Udbringning af fast gødning i efteråret

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning må udbringes på nogle arealer frem til 15. november afhængig af jordtype, afgrøde og type af efterafgrøde.

Bemærk dog, at man opnår den største kvælstofudnyttelse ved udbringning i foråret.

Udbring så vidt muligt fast gødning om foråret

Fast gødning har den største N-udnyttelse ved forårsudbringning inden såning af vårsæd, roer og majs. I nedenstående tabel ses markeffekten for kvælstof i fast staldgødning og dybstrøelse.

Tabel 1 Markeffekt af kvælstofindholdet i fast husdyrgødning

  Staldgødning Dybstrøelse
Før såning Forår Efterår Før såning Forår Efterår
Vårsæd 40 - 30 30   25
Roer og majs 45 - 35 35   30
Vintersæd 20 25 10 20 25  
Vinterraps 30 25 15 30 25  

Tabel 1 viser den gennemsnitlige markeffekt for alle jordtyper. På lerjord i nedbørsfattige områder kan der opnås en god effekt af efterårsudbringning, mens udbringning på sandjord i nedbørsrige områder øger risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning i vintermånederne. Her vil efterårsudbringningen ofte have en lavere kvælstofeffekt end angivet i tabellen.

For andre typer af fast gødning gælder, at jo højere andel af ammoniumkvælstof, jo højere markeffekt. Fælles for alle typer gælder det, at markeffekten er størst ved forårsudbringning. Vinterraps kan dog med fordel tilføres fast husdyrgødning før såning i efteråret i stedet for i den etablerede afgrøde i foråret.

Vær opmærksom på reglerne for, hvor og hvornår fast husdyrgødning og affald må udbringes

Fast husdyrgødning og affald (fast gødning) må ikke udbringes mellem den 15. november og 1. februar. Udenfor denne lukkeperiode må der udbringes fast gødning, dels før såning af afgrøder og i etablerede afgrøder. Bemærk, at der må nedpløjes fast husdyrgødning og affald fra 3. november til 15. november efter lovpligtige-, husdyr- og MFO-efterafgrøder med destruktionsdato 3. november (Tabel 2). Græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts ikke må ikke tilføres fast husdyrgødning.

På arealer hvor der udbringes fast gødning inden såning, er der krav om nedbringning indenfor 4 timer. Det betyder, at udbringningsperioden begrænses af jordbearbejdningsreglerne.

Udbringningsperioderne for fast husdyrgødning og affald inden etablering af vårsæd er vist i tabel 2. Bemærk at udbringningsperioderne efter høst afhænger af jordtypen.

Tabel 2. Tilladte udbringningsperioder inden etablering af vårsæd. Bemærk at starten af udbringningsperioden på arealer, hvor der har været lovpligtige-, husdyr- og MFO-afgrøder i 2018 er ændret fra den 20. okt. til den 3. november pga. tørkepakkens ændrede destruktionsfrister.

Jordtype Udbringningsperioder
På arealer hvor der har været lovpligtige-, husdyr- og MFO-efterafgrøder* På arealer efter høst
Jb 1-4 Fra 3/11 til 15/11 og fra 1/2 Fra 1/2
Jb 5-6 og 10-11 Fra 3/11 til 15/11 og fra 1/2 Fra 1/11 til 15/11 og fra 1/2
Jb 7-9 Fra 3/11 til 15/11 og fra 1/2 Fra 20/10 til 15/11 og fra 1/2

*Gælder ikke for græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts

I perioden fra høst til den 20. oktober må der udbringes fast husdyrgødning og fast affald til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. 

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 meter fra kategori 1-natur f.eks. vandløb, søer større end 100 m2, kystvande og højmoser og lobeliesøer omfattet af kategori 2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer. Endvidere må husdyrgødningen ikke udbringes på skråninger med en hældning på mere end 6° nærmere end 20 m fra vandløb, søer større end 100 m2 og kystvande. Gødningen må ligeledes ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen og snedækket jord.

Husdyrgødning og affald må desuden ikke udbringes lørdage, søndage og helligdage på arealer der ligger tættere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder der er udlagt til boligformål i landzone.