Svampebekæmpelse i rug

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hold især øje med brunrust, da sorterne er ret modtagelige.

Knækkefodsyge

Bekæmpelse af knækkefodsyge anbefales kun undtagelsesvis, hvor der er et anstrengt kornsædskifte, sået tidligt og en meget kraftig plantebestand. Læs mere i  Knækkefodsyge i vintersæd. I tabel 2 nedenfor er også angivet løsningsforslag mod knækkefodsyge.

Sorternes modtagelighed

I tabel 1 ses de dyrkede sorters modtagelighed mod bladsvampe. Det fremgår, at mange af sorterne er ret modtagelige for brunrust.

Tabel 1. De dyrkede rugsorters modtagelighed mod svampe

Sort Procent af
rugareal
2018 1)
Meldug
(0-3)*
Skoldplet
(0-3)*
Brunrust
(0-3)*
KWS Livado 25,6 1 1 2
KWS Binntto 17,8 2 2 2
Helltop 2) 11,8 (1) (2) (2)
SU-Performer 90 + 10 % pop. sort 9,9 1 2 3
KWS Florano 8,5 2 1 3
KWS Bono 7,5 2 2 3
Inspector 2) 4,6 (0) (2) (2)
Palazzo 4,4 1 2 3
KWS Magnifico 1,6 1 2 3

* 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig.
1) Angivelsen er lidt usikker pga. eksport af udsæd.
2) Data for modtagelighed fra 2014 hhv. 2015.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadium 31- 40 (1. knæ udviklet indtil begyndende skridning) ved over 25 pct. angrebne planter. Herefter ved over 50 procent angrebne planter til og med gennemskridning.

Skoldplet bekæmpes i vækststadium 32-59 (2 knæ udviklet til fuld gennemskridning) efter en periode med fugtige forhold, og når angrebet breder sig op ad planterne.

Brunrust bekæmpes, hvis der er over 10 pct. angrebne planter. Dette er meget svage angreb, da planten tæller som angrebet ved bare en enkelt pustel på et af bladene. Brunrust er den mest tabsgivende svampesygdom i rug, især ved tidlige angreb, men ret sene angreb kan også nedsætte udbyttet. Det er derfor vigtigt også at vurdere behovet for en evt. sen bekæmpelse af brunrust omkring skridning og blomstring primo juni.

Løsningsforslag

I tabel 2 ses løsningsforslag ved bekæmpelsesbehov. I starten (angivet som ”Til og med vækststadium 32”) er også angivet løsninger mod knækkefodsyge, selv om bekæmpelse relativt sjældent er aktuel.

Mod bladsvampe er i vækststadium 31- 51 angivet 25 procent normaldosering, som hæves ved mere udbredte angreb på sprøjtetidspunktet.

De angivne løsninger i vækststadium 51-65 er rettet mod brunrust, og dosis er hævet til 35 procent normaldosis for at få en længere virkningstid. Bedst effekt opnås ved bekæmpelse af meget svage angreb. Ved mere udbredte angreb på sprøjtetidspunktet hæves doserne.

Følgende midler har bedst effekt mod brunrust: Orius, Rubric/Maredo, Bell og Viverda. Comet Pro har også god effekt og kan anvendes som blandingspartner. I forsøg hos VKST har bekæmpelse af brunrust med 0,45 l Viverda (Bell + Comet Pro) resulteret i et højere nettomerudbytte end bekæmpelse med 0,3 l Opus. Effekten af Opus svarer til Rubric/Maredo.

Vær opmærksom på, at der som angivet er begrænsninger på antallet af behandlinger pr. vækstsæson for flere af midlerne.

Regler for brug af visse triazoler

Vær opmærksom på reglerne for den maksimalt tilladte mængde, som man må bruge af visse triazoler. Se nærmere i PlanteNyt nr. 1183.


Billede 1. Meldug i rug.


Billede 2. Skoldplet i rug. Bladpletterne er lysere end ved skoldplet i byg.


Billede 3. Brunrust i rug.


Billede 4. Angreb af brunrust på rugstængler. På billedet til venstre ses også sorte vintersporer.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.