Vækstregulering i vintersæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Mange marker er sået sent, og dermed er risikoen for lejesæd reduceret. Kvælstofstrategien har også betydning for risikoen for lejesæd.

Indhold

Vækstregulering af korn udføres for at undgå lejesæd, der kan koste udbytte, forringe kvaliteten samt øge omkostninger til høst og tørring.

Følgende forhold øger risikoen for lejesæd:

Du skal hertil lægge dine egne erfaringer fra tidligere år, hvor især markens evne til at frigive kvælstof har stor betydning for risikoen for lejesæd. Hvor der praktiseres pløjefri dyrkning, eller hvor der er udlæg af frø, er det især afgørende af hensyn til den efterfølgende afgrødeetablering, at lejesæd undgås.

Nedenfor er sorterne opdelt efter stråstyrke. Der kan også forekomme lejesæd i de mest stråstive sorter.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vækstregulering ikke altid er en forsikring mod lejesæd. For stor udsædsmængde i forhold til såtidspunkt, for stor tildeling af kvælstof tidligt i afgrødens udvikling og ikke mindst vejrforholdene i vækstsæsonen kan medføre lejesæd trods vækstregulering.

Strategien for tildeling af kvælstof har stor betydning for lejesædsrisikoen. Se anbefalinger om tildelingsstrategier for vinterhvede i Hvornår skal vinterhvede have gødning?, for vinterbyg i Kvælstof til vinterbyg, vinterrug og triticale i Kvælstof til triticale og vinterrug

Jo tidligere vækstregulering indenfor de godkendte tidspunkter i strækningsfasen, jo bedre vækstregulerende effekt vil der opnås, forudsat at der sprøjtes under gode temperaturforhold. Normalt vil én behandling i strækningsfasen være tilstrækkeligt, men i særligt kraftige marker kan satses på en 2-delt strategi. Afsæt sprøjtevinduer til at vurdere effekt af første sprøjtning, og dermed behov for opfølgning.

Til top     

Der vurderes ikke at være afgørende forskelle på de anbefalede løsninger til vækstregulering i vintersæd, som er vist nedenfor. Som det fremgår, er der flere prismæssigt jævnbyrdige løsninger, og derfor kan man afvente gode vækstforhold, før vækstregulering iværksættes.

Det har ikke forsøgsmæssigt kunnet dokumenteres, at nogle af midlerne øger udbyttet ved at fremme rodudviklingen.

Vurdering af behov for vækstregulering

Brug evt. nedenstående pointskema til en ”grov” vurdering af behovet for vækstregulering i afgrøden. Her findes et link til regnearket.

Tabel 1. Skema til vurdering af lejesædsrisiko i vintersæd

Midlernes temperaturkrav

For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset af f.eks. manganmangel, havrerødsot, vandmangel eller ugunstige temperaturer. Undgå derfor sprøjtning under tørre eller kolde forhold, og ved nattefrost. Den største optagelse i planterne opnås ved høj luftfugtighed. Forsøg viser, at en behandling af stressede planter kan betyde store udbyttetab. Cerone kan forårsage skader ved høje temperaturer.

Til top     

Midlernes temperaturkrav er vist i tabel 2. Der er tale om døgnets middeltemperatur dvs., hvis det f.eks. er 7 grader om dagen og 3 grader om natten, så er døgn-middeltemperaturen 5°C. Cerone og Terpal har bedst effekt ved relativ høje temperaturer, og det optimale tidspunkt er derfor senere end for flere af de øvrige midler. Firmaerne har for Moddus Start og Medax Top oplyst, at der er god effekt fra en middeltemperatur på 5 henholdsvis 6 grader. Det har ikke været muligt at finde forsøg, hvor forskellige midler har været sammenlignet ved forskellige temperaturer.

