Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak og MFO-bræmmer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I grundbetalingsordningen skal aktivitetskravet med slåning overholdes, for at arealer med græs, slåningsbrak og MFO-bræmmer er støtteberettiget. Læs mere om de forskellige krav til slåning.

I oversigt 1 vises reglerne for slåning af arealer med græs, brak, MFO-bræmmer, pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud. Sidst i artiklen viser oversigt 2 reglerne for slåning af græs der indgår i 20-årige miljøtilsagn. Find oversigterne som pdf her. 

Oversigt 1. Slåningsregler for arealer med grundbetaling, MFO og tilsagn om pleje af græs.

Slåning kan erstattes af afgræsning for arealer med græs og MFO-bræmmer

Ved afgræsning er det en betingelse, at arealerne fremstår anvendt til afgræsning 15. september. Det betyder, at mere end 50 pct. af plantedækket skal bære præg af afgræsning og være under 40 cm. højt. Brakarealer må ikke afgræsses i hele kalenderåret, da brakarealer ikke må anvendes til landbrugsproduktion. MFO-bræmmer må gerne afgræsses, også i forbudsperioden for slåning.

Hvis slåning ikke er mulig, hvad så?

Hvis det viser sig hen over året, at slåningskravet ikke kan overholdes, så er arealet ikke støtteberettiget til grundbetaling. Marken, eller dele af marken, bør derfor trækkes ud som støtteberettiget for at undgå sanktion i arealstøtten.

Forbudsperiode for slåning af brakarealer og MFO-bræmmer

Af hensyn til markvildtet må brakarealer og MFO-bræmmer ikke slås i perioden 1. maj til 31. juli med mindre:

Vildt- og bivenlige tiltag der er tilladt på brakarealer, er ikke omfattet af slåningskravet og forbudsperioden for slåning. Det betyder f.eks., at man gerne må slå kortholdte vildstriber jævnfør reglerne for vildttiltag, på et brakareal i forbudsperioden.

Brakarealer må ikke anvendes til landbrugsmæssig produktion

Brakarealer, herunder afgrøde 308, 309 og 310, må ikke anvendes landbrugsmæssigt. Det betyder, at arealet hverken må afgræsses eller anvendes til slæt. Brakarealer må heller ikke pløjes eller bruges til opbevaring af f.eks. halmballer eller ensilage i hele kalenderåret.

Slåningskravet erstattes af forberedende aktivitet, for arealer med brak og MFO-bræmmer, forud for genopdyrkning med støtteberettigede vinterafgrøder

Braklagte arealer, herunder arealer der anvendes til opfyldelse af kravet om 5 pct. miljøfokusområder, og arealer med MFO-bræmmer, kan forud for såning af en støtteberettiget afgrøde i efteråret, nedvisnes fra 1. juli og jordbearbejdes fra 1. august. Slåningskravet erstattes i dette tilfælde af den forberedende aktivitet, forudsat at jordbearbejdningen er gennemført senest 15. september.

Slåningskravet skal overholdes, hvis brak efterfølges af en vårsået afgrøde. Jordbehandling forud for vårsået afgrøde må på JB 7-9 påbegyndes 1. oktober, og på JB 5-6 og 10-11 1. november.

Slåningskravet gælder ikke for blomsterbrak og bestøverbrak

Arealer med blomsterbrak og bestøverbrak overholder aktivitetskravet ved, at foretage en kombineret aktivitet af jordbearbejdning og såning af en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter senest 30. april i ansøgningsåret. På arealer med bestøverbrak, skal blandingen bestå af mindst 3 arter fra en udvalgt planteliste, se afsnit 4.6 i vejledning om grøn støtte 2018.

2 meter bræmmer langs vandløb og søer

Hvis der er søgt grundbetaling til 2 meter bræmmer langs vandløb og søer, skal der udføres en årlig landbrugsaktivitet på 2 meter bræmmen, og dvs. slåning mindst en gang i perioden 1. juni til 15. september, svarende til aktivitetskravet for græsarealer.

Slåningsregler for arealer med 20-årige miljøtilsagn

Hvis der søges grundbetaling (GB) til græsarealer med 20-årige miljøtilsagn, skal slåningsreglerne for græs i oversigt 1 overholdes. Arealer anmeldt med afgrødekode 312 og 317 med GB, indgår automatisk som MFO-brakarealer, og disse skal derfor overholde slåningskrav for MFO-sommerslåning. Vær opmærksom på, der gælder særlige regler for miljøtilsagn anmeldt under artikel 32 undtagelsen (note 1 og 2).

Oversigt 2. Græsarealer med 20-årige miljøtilsagn.