Ukrudt i vårsæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bekæmp ukrudtet når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring.

Veletableret vårbyg og havre har en meget stor konkurrenceevne mod ukrudt, hvilket betyder, at der opnås høj effekt af den kemiske bekæmpelse af ukrudt, men oftest beskedne merudbytter. Sigtet med ukrudtsbekæmpelsen er derfor ud over at sikre udbytte og mod høstbesvær i en våd høst, at sanere i ukrudtsbestanden.

Den bedste økonomi er opnået ved blot at anvende fra kvart til halv dosis, men det vil i nogle marker efterlade lidt for meget ukrudt. Når der er meget ukrudt, er det ofte økonomisk med trekvart til hel dosis (målt som BI). Når du fastlægger den nødvendige dosis, er udfordringen derfor at vurdere,

Bekæmpelsesforslag

I tabellerne er givet forslag til bekæmpelse af ukrudtsbestande med forskellige ukrudtsarter

Vælg en løsning efter de tre-fem mest dominerende ukrudtsarter. En blanding svarende til sammenlagt halv dosis vil være tilstrækkelig til også at kunne bekæmpe de fleste arter, når planterne har op til fire løvblade. Når ukrudtet kun har op til 2 løvblade, ikke består af ’vanskelige’ arter og der er optimale sprøjtebetingelser, kan dosis sættes helt ned til kvart. Sæt dosis op til trekvart til hel, hvis ukrudtet er stort med mere end fire løvblade, eller der forekommer en meget massiv ukrudtsbestand.

Storkenæb og jordrøg er blevet opformeret på en del arealer. Aktivstoffet halauxifen, som indgår i Zypar og Pixxaro, har vist en meget høj effekt mod begge disse arter.

Mustang forte og Ally SX (metsulfuron-midler) er basismidler mod gul okseøje. Effekten af Ally forbedres ved blanding med MCPA.

Enårig rapgræs kan optræde i så store mængder, at der er behov for at anvende Hussar OD eller Hussar Plus OD (byg og vårhvede) som kan lægge en dæmper på enårig rapgræs. DFF kan anvendes efter såning med 0,1-0,12 l pr. ha og har ved god jordfugtighed effekt mod enårig rapgræs, der er under fremspiring.

I vårhvede kan Broadway anvendes til bekæmpelse af agerrævehale og italiensk rajgræs.

Tidsler, gråbynke, skræppe, agerpadderok og andet rodukrudt kan først bekæmpes effektivt, når skuddene er godt fremme. Det vil de ikke være ved den almindelige ukrudtsbekæmpelse. Der skal være 2 uger mellem sprøjtning mod frøukrudt og rodukrudt, således at det tidligt fremspirede rodukrudt, der er ramt af den tidlige sprøjtning, igen er i god vækst.

Se bekæmpelse af rodukrudt i korn.

Sprøjtetidspunkt

Der er bedst effekt ved morgensprøjtning, især i en tør periode. Den bedste effekt opnår du ved at bekæmpe ukrudtet inden det har mere end to løvblade. Snerlepileurt, storkenæb, jordrøg og hanekro spirer ofte over en længere periode, og gør det svært at vælge det rigtige sprøjtetidspunkt. Det kan godt betale sig at trække sprøjtetidspunktet, så længe der fortsat spirer nye kimplanter frem, selv om der så skal bruges lidt højere dosis.

På lavbundsjorde sker fremspiringen af ukrudt over så lang periode, at der som regel må planlægges efter at sprøjte to gange med et par ugers mellemrum. Kør første gang inden ukrudtet har mere end to løvblade, så du udnytter at pileurter mv. er mest følsomme, når planterne er små. Begrænsninger for anvendelse af SU-midler betyder, at der er få tilladte kombinationer af midler, som kan anvendes.

Flere midler har en doseringstrappe, som er afhængig af afgrødens stadie, hvilket vil fremgå at midlets etikette.