Tabel 2. Vurderet temperaturkrav, døgn-middeltemperatur

Middel Aktivstof God effekt fra ca. °C
Chlor-
mequat chlorid
Mepiquat
chlorid
Prohexa-
dion-calcium
Trinexapac-
ethyl
Ethephon  
Cycocel 750 x         8
Trece 750 x         8
Stabilan Extra x         8
Moddus Start       x   8
Cuadro NT       x   8
Trimaxx       x   8
Moddus M       x   8
Moxa       x   8
Medax Max     x x   8
Medax Top   x x     8
Cerone         x 12
Terpal   x     x 12

Blandinger med vækstreguleringsmidler

Blanding af ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler kan i nogle tilfælde forstærke effekten af vækstreguleringsmidlerne, så virkningen bliver for kraftig, og afgrøden kan skades. Især ukrudtsmidler med olier eller olietilsætning forstærker effekten. Det kan ikke forudsiges, hvornår disse tilfælde opstår, så derfor skal anvisningerne på midlernes etiketter følges eller man skal undlade blanding med græsukrudtsmidler. Afgrøder som er stresset af tørke eller kulde kan påvirkes ekstra meget.

Til top     

Etiketter og firmaer foreskriver følgende vedr. blanding med græsukrudtsmidler:

Etiketter og firmaer foreskriver følgende vedr. blanding med vækstreguleringsmidler:

Ofte vil det tidspunkt, hvor græsukrudtsmidlerne skal anvendes (når græsukrudt begynder sin vækst i foråret), være for tidligt til at opnå god effekt af vækstreguleringsmidlerne. Derfor er det ikke så ofte aktuelt at blande græsukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler. I tabellen herunder er der lavet en opsummering og sammenfatning af de forskellige anbefalinger, og til tider modstridende anbefalinger som firmaerne giver vedrørende blandinger.

Tabel 3. Blanding af vækstreguleringsmidler og græsmidler

Produkter Atlantis/ Cossack/ Hussar/ Othello Broadway Monitor Primera super   Foxtrot Topik Tombo
Cycocel 750
Trece 750 Stabilan Extra
(+) (+) - (+) (+) - (+)
Cuadro NT Moddus M
Moddus Start Trimaxx Moxa
(-) - - (-) (-) - -
Medax Max (-) - - (-) (+) - -
Medax Top (-) - - (-) (+) - -
Cerone - - - - - - -
Terpal - - - - - - -

(+) Blandinger med færrest negative erfaringer, f.eks. CCC-midlerne (Cycocel 750 m.fl.).

(-) Få negative erfaringer med blandinger forekommer, og risikoen for skader kan ikke forudsiges.

- Blanding bør aldrig ske.

Manganprodukter kan normalt tilsættes vækstreguleringsmidler. Manganpulver bør opløses i vand inden det tilsættes. Ligesom med ukrudtsmidler kan der i nogle tilfælde opstå uønskede effekter ved blanding, så blanding foretages derfor på landmandens egen risiko. På etiketten for Cuadro NT anbefales det, at midlet ikke blandes med mangansulfat 32. Firmaet bag Moddus Start og Moddus M anbefaler forsigtighed ved blanding med mangansulfat (pulver), da svidninger kan forekomme (lille vokslag og høj solindstråling).

Til top     

Det anbefales generelt, at der ikke laves blandinger af mere end to produkter.

Vinterhvede

Hvis du dyrker brødhvede på kontrakt, skal du være opmærksom på, at det normalt ikke er tilladt at anvende vækstreguleringsmidler.

Fra vækststadium 25 kan der under lune forhold anvendes 0,6-1,2 liter 75 pct. CCC-middel pr. ha (alt efter lejesædsrisiko) inden begyndende strækning (stadium 25-30). 0,3 liter pr. ha Moddus Start/Moxa kan under lune forhold også anvendes fra stadium 25, ved splitbehandling kan der anvendes 0,15 liter pr. ha. pr. behandling.

Der kan også anvendes 0,3-0,4 liter Moddus M/Trimaxx/Cuadro NT, 0,3 l/ha Moddus Start, 1,0 l/ha Terpal, 0,3-0,5 kg/ha Medax Max eller 0,5-0,75 liter Medax Top pr. ha fra stadium 29/30/31 til 39.

