skal tælle som sådan.

MFO-græsudlæg

Hvis græsudlægget er etableret for at opfylde MFO-kravet, er det muligt at iså græs/kløvergræs for at udbedre plantedækket. Det er også muligt at iså rug, ligesom det gælder for undtagelsesbrugene, det vil dog fortsat være græsset, der skal overholde kravene til plantedække i efteråret i forhold til MFO-reglerne.

Hvis græsudlægget er ikke-eksisterende, så kan der frem til 3. september i stedet etableres en MFO-efterafgrødeblanding på arealet, bestående af mindst to arter der er godkendt som pligtig efterafgrøde (græs, alle kornarter, honningurt, korsblomstrede arter). Hvis græsudlægget samtidig skal tælle med i 80 pct. kravet på undtagelsesbrug, er dette IKKE en mulighed. Man skal også være opmærksom på, at MFO-efterafgrødeblandinger ikke må blive hovedafgrøden i 2019.

SEGES og L&F presser på overfor Landbrugsstyrelsen, at det skal være muligt at reetablere/genetablere MFO-græsudlæg med forudgående jordbearbejdning, men som MFO-reglerne er nu, er dette ikke muligt.

Det er fortsat uvist, om Landbrugsstyrelsen ændrer på kontrollen af MFO-græsudlæg, i forhold til krav om dækningsgrad i september/oktober, men der presses på for at kontrollen skal afspejle årets tørkesituation.

Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder

Her er der udelukkende tale om græsefterafgrøder, fordi der ifølge reglerne skal sås vårsæd efterfølgende. Græseftergrøden kan reetableres eller nyetableres med rent græs frem til 3.september. Vær dog opmærksom på MFO regler, hvis den skal tælle som MFO samtidig.

Hvis man ønsker at marken skal reetableres med et græsudlæg, som skal fungere som græsmark i 2019, kan den ikke tælle som pligtig efterafgrøde. Hvis man alligevel etablerer græsudlægget vil det betyde, at man skal opfylde kravet om pligtige efterafgrøder med andre alternativer (f.eks. banken, nedsat kvælstofkvote).

Reetablering bør primært ske ved isåning. Hvis der er meget ukrudt kan dette bekæmpes med harvning før etablering af nyt græsudlæg/græsefterafgrøde umiddelbart efter.

Målrettede kompenserede efterafgrøder

Reglerne for målrettede kompenserede efterafgrøder er de samme som for pligtige efterafgrøder.

Græseftergrøden kan reetableres eller nyetableres med rent græs frem til 3.september. Vær dog opmærksom på MFO regler, hvis den skal tælle som MFO samtidig. Det påvirker ikke udbetaling af støtte.

Hvis man ønsker at marken skal reetableres med et græsudlæg, som skal fungere som græsmark i 2019, kan den ikke tælle som målrettet efterafgrøde. Hvis man alligevel etablerer græsudlægget vil det betyde, at man både mister støtten og bliver trukket i kvælstofkvote i 2019.

Obligatoriske målrettede efterafgrøder følger reglerne for pligtige efterafgrøder, bortset fra, at man ikke må bruge alternativer udover nedsat kvote.

Reetablering bør primært ske ved isåning. Hvis der er meget ukrudt kan dette bekæmpes med harvning før etablering af nyt græsudlæg/græsefterafgrøde umiddelbart efter.