Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.

I nogle vintersædsmarker er der behov for isåning af vårsæd på grund af snegleangreb, ødelagte planter som følge af længerevarende perioder med vandmætning, eller den seneste periode med hård frost. Det kan være nødvendigt at tage visse hensyn ved sprøjtning mod ukrudt og evt. ved andre planteværnsopgaver. Er der ikke bekæmpet ukrudt i efteråret, vil det oftest være mest hensigtsmæssigt, at ukrudtet i den overlevende vintersæd bekæmpes først.

Godkendte midler

Start med at undersøge, om de midler du har planlagt at bruge, er godkendt i både vintersæds- og vårsædsafgrøden. Er midlerne godkendt i begge afgrøder, har du sikret dig, at der ikke sker skade på det isåede, og at reglerne for anvendelse, sprøjtefrister med videre kan overholdes. I nogle få tilfælde skal man yderligere være opmærksom på, at doseringen ikke overskrides.

Ukrudtsmidler

Hvis et middel kun er godkendt i vintersædsafgrøden, vil det være nødvendigt at bekæmpe ukrudtet i afgrøderne hver for sig. Dels fordi man ifølge lovgivningen kun må anvende godkendte midler, og dels fordi der i nogle tilfælde vil ske skade på vårafgrøden. Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt vil sjældent skade vårsæd, mens midler til græsukrudt i vintersæd ofte kan skade vårsæd, hvis det rammes.

Atlantis OD er ikke skånsom i vårbyg, så undgå at ramme pletter med isået vårbyg. Efter en gulfarvning vil byg komme igen, men det kan gå ud over udbyttet. Havre tåler ikke Atlantis. Sprøjtning før fremspiring medfører en vis risiko for hæmning af byg og især af havre.

Broadway vil ikke være tilstrækkelig skånsom over for vårbyg, så det må anbefales helt at undgå at ramme pletter med isåning. Broadway kan heller ikke anvendes i havre. Udføres Broadway-behandling af hveden, inden isået vårbyg spirer frem, vil vårbyggen ikke blive skadet, da Broadway praktisk taget ingen jordeffekt har.

Cossack OD er ikke skånsom i vårbyg, så undgå at ramme pletter med isået vårbyg. Efter en gulfarvning vil byg komme igen, men det kan gå ud over udbyttet. Havre tåler ikke Cossack OD. Sprøjtning før fremspiring medfører en vis risiko for hæmning af byg og især af havre.

Hussar OD/Hussar Plus OD kan anvendes i både vintersæd, vårbyg og -hvede. Vær opmærksom på, at havre ikke tåler Hussar OD/Hussar Plus OD. Den godkendte dosis i vårsæd er 0,035 liter pr. ha for Hussar OD og 0,07 l/ha for Hussar Plus OD, men vårbyg- og hvede tåler samme dosis som vinterhvede. Der sker altså ikke skade på byg eller vårhvede, der er spiret frem i en tynd bestand af hvede, men undgå høj dosis under selve fremspiringen. Det kan foreslås, at man ved sprøjtning hen over områder med vårbyg eller -hvede øger hastigheden eller på sprøjter med trinløs doseringsjustering, justerer dosis ned. Vær opmærksom på at 0,035 liter Hussar OD eller 0,07 l/ha for Hussar Plus OD ikke er tilstrækkeligt til bekæmpelse af overvintrede græsser. Vær opmærksom på, at maks. dosering af Hussar OD/Hussar Plus OD i vinterbyg er hhv. 0,025 og 0,05 l/ha.

Monitor i vinterhvede er skånsom over for vårhvede, men vil ’bekæmpe’ vårbyg og havre. Skal der sprøjtes med Monitor i hveden, er det altså nødvendigt at undgå at sprøjte de områder, hvor vårbyg eller havre gerne skal fylde pladsen ud i en tynd bestand af hvede. Monitor har en betydelig jordvirkning, så vårbyg/havre vil også blive skadet, hvis der sprøjtes før fremspiring.

Serrate er skånsom overfor vårhvede, men ikke godkendt i denne afgrøde. Midlet er derimod ikke skånsomt over for vårbyg og havre, der vil blive ’bekæmpet’. Serrate har ingen jordeffekt, og Serrate-behandling af vintersæd inden isået vårbyg spirer frem, vil ikke skade byggen.

Topik har kun bladeffekt og er godkendt i vårhvede, men vårbyg og havre der rammes vil blive ’bekæmpet’. Topik har ikke nogen jordeffekt, og derfor vil behandling af vintersæd inden isået vårbyg spirer frem, ikke skade byggen.

Primera Super/Foxtrot har kun bladeffekt og er godkendt i vårbyg og vårhvede. Havre der rammes vil blive ’bekæmpet’.

Svampe og skadedyr

De fleste skadedyrs- og svampemidler er tilladt i alt korn. Folpan, Azaka, Input og Juventus er dog ikke godkendt i havre, ligesom Armure kun er godkendt i vinterhvede og vinterbyg. Folpan er ikke godkendt i rug. Skadedyrsmidlet Teppeki er kun godkendt i hvede.

Vækstregulering

Cycocel 750, CCC 750, Trece 750 og andre CCC-produkter er ikke godkendt til brug i vår- og vinterbyg. Cerone er ikke godkendt i havre, og Terpal er ikke godkendt i vårhvede og havre. Trinexapac-midler, Medax Max og Medax Top er godkendt i alle arter af vinter- og vårkorn.

Sprøjtejournal

Der er ingen specifikke krav til notater i sprøjtejournalen for marker med pletvis isåning af en ny afgrøde, men generelt foreslår man i vejledningen til reglerne, at man noterer antal ha eller den procent af arealet, der er sprøjtet, hvis der er tale om pletsprøjtning. Hvis det er større dele af marken der omsås, kan marken med fordel opdeles i to, så der føres separate sprøjtejournaler for de to undermarker. Ved omsåning af hele marker, skal du opbevare sprøjtejournal for eventuelle sprøjtninger i den afgrøde, der har været årsag til omsåning. I f.eks. Mark Online oprettes den omsåede afgrøde som en ny afgrøde i samme høstår.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.