Tabel 4. Oversigt over de mest udbredte hvedesorters tendens til lejesæd

Mest stråstive   Mindst stråstive
KWS Lili, Torp Benchmark, Sheriff, Graham, Kalmar, Ohio, Hereford, Creator, Pistoria, Viborg, KWS Dacanto, Nuffield, KWS Cleveland Elixer, KWS Nils, Substance

Her ses løsninger til vækstregulering i Vinterhvede.

Vinterbyg

Vinterbyg vækstreguleres ved at bruge 0,3-0,4 liter Moddus M/Moddus Start/Trimaxx/Cuadro NT/Moxa, 1,0 liter Terpal, 0,3-0,5 kg/ha Medax Max eller 0,5-0,75 liter Medax Top pr. ha i vækststadium 29/30/31 til 39. I meget kraftige afgrøder kan doseringen evt. øges. Moddus Start kan under lune forhold anvendes fra stadium 25, ved splitbehandling anvendes 2 x 0,3 l/ha Moddus Start. Der kan også anvendes 0,4-0,5 l/ha Cerone fra vækststadium 33.

Vækstregulering med en relativ lav dosis af Cerone (0,15-0,2 l/ha), Terpal (0,3-0,45 l/ha) og Medax Top (0,3-0,45 l/ha) sidst i de angivne intervaller for vækststadier kan reducere tendensen til aks- og strånedknækning, som især kan være et problem i år med sen høst grundet vanskelige høstbetingelser eller begrænset høstkapacitet. Ofte har de seksradede sorter størst tendens til nedknækning af aks, men der er også stor forskel mellem de toradede sorter. Svampesprøjtning reducerer også risikoen for nedknækning.

Til top     

Tabel 5. Oversigt over de mest udbredte vinterbygsorters tendens til lejesæd. 6r = 6 radet, hyb = hybrid

Mest stråstive   Mindst stråstive
KWS Kosmos (6r), KWS Higgins (6r) Wootan (6r, hyb), KWS Meridian (6r), KWS Infinity, Toreroo (6r, hyb), Belfry (6r, hyb), Memento, KWS Orwell Bazooka (6r, hyb), Mercurioo (6r, hyb), Hejmdal, Frigg

Her ses løsninger til vækstregulering i Vinterbyg.

Rug

Hvis du dyrker brødrug på kontrakt, skal du være opmærksom på, at det normalt er et krav, at der ikke anvendes vækstreguleringsmidler.

I rug kan lejesæd være helt ødelæggende. Reduceret udsædsmængde og delt kvælstofgødskning er nødvendige tiltag for at forebygge lejesæd. Samtidig er vinterrug den af vintersædsarterne, der er mest følsom over for vækstreguleringsmiddel. Undgå at vækstregulere en afgrøde, der er tørkestresset eller stresset af lave temperaturer. Vækstregulering af en stresset afgrøde kan medføre udbyttetab og kan også øge risikoen for angreb af meldrøjer.

Vækstregulering kan foretages ved behandling i stadium 30-32 under lune forhold med ca. 1,0 - 1,5 liter pr. ha 75 pct. CCC-middel. Moddus Start kan anvendes med op til 0,5 liter pr. ha i stadium 25-30 under lune forhold. Der kan også anvendes 0,4-0,5 l/ha Moddus M/ Cuadro 25 NT/Moxa, 0,3-0,4 l/ha Trimaxx, 0,3-0,5 kg/ha Medax Max eller 0,5-0,75 l/ha Medax Top fra stadium 25/29/30/31 til stadium 39. 0,5 l/ha Cerone (fra vækststadium 33) eller 1,0 l/ha Terpal kan også anvendes, disse to midler har bedst effekt i den sene del af strækningsvæksten.

Til top      

Tabel 6. Oversigt over de mest udbredte rugsorters tendens til lejesæd

Mest stråstive   Mindst stråstive
Palazzo, KWS Florano, KWS Binnto KWS Livado, SU Performer 90+10% population KWS Bono

Her ses løsninger til vækstregulering i Rug.

