Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

En række hvedesorters modtagelighed mod aksfusarium er igen i 2018 undersøgt ved AU-Flakkebjerg vis kunstig smitte. Resultaterne vises.

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har igen i år undersøgt en række vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. De testede sorter er udvalgt i samarbejde med sortsejerne.

Sorterne har været udsået som small plot forsøg, hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. Der er gennemført 2 forsøg. I et forsøg er udlagt kerner smittet med Fusarium på jorden under kornets strækningsfase. I det andet forsøg er smittet 3 gange under blomstring (1. juni, 3. juni og 6. juni) med en blanding af sporer af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. Alle sorter har således været udsat for smitstof under blomstring. For at fremme angrebene er der vandet 1 gang om dagen. Ca. 15 dage efter første smittedato kunne man se de første tydelige angreb. Smittebetingelserne var gode, da angrebene har været moderate til kraftige.

I forsøgene er der vurderet antal angrebne aks den 26. juni og 29 juni. Da nogen af gentagelserne var dårligt etablerede fra efteråret og heller ikke var tilstrækkelig vandet, er der til det udvalgte gennemsnit anvendt de bedste blokke fra begge forsøg.

I figur 1 ses den sammenvejede angrebsgrad ved sidste bedømmelse. Ritmo og Oakley er referencesorter for det mest modtagelige sorter, mens Olivin og Skalmeje er referencesorter for de mest resistente. Ud over referencesorterne har der været de kraftigste angreb i sorterne Torp, RGT Universe, SJ L 288 og Kalmar. Mindst angreb blev fundet i Sheriff, Creator, Elixer, Benchmark og Safari.


Figur 1. Procent angrebne aks med Fusarium i 2018. LSD værdien er 9,5.

I tabel 1 er sorterne indgrupperet i 3 modtagelighedsgrupper på baggrund af resultater fra i år og tidligere år. Se tidligere års resultater i Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium.

Der findes ingen sorter, som har fuldstændig resistens overfor aksfusarium, men der findes sorter med moderat til god resistens. Det fleste af de dyrkede sorter kategoriseres ofte til at have moderat til høj modtagelighed, men der ses en tendens til, at flere af de dyrkede sorter nu har en forbedret resistens.

Det er velkendt, at rangordningen af sorter kan variere noget fra år til år, især for de sorter, der ligger i mellemgruppen. Denne variation afhænger bl.a. af længden på sortens blomstringsperiode. De fleste resultater fra året forsøg falder i tråd med data fra 2017.

Torp, Kalmar og RGT Universe og SJ L 288 er fundet ret modtagelige i årets forsøg. De to sidstnævnte sorter har kun været med i indeværende år, så der er stadig en vis usikkerhed omkring disse sorters indplacering. Kalmar har nu været med i to års forsøg og udviste i 2018 højere angreb end i 2017.

Sorterne Benchmark, Creator, Sheriff og Elixer har i tråd med resultaterne fra 2016 og 2017 igen fået relativt lave angreb i 2018. Det samme har været tilfældet for de lidt modtagelige referencesorter Skalmeje og Olivin.

Informer, Graham, KWS Zyatt og KWS Lilli har været med i 2 års forsøg og har i begge år ligget placeret i midterfeltet. De øvrige sorter i midtergruppen har kun været med i 1 års forsøg. KWS Nils, Viborg, Ohio og Hereford er ikke med i årets forsøg, men har tidligere ligget i midtergruppen.

I løbet af efteråret vil indgrupperingen i www.Sortinfo.dk blive opdateret med de nye resultater. I tabel 1 er vist den nye indgruppering. Af de mest udbredte sorter har kun Kalmar skiftet modtagelighedsgruppe.

Tabel 1. Indgruppering af sorternes modtagelighed mod aksfusarium

Lidt modtagelig Moderat til høj modtagelighed  Meget modtagelig
Benchmark, Creator, Elixer, Sheriff   Informer, KWS Extase, LG Mocca, KWS Lili, Graham, KWS Zyatt, Canon, Drachmann, LG W123. Kalmar, Torp, Pistoria

Toksinindhold

Sorternes indhold af toksin vil blive målt senere. På grund af den kunstige smitte forventes høje indhold af toksin i prøverne. Normalt er der god sammenhæng mellem angrebsgraden og niveauet af toksin i det høstede korn. Resultaterne fra toksinanalyser i forsøgene fra 2018 vil først foreligge sidst på året.

Dyrkning af hvedesorter, der er mindre modtagelige overfor aksfusarium, er især vigtigt ved forfrugt korn og samtidig reduceret jordbearbejdning, da smittetrykket her er højest. Forfrugt majs giver et meget højt smittetryk, og hvededyrkning efter majs frarådes derfor.