Ukrudt i vintersæd om foråret

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Muligheder for bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd.

Indhold

Strategi

I marker der ikke er sprøjtet i efteråret, er det vigtigt at få overblik over ukrudtsarter og mængde af ukrudt, så bekæmpelsen kan ske så snart det vurderes, at ukrudtet igen er i vækst. Se efter hvide rodspidser. Til top

Diflufenican-midler (DFF/LegacyDiflanil) har som jordmiddel med dosis på 0,075-0,1 liter pr. ha en betydelig langtidsvirkning, og derfor er der forventning om, at især marker sået efter midten af september er så rene, at der ikke er behov for yderligere bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Man kan specielt hvor der er en god ensartet afgrøde, som vil give en god konkurrenceevne, så afvente, om der sker en fremspiring af snerlepileurt, vejpileurt eller måske hundepersille i begyndelsen af maj.

Rajgræs og almindelig rapgræs er blandt de ukrudtsarter, der ofte er utilstrækkeligt bekæmpet i efteråret. Bekæmpelsen af agerrævehale skal normalt også suppleres om foråret for at undgå opformering. Det samme gælder vindaks, når der er anvendt forholdsvis lave doser af Boxer om efteråret. På arealer med meget enårig rapgræs kan det være nødvendigt med en ekstra indsats, selv om der er sprøjtet med god effekt om efteråret. Hejrearterne kan ikke bekæmpes om efteråret, så de skal altid bekæmpes tidligt om foråret. Væselhale er forhåbentlig bekæmpet effektivt om efteråret, ellers gælder det også her om at være tidligt ude for at hæmme væksten af væselhale mest muligt.


Billede 1. Forårsfremspirende ukrudt som snerlepileurt kan udløse en forårssprøjtning.
Foto: Jens Lyhne, LandboNord

Bekæmpelsesforslag

I de tilknyttede tabeller er der angivet forslag til midler og dosering mod forskellige ukrudtsbestande. Tabellerne er opdelt efter, om der er bekæmpet ukrudt i efteråret, eller om der alene skal bekæmpes ukrudt i foråret. Hvor det er muligt, er der foreslået nedsatte doseringer, som vil have tilstrækkelig effekt under normale forhold. Ved massiv forekomst af en eller flere ukrudtsarter, eller hvis afgrøden er tynd, øges den angivne dosis med 20-30 procent, dog højest til den maksimale dosis, som er anvist på etiketten. Vær opmærksom på, at der for en række midler er begrænsninger af dosis i forhold til afgrødens stadium. Dette er nævnt i tabellerne. Til top     

Supplerende forårsbekæmpelse:
Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg
Forårsbekæmpelse alene:
Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg

Basismidler og forebyggelse af herbicidresistens

Tabel 1 giver en oversigt over basismidler mod forskellige ukrudtsarter, dvs. at der med det pågældende middel kan forventes en god effekt mod den nævnte ukrudtsart, mens der ikke er taget hensyn til omkostning. Midlernes virkemekanisme er angivet. Til top

For at modvirke udvikling af herbicidresistens, bør de såkaldte ALS-hæmmere i virkningsklasse B som Ally, Atlantis, Broadway, Express, Hussar Plus, Lexus, Primus m.fl. kun anvendes én gang pr. sæson, uanset om der er restriktioner ifølge etiketten eller ej (se tabel 3). Topik, der har virkningsklasse B, bør derfor vælges til bekæmpelse af agerrævehale, hvis der i efteråret er sprøjtet med Lexus eller Atlantis OD. Er der anvendt Othello eller Atlantis mod rajgræs i efteråret, bør det være undtagelsen, at der følges op med Broadway i foråret, men i stedet Topik. Serrate har både virkningsklasse A og B, og bør således kun anvendes, hvor der om efteråret kun er anvendt Boxer eller andre midler uden virkningsklasse A og B.

Fuglegræs, kamille og valmue er de tokimbladede arter med størst risiko for udvikling af resistens ALS-resistens. Mod kamille er det tilrådeligt, at der ud over ALS-hæmmere i klasse B også bruges midler med anden virkemekansime, dvs. Mustang forte. Effekten mod kamille med Zypar, Starane XL og Primus XL kommer fra florasulam, dvs. virkningsklasse B, og er således ikke resistensbrydere i forhold til de rene ALS-hæmmere.

