Ukrudt på udyrkede arealer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. Ukrudtsdampere har begrænset kapacitet. Mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

Denne vejledning gælder gårdspladser og udyrkede arealer på landbrug og gartnerier. På arealer med fliser, stabilgrus og lignende kan det være problematisk at anvende kemiske midler, idet der ikke findes et muldlag, som kan binde og nedbryde midlerne. Hold altid en god sikkerhedsafstand til boringer.

Spar på gassen

Flammebehandling kan være aktuel, hvor udyrkede arealer ønskes friholdt for ukrudt. En række forhandlere udbyder et bredt sortiment af gasbrændere. Til anvendelse på gårdspladser og arealer omkring bygninger vil en håndbrænder normalt have tilstrækkelig kapacitet. En håndbrænder til dette formål koster fra omkring 1.500 kr. ekskl. gasflaske.

Brænding er især effektiv over for nyfremspiret ukrudt, som kun har udviklet kimblade. Det bedste resultat, både med hensyn til økonomi og effektivitet, opnås ved "blanchering", hvor cellevæggene sprænges, og planten "fordamper" sig ihjel. Planterne kan se ubeskadigede ud lige efter flammebehandlingen, og den fulde virkning ses først efter 2-3 dage. Kontroller derfor effekten straks efter brændingen ved "fingertryksmetoden", hvor man presser et blad let mellem to fingre. Hvis der efterlades et mørkegrønt mærke på bladet, betyder det, at cellerne er sprængte. Den udbredte praksis, hvor ukrudtet bogstaveligt taget brændes af, er unødvendig og spild af energi.

Det kan anbefales at flammebehandle hver 2.- 3. uge om foråret, således at ukrudtet holdes helt i bund. Senere på sæsonen udføres behandlingerne med langt større mellemrum. Normalt er 3-5 behandlinger påkrævet i løbet af sæsonen.

Flammebehandling er utilstrækkelig mod etableret flerårigt ukrudt. Hvis man mod sådanne arter ikke ønsker at anvende kemiske midler, kan flammebehandling suppleres med mekanisk bekæmpelse.

Dampbehandling

NCC udbyder det såkaldte SPUMA-system, som er baseret ukrudtsbekæmpelse med 95-98 grader varmt vand, som dækkes af isolerende skum, der derved holder på varmen, se foto. Metoden reducerer ifølge firmaet CO2-belastningen med op til 80 pct. sammenlignet med flammebehandling. Systemet praktiseres særligt hos kommuner og vejmyndigheder, men tilbydes også private. Nærmere information kan findes her. Der er ifølge det oplyste ikke andre udbydere af dette system end NCC på det danske marked.

På markedet er også "ukrudtsdampere", som virker efter helt samme princip som gasbrændere, men som ikke er brandfarlige. Disse har begrænset kapacitet og egner sig bedst til "hobbybrug".


Ukrudtsbekæmpelse med SPUMA-systemet. Foto: Jens Erik Jensen

Vær varsom med ukrudtsmidler

Mod flerårigt ukrudt er mekanisk eller kemisk bekæmpelse mere effektiv end de ovenfor nævnte termiske metoder.

Hvor en kemisk løsning ønskes anvendt, kan midlerne i tabel 1 være aktuelle. Nedbrydning af ukrudtsmidler på gårdspladser og andre befæstede arealer sker normalt langsomt, og bindingen i jorden kan være ringe. Begræns derfor anvendelse af kemiske ukrudtsmidler på disse arealer og hold stor afstand til boringer og brønde. Bemærk også, at visse midler ikke må anvendes på befæstede arealer.

Anvendelse af glyphosat-midler på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.lign. er tilladt for en del produkters vedkommende. Check altid etiketten for at se, om et aktuelt produkt må anvendes på befæstede arealer.

Pistol og Premazor Turbo er blandinger af glyphosat og diflufenican og har en længerevarende effekt. Også Ronstar Expert, der indeholder iodosulfuron og diflufenican, har en længerevarende effekt.

Undgå sprøjtning af flader, hvor midlerne kan skylles bort ved nedbør.

Ultima ProFF udmærker sig ved at indeholde naturidentiske aktivstoffer (fedtsyrer), der har en meget kort halveringstid i jorden, men er en forholdsvis dyr løsning.

Tabel 1. Midler og dosering til ukrudtsbekæmpelse på gårdspladser og udyrkede arealer

Middel 2) Dosis pr.  ha 2) Dosis
pr. 100 m2
Bemærkning
Glyfonova 450 Plus 1) 3,2-4,8 l 32-
48 ml
Nyfremspiret ukrudt og græsser bekæmpes med den laveste dosis. Veletableret tokimbladet ukrudt bekæmpes med den højeste dosis. Gentagen bekæmpelse er nødvendig. En række glyphosatmidler må anvendes på befæstede arealer, tjek altid etiketten før behandling. Vær også opmærksom på, at en række glyphosatmidler er blevet forbudt pr. 1. januar 2018.
Glyphomax 480 HL 3,0-4,5 30-
45 ml
Pistol 3,1 l 31 ml På fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder diflufenican og glyphosat. Midlet virker på det fremspirede ukrudt og hindrer herefter fremspiring af nyt ukrudt. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Produktet Premazor Turbo har samme indhold som Pistol og anvendes på helt samme måde.
Logo
+ LogoOil
50-150 g
+ 0,66-2,0 l
0,5-
1,5 g
+6,6-20 ml
Udsprøjtes på fremspiret ukrudt i god vækst. NB! Logo er ikke godkendt på befæstede arealer.
Ultima ProFF 110-
166 l
1,1-
1,6 l
Bedst effekt ved sprøjtning på småt ukrudt og varme forhold med direkte sollys. Indeholder pelargonsyre (fedtsyre) og maleinhydrazid. Sidstnævnte aktivstof hæmmer genvækst af flerårige planter. Blandes med vand i forholdet 1 l vand pr. 175 ml koncentrat.
Ronstar Expert 0,33 kg 3,3 g På fugtig jord på nyfremspiret ukrudt fra ca. 1. april. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder diflufenican + iodosulfuron. Ved bekæmpelse af større ukrudt blandes med et glyphosat-produkt. Må ikke anvendes på arealer belagt med asfalt og beton.
No Weed Special 1+3 150-
250 l
1,5-
2,5 l
Indeholder eddikesyre. Bedst effekt på småt ukrudt, der maks. er 10 cm højt. Utilstrækkelig effekt på flerårigt ukrudt. Behandling bør gentages.
1) Andre godkendte glyphosat-midler kan anvendes.

2) Dosis i liter pr. ha svarer til ml pr. 10 m2.

Udstyr til præcisionssprøjtning
Der findes forskellige systemer, som er egnede til ukrudtssprøjtning på udyrkede arealer under henyntagen til, at kun grønt ukrudt skal rammes. Derved kan såvel kemiomkostninger som miljøbelastning minimeres. Som eksempler kan nævnes WeedSeeker, der forhandles af GeoTeam, og Weed-IT, der forhandles af Brøns Maskinforretning.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.