Svampebekæmpelse i havre

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I havre er det oftest meldug, der udløser en evt. svampebekæmpelse, mens havrebladplet som regel er et begrænset problem.

I tabel 1 ses en oversigt over de mest udbredte havresorters modtagelighed for meldug. Det fremgår, at alle sorter er modtagelige for meldug. Der er ikke foretaget nogen indgruppering af sorternes modtagelighed over for havrebladplet pga for få data, men der er ikke tydelige sortsforskelle.

I gennemsnit af forsøgene er der opnået relativ lave merudbytter for svampebekæmpelse, men i forsøg med et højt smittetryk af meldug er der opnået god betaling for meldugbekæmpelse nemlig op til omkring 10 hkg/ha i nettomerudbytte.

Tabel 1. De mest udbredte havresorters modtagelighed for meldug. (Kilde: www.sortinfo.dk/)

Sort Bruttomerudbytte
svampebekæmpelse
16 forsøg 2013-17
Meldug-
modtagelighed
(0-3)*  
Dominik 2,1 3
Poseidon 3,0 3
Symphony 1,1 3
Emma (5,3) ⃰⃰ ⃰ 3
Seldon 2,6 3

* 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig, og 3 er meget modtagelig. ⃰ ⃰ Kun 2 års data.

Meldug bekæmpes ved følgende angrebsgrader:

Havrebladplet er ikke så tit et problem, men bekæmpelse kan være nødvendig i visse år og marker ved over 25 pct. angrebne planter i vækststadium 32-65 (2. knæ dannet til blomstring). Havrebladplet kan forveksles med havrepletbakteriose, som ikke kan bekæmpes kemisk. Se nærmere i Angreb af havrepletbakteriose.

Hvis kronrust optræder, kommer angrebet ofte så sent, at bekæmpelse ikke er aktuel. Mere udbredte angreb bekæmpes til omkring blomstring.

Løsningsforslag

I tabel 2 findes løsningsforslag til bekæmpelse af svampesygdomme i havre. Hvis kun meldug er et problem, anbefales de billigste løsninger, dvs. Orius og Folicur Xpert.

Er bekæmpelse rettet mod havrebladplet, anbefales tilsætning af strobilurinerne Aproach eller Comet Pro eller der anvendes Propulse. Firmaet har afmeldt Aproach og midlet er derfor ikke nævnt i tabel 2. Evt. restlager af Aproach må dog lovligt anvendes indtil 01-12-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Omfanget af resistens hos svampe i havre mod strobiluriner er ikke undersøgt, men resistens hos meldug vurderes at forekomme. Der forventes god effekt af Aproach og Comet Pro mod havrebladplet.

Seneste tidspunkt for midlernes anvendelse (vækststadium) er angivet i tabellen, og varierer fra vækststadium 59 (gennemskridning) til 69 (afsluttet blomstring).


Billede 1. Meldug i havre.


Billede 2. Havrebladplet.


Billede 3. Havrepletbakteriose, som forårsages af en bakterie. Havrepletbakteriose
kan forveksles med havrebladplet. Havrepletbakteriose kan ikke bekæmpes med
svampemidler.


Billede 4. Kronrust i havre. Angreb ses kun i visse år og typisk meget sent i sæsonen.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.