Reglerne om forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Planlægger du vårsæd på en mark, skal du være opmærksom på, hvornår du må foretage jordbearbejdning. Der er en række undtagelser fra reglerne.

Hvem skal overholde reglerne?

Virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 kr. fra plante- og/eller husdyravl og som dyrker et samlet areal på mindst 10 ha, skal overholde reglerne om forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for vårsåede afgrøder. Det gælder uanset om virksomheden er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej.

Definition af jordbearbejdning

Jordbearbejdning omfatter i denne sammenhæng, alle former for bearbejdning af jorden, som foretages i forbindelse med jordbrugsmæssig anvendelse som fx pløjning og harvning. Altså alle aktiviteter i marken, der har til hensigt at bearbejde jorden eller afgrødestubben.

Følgende aktiviteter anses ikke som jordbearbejdning: Høst, presning, indsamling af halm, kalkning, tromling, overfladisk halmstrigling, der har til formål at fordele halmen jævnt på arealet, etablering og vedligeholdelse af dræn samt nedfældning af gylle på udlægsgræs efter korn eller helsæd.

Sådan er reglerne for jordbearbejdning efter høst forud for vårsåede afgrøder

Hovedreglen er, at der ikke må foretages jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder fra høst af forfrugt til henholdsvis:

Tabel 1. Oversigt over tidspunkter for forbud mod jordbearbejdning

Tidspunkt Fra høst 2018 Fra 1. oktober 2018 Fra 1. november 2018 Fra 1. februar 2019
Aktivitet Forbud mod jordbearbejdning før vårsåede afgrøder Slut på forbud mod jordbearbejdning på lerjord, JB 7-9.   Nedvisning af ukrudt og spildfrø må fra denne dato finde sted, på arealer med forbud mod jordbearbejdning Slut på forbud mod jordbearbejdning på ler- og humus jord med JB 5-6 og JB 10-11.   Slut på forbud mod jordbearbejdning på arealer, hvor der har været dyrket kartofler og arealer, hvor der skal dyrkes kartofler i den kommende sæson Slut på forbud mod jordbearbejdning på sandjord, JB 1-4

Der er en række undtagelser fra reglerne, jf. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag nr. 1649 af 18. december 2017 § 19, stk. 3-9, som bliver gennemgået nedenfor.

Følgende arealer er undtaget fra reglerne om forbud mod jordbearbejdning:

Hvornår er det tilladt at jordbearbejde på arealer med efterafgrøder?

På arealer med pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder er der fastsat specifikke krav for destruktionstidspunkter, og de er derfor ikke omfattet af det generelle forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd. På arealer, hvor der har været dyrket disse typer efterafgrøder, må der pløjes, eller de må på anden måde destrueres, fra 3. november. For udlæg i majs er det dog først fra 1. marts.

De såkaldte frivillige efterafgrøder er ikke undtaget fra reglerne. Ved etablering af ”frivillige” efterafgrøder må der foretages en let jordbearbejdning. Efterfølgende jordbearbejdning følger datoerne for jordbearbejdningsreglerne, hhv. 1. oktober for JB 7-9, 1. november for JB 5-6 og 10-11 og 1. februar for JB 1-4.

Nedvisning

Nedvisning af ukrudt og spildfrø på arealer, omfattet af forbuddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder, må ske fra 1. oktober.

Undtagelsesbestemmelser for arealer med kartoffelbrok og kartoffelcystenematoder

På arealer, som har fået pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen om at bekæmpe kartoffelbrok eller kartoffelcystenematoder, må der uanset jordtypen, foretages jordbearbejdning fra 1. oktober.

De arealer, der er pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen, er automatisk dækket af undtagelsen og fremgår af Internet Markkort (IMK) i Tast selv-service under fanen ”Kartofler”. Undtagelsen gælder så længe arealet er pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen, derefter skal arealet igen følge de generelle regler om forbud mod jordbearbejdning.

