Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.

Ukrudtsbekæmpelsen bliver billigst og mest effektiv ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt. I helsæd er det ikke afgørende, om der er lidt ukrudt tilbage i bunden af afgrøden. Er ukrudtsbestanden beskeden og uden agersennep, burresnerre, fuglegræs, hanekro, kamille, melder eller snerle- og ferskenpileurt, som yder afgrøden stærk konkurrence, kan du helt undlade at bekæmpe ukrudt.

Forslag til bekæmpelse af ukrudt:

Udlæg af græs i vårbyg

Græsudlæg tåler stort set de samme midler, som anvendes i vårsæd uden udlæg - f.eks. er Express SX, Mustang forte, Primus, Saracen, Catch, Starane XL, Primus XL, Cleave, Pixxaro EC, Zypar og Starane 333 HL og DFF tilstrækkelig skånsom i udlæg af rødsvingel og rajgræs. Når anvendelsen i udlæg ikke er angivet på etiketten, kan produktansvar ikke gøres gældende. Ally SX og Express Gold SX ikke anvendes, fordi skånsomheden over for græsset ikke er tilstrækkelig.

I rajgræsblandinger kan flyvehavre bekæmpes med Primera Super/Foxtrot med begrænset risiko for at påvirke udlægget. Da anvendelsen ikke er angivet på etiketten, kan der heller ikke her gøres produktansvar gældende.

Mustang forte er på grund af en række restriktioner med hensyn til anvendelse af halm og etablering af efterfølgende afgrøder med bælgplanter ikke egnet på kvægejendomme.

Udlæg af kløvergræs i vårbyg

Det er vigtigt at ukrudtsbekæmpelsen er skånsom over for kløver. Det eneste middel, der er fuldt skånsomt over for kløveren er Fighter 480. Fighter 480 kan udsprøjtes uden hensyn til kløverens størrelse. Den bedste effekt opnås på små ukrudtsplanter under gode temperaturforhold. 0,5 l Fighter 480 + olie pr. ha er ofte tilstrækkelig, når ukrudtet kun har kimblade, og bestanden af ukrudt er moderat.

Tilsætning af 0,5-1,0 l Stomp CS pr. ha giver en forbedret effekt mod fuglegræs og stedmoder, men det er også lidt hårdere mod udlægget af kløver. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet første løvblad (spadebladet). Hvor der anvendes Stomp CS, skal frøene være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Olie kan evt. tilsættes, men det kan forringe skånsomheden over for kløveren.

Mod hanekro giver en blanding af Fighter 480 + 3-6 gram Harmony SX + olie erfaringsvis en god effekt. Harmony SX giver i foråret en vækststandsning i græs, som er i kraftig vækst, og må derfor kun bruges, hvor udlægget står på ’standby’ i en dækafgrøde.

Udlæg af rent græs/kløvergræs i ærter og byg/ærtehelsæd

Fighter 480 og Stomp CS kan anvendes i ærter og byg/ærtehelsæd. Normalt bør man ikke tilsætte olie til denne blanding, idet der vil ske en kraftigere påvirkning af ærterne. Fenix tåles ikke af kløver, og midlet må ikke anvendes i byg.

Udlæg af lucerne i vårbyg

I udlæg af lucerne er kravet til effekt moderat, idet overlevende ukrudt ikke kan klare sig det efterfølgende år med gentagne slæt.

Lucerneudlæg med kimblade tåler Fighter 480 + olie. Det åbner mulighed for en så tidlig behandling, at også ukrudtet er i kimbladstadiet. I lucerneudlæg vil 0,5 l Fighter 480 + olie pr. ha ofte give tilstrækkelig effekt. Der må maksimalt anvendes 1,25 liter Fighter 480 pr. ha pr. år. Sprøjt under gode temperaturforhold, eventuelt på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage.

Fighter 480 + Stomp CS + olie tåles af lucerneudlæg, når første løvblad (spadebladet) er udviklet.

Hvis Stomp CS skal anvendes, skal udlægget etableres, så frøene er dækket af jord, og der ikke er mulighed for direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Dette harmonerer med, at lucerne skal sås i 2-3 cm dybde, da bakteriepodningen ikke tåler lys, udtørring og frost. Ved anvendelse af Harmony SX kan der ske en midlertidig væksthæmning af lucerneplanterne.

Mod hanekro giver en blanding af 0,5-0,7 l Fighter 480 + 3-6 g Harmony SX + olie pr. ha erfaringsvis en god effekt.

Lucerneudlæg tåler Primera Super anvendt mod flyvehavre.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.