Udnyttelse af frøgræsmarker til foder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?

Det er tilladt at gødske en høstet frøgræsmark, som ikke skal anvendes til frøgræs igen næste år, med handelsgødning fra bedriftens kvote, og tage slet, bare plantedækket ikke bliver ødelagt. Så kan marken stadig tælle som pligtig-, husdyr eller målrettede efterafgrøder. I lukkeperioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes handelsgødning.

Der må ikke gødskes med husdyrgødning og anden organisk gødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, da disse kun må tilføres afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det har disse typer efterafgrøder ikke.

Plantedækket

Plantedækket skal opretholdes og have en sådan karakter, at det kan sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Der er ingen regler om, at det ikke må høstes eller afgræsses, så længe den effektive kvælstofoptagelse opretholdes.

Efterslæt på frøgræsmark med kvælstofkvote

Det er muligt at få N-kvote til et efterslæt af en frøgræsmark, men så kan den ikke tælle som lovpligtig efterafgrøde.