Undtagelsesbestemmelse for arealer med majshelsæd angrebet af majshalvmøl

For marker med majshelsæd på sandjord, JB 1-4, hvor det kan dokumenteres, at afgrøden er angrebet af majshalvmøl, kan der søges om dispensation til at foretage jordbearbejdning fra 1. november. På lerjord er det i forvejen muligt at foretage jordbearbejdning fra 1. november på JB 5-6 og 10-11 og fra 1. oktober på JB 7-9. Jordbearbejdning på disse arealer efter 1. november kræver derfor ikke dispensation.

Inden du foretager jordbearbejdningen, skal du indsende en anmeldelse af angrebet til Landbrugsstyrelsen. Blanketten, der skal indsendes, finder du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Blanketten skal downloades og alle felter skal udfyldes, og derefter skal den gemmes på computeren og sendes til  majshalvmoel@lbst.dk.

Du vil blive kvitteret med en automatisk besked om modtagelse af anmeldelsen.

Efter anmeldelsen skal du opbevare følgende dokumentation på bedriften, som skal fremvises ved en eventuel kontrol:

Når ovenstående tre punkter er opfyldt, har du fået dispensation til at jordbearbejde det anmeldte areal fra 1. november 2018. Dispensationen er kun gældende i denne planperiode.

Tabel 2. Oversigt over gartneriafgrøder, der er fritaget fra forbuddet mod jordbearbejdning

 
122 Kommenfør 429 Jordskok, konsum
123 Valmuefrø 430 Bladpersille
124 Spinatfrø 431 Purløg
125 Bederoefrø 432 Krydderurter (undtagen persille og purløg)
126 Blanding af markfrø til udsæd 434 Grøntsager, andre (friland)
400 Asier 450 Grøntsager, blandinger
401 Asparges 501 Stauder
402 Bladselleri 503 En- og toårige planter
403 Blomkål 513 Jordbær
404 Broccoli 544 Snitblomster og snitgrønt
405 Courgette, squash 651 Dildfrø
406 Grønkål 652 Kinesisk kålfrø
407 Gulerod 653 Karsefrø
408 Hvidkål 654 Rucolafrø
409 Kinakål 655 Radissefrø (inklusiv olieræddikefrø)
410 Knoldselleri 656 Bladbede-, rødbedefrø
411 Løg 657 Grønkålsfrø
412 Pastinak 658 Gulerodsfrø
413 Rodpersille 659 Kålfrø (hvid- og rødkål)
415 Porre 660 Persillefrø
416 Rosenkål 661 Kørvelfrø
417 Rødbede 662 Majroefrø
418 Rødkål 663 Pastinakfrø
420 Salat (friland) 664 Skorzonerrod/Skorzonerrodfrø
421 Savoykål, spidskål 665 Havrerodfrø
422 Spinat 666 Purløgfrø
423 Sukkermajs 667 Timianfrø
424 Ærter, konsum 668 Blomsterfrø
    650 Chrysanthemum Garland, frø (Ny)

 

Særligt for bedrifter der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion

Denne type bedrifter kan også råde over konventionelle arealer og/eller arealer, der er under omlægning til økologi. Disse arealer er ligeledes undtaget fra reglerne om jordbearbejdning efter høst forud for vårsåede afgrøder.

Hvilken betydning har reglerne for arealer, hvor der skal dyrkes vårsæd?

Reglerne betyder, at i de marker, hvor der skal dyrkes vårsæd det efterfølgende år, må der efter høst, ikke foretages jordbearbejdning før de angivne datoer. Det gælder alle former for jordbearbejdning - også nedmuldning af halm, overfladiske harvninger, grubning mv.

Hvilken betydning har reglerne for arealer, hvor der skal dyrkes vintersæd?

På arealer, hvor der skal dyrkes vintersæd er der ikke restriktioner i forhold til jordbearbejdning. Husk, at erfaringerne viser, at der kun bør stubharves efter høst og forud for vintersæd, hvis du ønsker at:

Nedmulde halm

Udfør harvningen så øverligt som muligt, så færrest mulige ukrudtsfrø bringes ned i en dybde, hvor de går i spirehvile.

Diagram1. Reglerne for jordbearbejdning efter høst forud for vårsåede afgrøder