Skadedyr i korn

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Mod bladlus anbefales omkring 50 pct. dosis i hvede og omkring 75 pct. dosis i vårbyg ved overskridelse af de vejledende bekæmpelsestærskler. Se løsningsforslag.

De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i hvede samt vårbyg/havre er:


Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadium):  
  • 40 pct. angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse.
  • 25 pct. angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynet):  
  • 100 pct. angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.  

 

Vinterbyg, rug og triticale

Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler ovenfor kan også anvendes i disse afgrøder.

Undersøg marken

I hvede er bladlusene lette at opdage oppe i akset. I vårbyg og havre sidder bladlusene i bunden af afgrøden ved stråbasis over jordoverfladen. Undersøg planterne flere steder i marken, så eventuelle angreb opdages i tide. Især i vårbyg og havre er det vigtigt at opdage angrebene tidligt for at få god effekt. Følg også udviklingen i registreringsnettet.

Sprøjteteknik

Indret sprøjteteknikken efter bladlusenes placering. I vårsæd køres langsomt med store dråber og højt tryk f.eks. 025 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 3 bar, 6 km/t og 200 liter vand eller 03 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 2,5 bar, 6,6 km/t og 200 liter vand. Sprøjtes på fugtige planter, kan vandmængden reduceres.

Kornbladbiller

I visse år er kornbladbillens larve meget udbredt i vårbyg og havre, mens betydende angreb i vintersæd er meget sjældne. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå. Små larver er lettest at bekæmpe. Bekæmpelse er aktuel til omkring fuld gennemskridning.

Sprøjtefrister

Ved en sen sprøjtning er det vigtigt at være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I tabel 1 ses en oversigt over midlernes sprøjtefrister. Maks. antal behandlinger pr. sæson er også angivet. Husk at medtælle evt. sprøjtning fra efteråret.

Tabel 1. Oversigt over godkendte skadedyrsmidler i korn

Middel Sprøjtefrist Maks. antal behandlinger
pr. sæson
Fastac 42 dage 2
Karate 30 dage 3
Kaiso Sorbie 28 dage 1
Mavrik 2F/Mavrik Vita Vækststadium 75 Vintersæd: 1 efterår og 2 forår. Vårsæd: 2 gange
Pirimor Vækststadium 75 1
Teppeki (hvede) 28 dage 2

Midler og doser

Mod bladlus og kornbladbiller kan anvendes pyrethroider. Pirimor har kun effekt mod bladlus.

Pyrethroider har en virkningstid på ca. 3 uger, mens Pirimor virker i ca. 2 uger.

I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor eller Mavrik 2F/Mavrik Vita, da det er de eneste midler uden bimærke.

Mavrik 2F er afmeldt og evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Se løsningsforslag til bekæmpelse af Skadedyr i vinterhvede og Skadedyr i vårbyg. Teppeki er kun godkendt i vinterhvede.

Baggrunden for de anbefalede doser er følgende

Hvede: I forsøg med bladlusbekæmpelse er der opnået god effekt med nedsatte doseringer. Det er muligt at reducere dosis af Mavrik og Pirimor til kvart eller halv dosis. De øvrige pyrethroider anbefales i halv dosering.

Vårbyg: I vårbyg er der ikke så gode muligheder for at anvende nedsatte doser som i hvede. Dette skyldes nok bladlusenes placering i bunden af vårbygafgrøden, hvor de er sværere at ramme end i hvedeaksene. I vårbygforsøg med bladlusbekæmpelse er der med Mavrik og Pirimor opnået lavere nettomerudbytter end med Fastac og Karate. På baggrund af forsøgene anbefales omkring trekvart dosering af sidstnævnte midler, og denne dosis har også tilstrækkelig effekt mod kornbladbillens larve. De højeste nettomerudbytter med Mavrik og Pirimor er opnået med omkring halv dosis.

Manglende visuel effekt

Ved anvendelse af Pirimor forsvinder bladlusene ret hurtigt efter bekæmpelsen. Ved brug af pyrethroider forbliver bladlusene ofte længe i marken, uanset den anvendte dosering. I vårbyg og havre får vi ofte mange henvendelser om "utilstrækkelig" effekt af pyrethroider mod bladlus i "bladlusår". Dette ses især, hvis bekæmpelse først iværksættes, når angrebene er meget kraftige. Ønskes god synlig effekt, anbefales Pirimor i vårsæd. Ved mange kornbladbiller anbefales godkendte pyrethroider. Evt. kan ved forekomst af begge skadedyr anvendes 0,05 kg Pirimor blandet med halv dosering af pyrethroiderne, dvs. blandet med 0,125 liter Fastac, 0,1 kg Karate eller 0,05 kg Kaiso Sorbie.

Bekæmpelse af hvedegalmyg

Strategi for bekæmpelse af hvedegalmyg ses i Følg flyvningen af hvedegalmyg. Kun Karate og Mavrik 2F/Mavrik Vita er godkendt til bekæmpelse af hvedegalmyg.

Bekæmpelse af trips

Der kan kun opnås effekt mod trips ved bekæmpelse i vækststadium 45, dvs. lige før begyndende skridning, når bladskederne begynder at åbne sig. Se nærmere om bekæmpelse af trips i rug, triticale og vinterbyg i Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg lige før begyndende skridning.


Billede 1. Kornbladlus i hvedeaks.


Billede 2. Havrebladlus på stråbasis i vårbyg.


Billede 3. Angreb af kornbladbillens larve i vårbyg.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.