Rug uden vækstregulering

Når rug skal dyrkes uden brug af vækstregulering, kan kvælstofmængden med fordel tre-deles. Tilfør 40-80 kg pr. ha. ved begyndende vækst.

Triticale

Der er erfaringsvis et relativt lavt behov for vækstregulering i triticale. Moddus Start kan under lune forhold anvendes fra vækststadium 25, med op til 0,5 liter pr. ha. I stadium 30-31 kan anvendes ca. 1,0 liter Cycocel 750 pr. ha. Et alternativ kan være 0,3-0,4 liter Moddus M/Moddus Start/Trimaxx/Cuadro NT/Moxa, 0,3-0,5 kg/ha Medax Max, 1,0 l/ha Terpal eller 0,5-0,75 liter Medax Top pr. ha i stadium25/ 29/30/31 til 39. Cerone kan også anvendes med 0,3-0,5 l/ha fra vækststadium 33.

Til top     

Tabel 7. Oversigt over de mest udbredte triticalesorters tendens til lejesæd

Mest stråstive Mindst stråstive
Tantris Jura, Travoris, Neogen

Her ses løsninger til vækstregulering i Triticale.

Sprede-klæbemiddel

Optagelsen af vækstreguleringsmidler øges ved tilsætning af sprede-klæbemiddel. De nævnte doseringer skal øges med 10-20 pct., hvis der ikke tilsættes sprede-klæbemiddel. Samme forøgede optagelse kan opnås ved udsprøjtning sammen med et ukrudts- eller svampemiddel, såfremt dette er aktuelt.

Ved anvendelse af Medax Top anbefaler firmaet tilsætning af svovlsur ammoniak i forholdet 1:1 for at fremme optagelsen og dermed effekten af Medax Top. Denne anbefaling fremgår dog ikke af etiketten.

Sprøjteteknik

For at opnå den bedste virkning bør der sprøjtes om morgenen, hvor der er en høj luftfugtighed, og udsigt til højere temperaturer og helst sol i løbet af dagen. Anvend 150-200 l vand pr. ha. Den mindste mængde vand anvendes på de tidligste vækststadier og ved sprøjtning på dugvåde planter. Der kan f.eks. anvendes 025 (lilla) eller 030 (blå) kompaktluftinjektionsdyser eller lavdriftdyser/refleksdyser.

Til top     

Lang behandlingsfrist

Vær opmærksom på, at der generelt er en lang behandlingsfrist for vækstreguleringsmidlerne. Det er derfor vigtigt altid at tjekke behandlingsfristen, der fremgår af etiketten, inden brug.

Dosering efter biomasse

Dosering af vækstreguleringsmidler efter biomasse er en mulighed, man kan benytte sig af. Det er især en fordel i de marker, hvor der er betydelige forskelle i biomassen, som kan resultere i forskellig risiko for lejesæd i marken. Anvend f.eks. det gratis program CropSAT fra SEGES til at lave graduerede tildelingskort af vækstreguleringsmidler ud fra biomassekort.

Dosis øges i de mest kraftige områder, med det største behov for vækstregulering, og reduceres i de mest tynde områder, hvor der måske er risiko for udbyttetab ved høje doser. En regulering på plus/minus 25 procent er det spænd, der maksimalt anbefales for almindelige hydrauliske dyser.

Vurdering af lejesædsrisiko i vinterhvede med CropManager

Inden udgangen af april 2018 kommer der et risikovurderingsværktøj i CropManager, hvor du kan gå ind og få et bud på, om dine marker forventes at have en lav, middel eller høj risiko for lejesæd. Modellen som på sådato, jordtype, vinterhvedesort, forfrugt og markens biomasse. Denne risikovurdering skal sammenholdes med dit eget kendskab til marken, og være med til at give dig en ekstra information til din vurdering af behovet for vækstregulering. Modellen forudsætter, at du har ajourført markens oplysninger i MarkOnline for sådato, vinterhvedesort, forfrugt og jordtype. Der kommer mere information om risikovurderingsværktøjet i forbindelse med igangsætning af modellen.

Til top

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.