Ukrudt i ærter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bekæmpelse af ukrudt i ærter kræver god timing for at opnå sikker effekt, der kan sikre mod høstbesvær og opformering af ukrudt.

Nettomerudbyttet for at bekæmpe ukrudt i ærter har i forsøg sjældent været positivt. Målet er at bekæmpe ukrudt tilstrækkeligt effektivt til at eventuelt restukrudt ikke bliver til gene ved høsten, eller at der sker en uhensigtsmæssig opformering af ukrudt. På arealer med en lille til moderat ukrudtsbestand kan der satses på en enkelt behandling med ca. halv normaldosis - svarende til den ene splitbehandling. Ved stor ukrudtsbestand vil der være behov for at gennemføre en splitsprøjtning. Alternativt kan sprøjtes én gang med Fenix + Fighter 480, når ærterne er 4-5 cm høje.

Glyphosat må ikke anvendes i ærter til konsum. I ærter til foder kan glyphosat anvendes mod bundukrudt af f.eks. enårig rapgræs, som vil genere høsten. Glyphosat må ikke anvendes på fremavlsarealer eller arealer med udlæg.

Timing

Bekæmp ukrudtet i kimbladsstadiet uden hensyn til ærternes størrelse. Mod vanskelige arter som vejpileurt, raps og gul okseøje er det vigtigt, at ingen af ukrudtsplanterne når at udvikle løvblade inden sprøjtning. Afsæt et 2-3 m langt ubehandlet sprøjtevindue, så det hurtigt er muligt at vurdere effekten af 1. sprøjtning. Det kan være vanskeligt at vurdere effekten af første sprøjtning uden at kunne sammenligne med et ubehandlet felt.

Hvis nyt ukrudt spirer senere frem i en mængde, der udløser behov for bekæmpelse, sprøjtes der igen 7-10 dage senere.

Hvis det rette tidspunkt for en tidlig behandling bliver forpasset, er Fenix + Fighter 480 den mest sikre løsning. En sprøjtning med Fenix + Fighter 480 kan også være aktuel, hvis fremspiringen af ukrudt på grund af tørre forhold efter såning sker over en lang periode.

Command CS/Centium 36 CSFenix og Novitron er godkendt i ærter før fremspiring. Ved god jordfugtighed kan der ved relativ høj dosis opnås god effekt, men sprøjtning før fremspiring er i forhold til sprøjtning efter fremspiring mere usikker under tørre forhold.

Løsningsforslag og effekttabel

Løsningsforslag i ærter uden udlæg.

Effekttabel for ukrudtsmidler i ærter.

Udlæg

I ærter med udlæg af græs/kløvergræs eller frøgræs er Fighter 480 og Stomp CS skånsomme. For at undgå, at Stomp påvirker udlægget, skal det sås, så frøene er dækket.

Løsningsforslag i ærter med udlæg af kløvergræs

Løsningsforslag i ærter med udlæg af rødsvingel.

Løsningsforslag i ærter med udlæg af engrapgræs.

Hverken kløver- eller græsudlæg tåler Fenix.

Tilpas dosis efter vækstforholdene

God jordfugtighed giver ideelle virkningsbetingelser. Det er optimalt med 15-20 oC ved brug af bentazon-midler (Fighter 480/Troy), men erfaringerne viser, at der med de relevante blandinger opnås god effekt, selv om temperaturen er betydeligt lavere.

Planternes vokslag afhænger af de aktuelle vejrforhold. Såvel afgrøde som ukrudt udvikler et tyndt vokslag, når vækstbetingelserne er gode (gejl vækst, grødevejr, fugtig jord, høj luftfugtighed). Derimod udvikles et kraftigt vokslag på afgrøde og ukrudt, når vækstbetingelserne er mindre gunstige (langsom vækst, tør jord, lav fugtighed, køligt, blæsende vejr). Dosis kan med fordel tilpasses de nævnte forhold. Under gejle vækstforhold kan dosis være lav, mens dosis bør være højere, når væksten er langsom under tørre vækstforhold.

Sårede ærter

Hvis vokslaget bliver beskadiget (mange gnav af bladrandbiller, vindslid/jordfygning eller for sen tromling), er ærterne mere følsomme over for ukrudtssprøjtning, fordi ukrudtsmidlerne hurtigt trænger ind i planterne. Udsæt i givet fald sprøjtningen nogle dage.

Bladrandbiller

Bekæmpelse af ukrudt og bladrandbiller kan kombineres.

Blandingstabel

Blandingstabel for midler i markærter kan findes i Middeldatabasen.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.