Svampebekæmpelse i triticale

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

De mest dyrkede sorter er relativ modtagelige for gulrust.

I tabel 1 ses de mest udbredte triticalesorters modtagelighed for rust og meldug. Triticale kan også angribes af Septoria, men kun få af sorterne er indgrupperet i modtagelighed overfor Septoria grundet for få data.

I triticale skal der især holdes øje med angreb af gulrust. De dyrkede sorter er alle mere eller mindre modtagelige for gulrust dog er der kun få data for Trivalan. De fleste af sorterne er også relativ modtagelige for meldug, dog er sorten Neogen ikke særlig modtagelig.

Tabel 1. Triticalesorternes modtagelighed over for svampesygdomme (kilde: www.Sortinfo.dk)

Sort Andel af triticaleareal 2018 pct. Bruttomerudb.
svampebek.
khg/ha
Pct. dækning gulrust Gul-rust (0-4)* Mel-dug (0-4)* Brun-rust (0-4)*
4 fs. 2017 4 fs. 2016 3 fs. 2015 18 fs 2017 12 fs. 2016 17 fs. 2015
Neogen 35,7 11,3 8,4 35,7 2,5 7,0 12,0 3 0 3
Tantris 22,0 20,2 8,8 33,0 0,7 11,0 17,0 3 3 3
Travoris 20,2 13,0 12,0 40,6 0,9 4,0 7,0 2 2 1
Cappricia 12,5 11,4 10,2 - 0,4 2,5 - 2 2 0
Jura 4,9 13,9 14,6 36,7 6,0 24,0 28,0 3 2 1
Trivalan 4,8 - 7,1 - - 0,01 - - - -

* 0 = ikke modtagelig, 4 = ekstrem modtagelig

Knækkefodsyge

Bekæmpelse af knækkefodsyge er kun relativt sjældent aktuel. Tærsklen er over 35 procent planter med angrebne hovedskud. Før angrebet tæller med, skal det have bredt sig til 2. yderste skedeblad. I løsningsforslagene i tabel 2 nedenfor ses i starten også løsninger mod knækkefodsyge. Læs mere om knækkefodsyge i plantenyt Knækkefodsyge i vintersæd.

Gulrust

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller såfremt der findes gulrust i triticale i området. Bekæmpelse iværksættes fra omkring vækststadie 30 (begyndende strækning af hovedskud), hvor der er nyvækst, som ønskes beskyttet. En rettidig indsats er i modtagelige sorter en forudsætning for en effektiv bekæmpelse. Rettidighed har større betydning end doseringen. Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for gulrust er afhængig af temperaturen og er ved 9° C ca. 24 dage og ved 20° C ca. 12 dage.

Brunrust

Brunrust ses kun med års mellemrum og dukker normalt først op efter skridning, fordi svampen trives bedst ved høje temperaturer. Tidlige angreb kan dog forekomme og forekommer ofte efter milde vintre. Angreb bekæmpes, hvis der er over 25 pct. angrebne planter i vækststadium 30-31 (et knæ udviklet) og herefter ved over 10 pct. angrebne planter.

Meldug

Under gunstige forhold (let jord, sen såning, tæt, kraftig plantebestand og læ) kan de fleste sorter angribes af meldug. Ved mere udbredte angreb af meldug har der været god rentabilitet i meldugbekæmpelse i triticale.

I modtagelige sorter anbefales meldug bekæmpet ved:

I mindre modtagelige sorter (Neogen) anbefales meldug bekæmpet ved:

Septoria

Septoria er et langt mindre problem i triticale end i hvede, men i meget fugtige år kan der være behov for bekæmpelse. I modsætning til hvede, hvor hvedegråplet er dominerende, er hvedebrunplet oftest dominerende i triticale. Som vejledende tærskel for Septoria-bekæmpelse kan angives angreb på de nederste blade og mindst 8-10 dage med nedbør omkring skridning (vækststadium 37-65).

Løsningsforslag

I tabel 2 er vist forskellige løsningsforslag til svampebekæmpelse i triticale. I starten af tabellen er også angivet løsninger mod knækkefodsyge.

Der er både foreslået løsninger indtil vækststadium 39 (fanebladet udviklet) hhv. i vækststadium 39-65 (blomstring), hvor yderligere Septoria kan være et problem. De højeste doser anvendes ved risiko for meget Septoria. Orius/Folicur Xpert/Rubric har bedre effekt på hvedebrunplet end på hvedegråplet.

Det er vigtigt at vælge løsninger med god effekt mod rust. Forsøg og erfaringer viser, at den bedste effekt mod rust opnås ved bekæmpelse af meget svage angreb. Ved bekæmpelse af kraftigere angreb opnås både dårligere effekt og en kortere virkningstid, også selv om der anvendes en højere dosis. I strækningsfasen kan forventes en virkningstid på omkring 14 dage.

Vær opmærksom på, at der som angivet er begrænsninger på antallet af behandlinger for flere af midlerne.

Bekæmpelse af svampesygdomme i triticale kan være aktuel til omkring blomstring (vækststadium 65).

Regler for brug af visse triazoler

Vær opmærksom på reglerne for den maksimalt tilladte mængde, som man må bruge af visse triazoler. Se nærmere i PlanteNyt nr. 1183. F.eks. bidrager 2 behandlinger med 0,3 l Orius (200 g/l tebuconazol) med 48 procent til triazolregnskabet (120 g/250 g).


Billede 1. Tidlig angreb af gulrust. Gulrustsporerne har endnu ikke lejret sig i striber.


Billede 2. Gulrustsporerne har lejret sig i striber.


Billede 3. Aksangreb af gulrust.


Billede 4. Når avnerne fjernes, ses kerner med angreb af gulrust.


Billede 5. Brunrust. Sporerne sidder spredt på bladpladen hele sæsonen.


Billede 6. Meldug.


Billede 7. Hvedebrunplet i triticale.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.