Forebyg herbicidresistens

Herbicidresistens kan du forebygge ved at bruge tankblandinger af midler med forskellig virkningsmekanisme eller færdige midler med flere virkemekanismer (tabel 1). Især fuglegræs og kamille er arter med høj risiko i forhold til at udvikle resistens mod ALS-hæmmere i virkningsklasse B. Dosis af et eller flere aktivstoffer med en anden virkemekanisme skal være effektiv for at virke som resistensbryder. Det er svært at angive et præcist effektniveau, men der bør tilstræbes et niveau på 70-80 procent effekt af resistensbryderene.

Starane 333 HL og andre fluroxypyr-midler er virkningsklasse O, og er resistensbryder over for fuglegræs ved doseringer på 0,1-0,15 l/ha. Fluroxypyr har næsten ingen virkning mod kamille.

DFF og andre diflufenican-midler med virkningsklasse F1 har ved dosering på 0,04-0,05 l/ha god effekt mod fuglegræs og nogen effekt mod kamille. Ved en dosis på 0,1 l pr. ha kommer effekten op på omkring 90 procent, så længde fuglegræs og kamille har højst 2 løvblade.

Mustang forte indeholder aminopyralid, som har virkningsklasse O, er en god resistensbryder over for kamille, men ikke over for fuglegræs.

Aktivstoffet halauxifen i Pixxaro og Zypar har også virkningsklasse O. Effekten af dette aktivstof er tilstrækkelig til at give en god resistensbrydning overfor fuglegræs i vårsæd, men har begrænset effekt mod kamille. Pixxaro er med indhold af både halauxifen og fluroxypyr ideel som resistensbryder mod fuglegræs. Zypar er, med indhold af florasulam med virkningsklasse B, ikke i samme grad resistensbrydende.

Buctril, Xinca og Maya indeholder bromoxynil med virkningsklasse C3 + M. Desværre betyder pesticidafgiften, at disse midler er dyre som resistensbrydere i forhold til ALS-resistens hos kamille og fuglegræs, idet dosis skal være omkring 0,35-0,45 l Buctril pr. ha og 0,2-0,25 l Xinca/Maya pr. ha. Hvor det ikke af hensyn til følgende afgrøde er aktuelt at anvende Mustang forte til at bekæmpe kamille, vil bromoxynil-midlerne sammen med diflufenican-midler være aktuelle.

Primus/Saracen indeholder aktivstoffet florasulam, der virker på samme måde i planten som sulfonylurea-midlerne, altså er det en ALS-hæmmer. Oftest har florasulam vist sig effektivt mod de bestande af fuglegræs, som har udviklet ALS-resistens. Men der er fundet flere tilfælde, hvor der samtidig er resistens mod dette aktivstof. Derfor kan florasulam ikke med sikkerhed regnes for et stof, der forebygger resistensudvikling overfor sulfonylurea-midlerne. For Primus XL og Starane XL/Cleave som er blandinger af florasulam og fluroxypyr, er det derfor fluroxypyrdelen, der er den sikre resistensbryder i forhold til fuglegræs. For Saracen Delta, som er en blanding af florasulam og diflufenican, er det tilsvarende diflufenican, der er den sikre resistensbryder i forhold til fuglegræs og kamille, under forudsætning af tilstrækkelig høj dosis.

Et vist skifte mellem løsninger fra år til år vil være en god strategi, selv om du bruger blandinger. Det giver mulighed for, at den samme ukrudtsart ikke år efter år primært bekæmpes med det samme aktivstof, og at der ikke er så stor risiko for at en eller få ukrudtsarter for mulighed for en stor opformering.

Se også inspirationsark: Forebyg resistens mod ukrudtsmidler

Tabel 1. Midlernes virkemåde (HRAC).

