Vårbyg bejdset med Nutrax-P

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

19 landsforsøg med afprøvning af bejdsning af vårbyg med Nutrax-P viser som gennemsnit ingen stigning i udbyttet, og ingen af enkeltforsøgene giver signifikante merudbytter. En generel bejdsning af vårbyg med Nutrax-P er derfor unødvendig.

Nutrax-P indeholder 11 procent fosfor, 20 procent zink, 5 procent mangan og 4 procent kvælstof. Produktet tilbydes bejdset på udsæd af vårbyg i mængder på 60 g fosfor, 100 g zink, 30 g mangan og 20 g kvælstof pr. ha.

DLG anbefaler i deres aktuelle katalog over vårsædssortimentet en bejdsning af vårbyg med Nutrax-P. Udgiften til bejdsningen skulle være tjent hjem ved merudbytter på 0,5 hkg pr. ha. DLGs egne forsøg har givet merudbytter på 2,4 hkg pr. ha for bejdsning med Nutrax-P.

Det viser Landsforsøgene
SEGES har i både 2016 og 2017 afprøvet Nutrax-P i Landsforsøgene. Der er udført i alt 19 forsøg placeret på arealer med forventet fosforbehov. I forsøgene er Nutrax-P bejdset på udsæden afprøvet både uden supplerende tilførsel af P og med samtidig placering af 30 kg P pr. ha i TSP ved såning. Figur 1 viser merudbytter for bejdsning med Nutrax-P i de 19 forsøg. I ingen af forsøgene har der været signifikante merudbytter for bejdsning med Nutrax-P. Hverken med eller uden supplerende tilførsel af 30 kg P pr. ha.

I omkring halvdelen af de 19 forsøg har der været ikke-signifikante merudbytter over de 0,5 hkg pr. ha som DLG angiver som grænsen for hvornår udgiften til bejdsningen er tjent hjem. I den anden halvdel har der været lavere udbytter i omtrent samme størrelsesorden. I gennemsnit har merudbyttet været på -0,3 hkg pr. ha, når Nutrax-P er anvendt alene og -0,1 hkg pr. ha, når det er anvendt samtidig med placering af 30 kg P ved såning.

I kun ét af forsøgene har der været signikant merudbytte for placering af 30 kg P. I det forsøg var der et ikke-signifikant merudbytte for bejdsning med Nutrax-P på 1,1 hkg pr. ha, når det var anvendt uden supplerende tilførsel af P. Når det blev anvendt med samtidig placering af 30 kg P i TSP ved såning, var der et ikke-signifikant lavere udbytte på 1,4 hkg pr. ha.

Alt i alt har resultaterne fra landsforsøg i 2016 og 2017 ikke vist nogen sikker effekt for bejdsning med Nutrax-P, og en generel bejdsning med Nutrax-P anbefales derfor ikke.

Figur 1. Merudbytter for bejdsning med Nutrax-P i 19 landsforsøg fra 2016 og 2017. Ingen af merudbytterne er signifikante.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.