Mod fuglegræs er Starane/Tomahawk, Starane XL og Pixxaro gode resistensbrydere, idet effekten af fluroxypyr/haloxyfen med virkningsklasse O i sig selv er tilstrækkelig mod fuglegræs ved de doseringer, som normalt vil blive anvendt i vintersæd.

Forholdsregler for at undgå herbicidresistens er særlig vigtige ved reduceret jordbearbejdning, hvor hastigheden for resistensudvikling i teorien er cirka dobbelt så stor. Det er også særlig vigtigt at tænke resistensforebyggelse, hvis ukrudtsbekæmpelsen på arealerne i en længere årrække har været baseret på hyppig anvendelse af ALS-hæmmere (minimidler).

Når først herbicidresistens er udviklet giver det hurtigt store tab i form af øgede udgifter til kemi og direkte udbyttetab, så omkostninger til forebyggelse er en nødvendig investering i fremtiden.

Se mere om resistens:

Forebyg resistens mod ukrudtsmidler

Enårig rapgræs, hejrearter og væselhale

Er enårig rapgræs det væsentligste græsukrudt, giver Atlantis OD den mest målrettede bekæmpelse, men er ikke så bred en løsning. Derfor vil f.eks. 0,5-0,75 l Cossack OD eller 130-150 g Broadway + 0,3 l Atlantis OD pr. ha ofte være egnede løsninger, hvor der også er behov for en god effekt mod enårig rapgræs. Til top
Gold hejre bør bekæmpes ved splitbehandling med første sprøjtning, når så snart væksten er i gang og igen ca. 14 dage efter. Monitor sælges ikke længere, men lagre må bruges i 2018. LFS Sulfosulfuron er stadig i handlen (frem til 28/1-2018). Broadway bliver derfor fremover eneste løsning mod gold hejre. Så længe Monitor/LFS Sulfusulfuron er til rådighed, vil en løsning være at anvende Broadway tidligt og følge op med Monitor. Blød hejre er lettere at bekæmpe, så én behandling er normalt tilstrækkelig. Broadway har i hel dosis også effekt mod kvik. Til top

Væselhale lader sig ikke bekæmpe tilfredsstillende med hverken Atlantis OD, Broadway eller Monitor. En tidlig sprøjtning med en ikke for grov forstøvning og forholdsvis stor vandmængde, så der kan opnås en god dækning, giver størst chance for at opnå en rimelig effekt. Der er ingen mulighed for at reducere dosis. Ved meget tætte bestande af væselhale bør nedvisning og omsåning med vårsæd stærkt overvejes.

Flyvehavre

I de dele af landet, som i februar-marts har haft frost uden snedække, er der god sandsynlighed for at flyvehavre spiret frem i efteråret er udvintret. I de sydlige egne, hvor der har været snedække, forventes mange flyvehavreplanter kunne overleve denne vinter. Til top

Temperaturforhold

Behandling før en frostperiode kan forringe virkningen og evt. skade afgrøden. Den bedste effekt opnås, når der i de første døgn efter sprøjtningen er gode temperaturforhold både dag og nat. Let frost i morgentimerne (i en ellers mild periode) har ringe betydning for virkning og skånsomhed. Til top 

Under kølige vejrforhold med en gennemsnitstemperatur ned til 2-4 °C virker Ally, Express, Primus, Saracen, Topik og Zypar ret sikkert, når blot der er vækst i ukrudtet. Temperaturer omkring 7-8 °C vil dog være optimalt. Temperaturkravet til Hussar Plus og Atlantis er 8-9 °C som gennemsnitlig døgntemperatur omkring sprøjtetidspunktet, mens temperaturkrav til Broadway ifølge etiketten er lidt lavere. Temperaturen ved anvendelse af Mustang forte, Pixxaro og Tombo må gerne være over 10 °C. Midler som Primera Super/Foxtrot, Starane XL og Starane/Tomahawk bør først tages i brug hen i april, når temperaturen er højere.

