Ukrudt i vårraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Vårraps bør etableres, når betingelserne for hurtig fremspiring og vækst er til stede. Så er muligheder for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse betydeligt forbedret.

God etablering

Vårraps bør etableres, når betingelserne for hurtig fremspiring og vækst er til stede. Så kan afgrødens gode konkurrenceevne medføre, at behovet for ukrudtsbekæmpelse er begrænset.

Midler og dosering

Matrigon 72 SG har god effekt mod kamille, kornblomst, gul okseøje og andre kurvblomster, samt nogen effekt mod snerlepileurt. Matrigon har ikke effekt mod hvidmelet gåsefod, fuglegræs, burresnerre og andre almindeligt forekommende arter i vårraps.

Galera har god effekt mod kamille, burresnerre, kornblomst, hvidmelet gåsefod og snerlepileurt. Bedst effekt vil blive opnået ved at sprøjte på småt ukrudt. Midlet kan bruges fra afgrødens stadium 12 til 14, dvs. fra to til fire udviklede løvblade. Galera har også effekt mod tidsler og agersvinemælk, men disse vil normalt ikke være vokset tilstrækkeligt frem til at de bliver bekæmpet i vårraps. Ved anvendelse af Galera er det vigtigt, at afgrøden ikke er under stress. Stress kan være store temperaturforskelle mellem dag og nat, nattefrost før og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord, påvirkning af andre midler (Agil/Focus Ultra) og angreb af skadedyr. Tørke kan normalt ikke nå at blive en stressfaktor. Det er uvist om risikoen for afgrødeskade er den samme som i vinterraps, da både forsøgsmæssig afprøvning og erfaring fra praksis er begrænset.

Behandling med Matrigon 72 SG og Galera bør ske så tidligt som muligt for at mindske risikoen for at der kan findes rester i den pollen og nektar, som bierne henter i vårrapsen. Det går hånd i hånd med at der opnås bedre effekt mens ukrudtet er småt.

I vårraps til fremavl af udsæd er Centium 36 CS/Command CS godkendt som mindre anvendelse senest 3 dage efter såning. Centium 36 CS/Command CS kan altså ikke bruges i vårraps generelt.

Bekæmpelsesforslag

Radrensning

Etablering af vårraps på 50 cm rækkeafstand og halv udsædsmængde kan give ca. 10 pct. lavere udbytte end traditionel etablering. Med to radrensninger kan der opnås en effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Første radrensning udføres, når rapsen har to løvblade. Anden radrensning gennemføres 2-3 uger senere. Ved anden radrensning køres der med høj hastighed, så radrenseren kan skubbe jord ind under rapsplanternes blade og dække ukrudtet.

   
Billeder. Første radrensning når vårraps har 2 løvblade.  

 

Falsk såbed

Vårraps tåler, at såtiden udsættes til sidst i april. Falsk såbed kan derfor være en relevant metode, når der er et stort ukrudtstryk af arter, som de kemiske midler ikke har effekt imod. Harv op som til såbed så tidligt som forholdene tillader. Arealet harves igen en gang eller to for at øge fremspiringen af ukrudt. Jorden skal ikke røres igen, før end ukrudtets kimplanter kan ses på - eller lige under jordoverfladen. Harv ensartet og overfladisk, så jorden ikke udtørrer, evt. med en langfingerharve.

Afgrøden bør sås 10-14 dage efter første såbedsharvning. Udsæden placeres i fugtig jord under den tørre, opharvede del af såbedet. Undgå ved ukrudtsharvningen at få ny jord med ukrudtsfrø harvet op i det øverste af såbedet.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.