Aktivstof og virkemåde Midler Højeste godkendte dosis g/l/tab pr. ha
Tribenuron (ALS-hæmmer)Virkningsklasse B Express SX 15 g
Nuance WG 10 g
Trimmer 50 SG 15 g
Metsulfuron (ALS-hæmmer)Virkningsklasse B Ally SX 20 g
Accurate 20 WG 20 g
Isomexx 20 g
Nicanor 20 SG 20 g
Savvy 20 g
Florasulam (ALS-hæmmer)Virkningsklasse B Primus 0,1 l
Saracen 0,1 l
Fluroxypyr (hormon) Virkningsklasse O  Starane 333 HL 0,3 l
Flurostar 180 0,7 l
Fluroxypyr + florasulamVirkningsklasse O + B Starane XL 1,0 l
Cleave 1,0 l
Bromoxynil (fotosystem II hæmning og afkoblere) Virkningsklasse C3 + M Buctril EC 225 0,7 l
Xinca 0,65 l
Maya 0,65 l
Fenoxaprop (ACCase-hæmmer)Virkningsklasse A Primera Super 1,0 l
Foxtrot 1,0 l
Diflufenican (blokerer carotenoid-syntesen) Virkningsklasse F1 DFF 0,15 l
Legacy 500 SC 0,15 l
Sempra 0,15 l
MCPA (hormon) Virkningsklasse O Metaxon 1,0 l
U 46 M 1,0 l
Florasulam + halauxifenVirkningsklasse B + O Zypar 1,0 l
Fluroxypyr + halauxifenVirkningsklasse O Pixxaro 0,35 l
Iodosulfuron (ALS-hæmmer)Virkningsklasse B Hussar OD 0,035 l
Iodosulfuron + mesosulfuron (ALS-hæmmer)Virkningsklasse B Hussar Plus OD 0,07 l

Begrænsninger for mange SU- midler (ALS-hæmmere)

En række SU-midler er pålagt den begrænsning, at de kun må bruges én gang pr. vækstsæson. Når et af midlerne er anvendt, så udelukker det brugen af de øvrige. Dette er på grund af et fælles nedbrydningsprodukt. På etiketten står det, at de pågældende produkter kun må anvendes 1 gang pr. sæson og at andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl, ikke må anvendes i samme sæson. Moderprodukterne er Express, Hussar, Ally og Harmony. Man kan altså eksempelvis ikke længere lave en splitsprøjtning, hvor Express er med i begge sprøjtninger. Primus/Saracen, Saracen Delta, Starane XL, Primus XL, Mustang forte, Zypar, Monitor, Tombo og Broadway er ikke omfattet af SU-begrænsningen.

Forbehold for næste afgrøde og anvendelse af halm

Mustang forte har på etiketten en række forbehold med hensyn til etablering af følgende afgrøde og anvendelse af halmen. Halm må sælges til opfodring ved anvendelse af op til 0,5 l/ha. Ved højere dosis må halmen opfodres på egen bedrift. Midlet passer ikke ind i sædskifter med roer, kartofler, bælgplanter og specialafgrøder.

Planteværn Online

Planteværn Online kan give forslag om middelvalg i den enkelte mark. Planteværn Online indeholder også effektprofiler af enkeltmidler og beregner effekter af brugerens egne blandingsforslag. Vær opmærksom på, at der ved beregning af bekæmpelsesforslag ikke er taget hensyn til at forebygge herbicidresistens, dog er det muligt at angive fuglegræs og kamille som resistent. Derfor bør de billigste løsninger, som næsten kun er SU-midler, ikke anvendes.

Sprøjteteknik

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd stiller på det normale sprøjtetidspunkt ikke særlige krav til sprøjteteknik. Anvend derfor under gode sprøjteforhold en lavdrifts- eller refleksdyse, og skift til den afdriftsreducerende dyse under mindre gunstige forhold, langs vandmiljø og langs andre ’følsomme’ naboer, hvis vindretningen er imod disse. Ved sprøjtning mod rodukrudt anvendes mindst 200 liter vand og kørehastigheden må ikke være høj. Se pjecen Maksimal effekt og minimal afdrift om reglerne for afstand langs vandmiljø og § 3 områder.

Se også:

Ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af kløver og græs til frø

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.