Blandinger

Ved blanding er det vigtigt at følge eventuelle anvisninger på etiketterne. I tabellerne tilknyttet nedenstående links er angivet parvise blandingsmuligheder. Kan midlerne blandes parvis, vil der normalt ikke være problemer ved en flerkomponentblanding, men risikoen for udfældninger under uheldige omstændigheder vil blive øget. Generelt mindskes risikoen for udfældning ved at fylde sprøjten 2/3 op med vand og tilsætte midlerne et for et, efterhånden som de er omrørt. Læs etiketten vedrørende evt. rækkefølge for opblanding. Til top

Blandingsmulighederne
Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg

Blanding af vækstreguleringsmidler og græsukrudtsmidler frarådes generelt, da virkningen på afgrøden kan være for hård. Der er dog visse muligheder for blanding med CCC-midler. Se Vækstregulering i vintersæd.

Additiver

I tabellerne med bekæmpelsesforslag er eventuel tilsætning af olie eller spredeklæbemiddel angivet. Zypar, Starane XL, Mustang forte og Starane/Tomahawk har et indhold af additiver, der gør det unødvendigt at tilsætte yderligere spredeklæbemiddel ved blanding med andre midler. Dog kan det anbefales at tilsætte spredeklæbemiddel, hvis der anvendes meget lave doser. Til top

Olie bruges som additiv til Hussar Plus og Cossack OD, når de anvendes alene eller i blanding med minimidler (husk begrænsninger) og DFF. I alle andre tilfælde anvendes spredeklæbemiddel ved blandinger med Hussar Plus og Cossack OD, også hvis midlerne blandes med mangansulfat. Broadway og Tombo tilsættes PG26N, som i forsøg har vist sig som det bedste additiv.

Afgrødetålsomhed

Det er ikke alle græsukrudtsmidler, der har samme skånsomhed over for de forskellige kornarter, og derfor er de ikke godkendt i alle vintersædafgrøder. Oversigten i tabel 2 viser, hvor midlerne er godkendt. Til top 

Tabel 2. Afgrøder, hvor midler med effekt mod græsser kan anvendes om foråret

Middel Vinterhvede Vinterbyg Triticale Rug
Atlantis OD + - + maks. 0,45 l
Broadway + - + +
Cossack OD  + - + maks. 0,6 l
Hussar OD + maks. 0,025 l + +
Hussar Plus OD + maks. 0,05 l + +
Lexus + - - -
Monitor + - + -
Othello + - + +
Primera Super/Foxtrot + + + +
Serrate + - + +
Topik + - + +
Tombo + - + +

Begrænsninger for SU-midler

En række sulfonylurea-midler (SU-midler) er pålagt den begrænsning, at de kun må bruges én gang pr. vækstsæson. Teksten på etiketten er følgende: ’For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl kun anvendes 1 gang om året’. I nævnte rækkefølge er moderprodukterne Express, Hussar, Ally, Zoom og Harmony. Begrænsningerne i anvendelsen er illustreret i tabel 3. Læs altid etiketten og tjek maks. dosis. Bemærk, at midler markeret med rød i tabel 3 ikke må blandes. Til top

Tabel 3. Lovlig anvendelse af SU-midler. Midler, som giver samme metabolit, er vist med rødt og må ikke blandes

Hvis der i efteråret er brugt: Må der tidligt forår bruges: Og senere følges op med:
Lexus eller ingen SU-midler Hussar, Hussar Plus, Atlantis,
Cossack, Ally, Accurate, Express, Express Gold, Nuance, Trimmer, Broadway, Monitor, Primus, Saracen, Serrate, Saracen Delta, Tombo, Lexus, Zypar
Broadway, Monitor, Primus, Primus XL, Starane XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA, Zypar
Atlantis, Othello, Express, Nuance, Trimmer Broadway, Monitor, Lexus, Primus, Saracen, Serrate, Tombo, Zypar Broadway, Monitor, Starane XL, Primus XL, Primus, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA, Zypar
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Til top