Oversigt over frister i Fællesskema og Gødningskvoteskema 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ansøgningsfristen for grundbetaling og grøn støtte er 20. april 2018, og ændringsfristen er 15. maj 2018. Der kan søges til arealer, der er rådighed over 20. april 2018.

Se oversigt over ansøgningsfrist, ændringsfrist og forsinket frist for de forskellige ordninger der kan søges til i Fællesskema 2018, samt fristen for indberetning af skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2018”. Husk, at der ikke er ændringsfrist/forsinket frist for skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2018”, herunder anmeldelse af brug af kvæg-undtagelsen med 230 kg N/ha.

Fællesskema 2018

Ordning

Ansøgningsfrist

Ændringsfrist

Forsinket frist

Grundbetaling og grøn støtte 20. april 2018

15. maj 2018 

Muligt at: 

 • Opskrive og tilføje marker (husk krav om rådighed pr. 20. april)
 • Nedskrive og fjerne marker
 • Opskrive, nedskrive, tilføje og fjerne marker fra anmeldt areal til grøn støtte
 • Tilføje/fjerne markering for art. 32
 • Indsende ændringer til markkort. 
 • Efter 15. maj kan arealstørrelsen nedskrives, så længe arealet ikke er udtaget til administrativ eller fysisk kontrol.

15. maj 2018 

Der kan indsendes forsinket ansøgning fra 21. april og frem til og med 15. maj 2018.

Der fradrages 1 pct. pr. arbejdsdag ansøgningen er forsinket.  

Overdragelse af betalingsrettigheder 20. april 2018

15. maj 2018

I perioden 21. april til 15. maj kan der indsendes overdragelser så længe erhverver har indsendt Fællesskema.

Læs mere i denne artikel.

Ø-støtte 20. april 2018 15. maj 2018 

15. maj 2018 

Samme fradrag som under grundbetaling.

Støtte til unge og nyetablerede 20. april 2018 15. maj 2018

15. maj 2018 

Samme fradrag som under grundbetaling.

Ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger 20. april 2018 15. maj 2018

15. maj 2018 

Samme fradrag som under grundbetaling.

Ansøgning om nye 5-årige tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordninger 20. april 2018

15. maj 2018.

Efter 20. april er det kun muligt at slette marker eller nedskrive arealstørrelser.

Muligt at ændre på øvrige tilsagnsoplysninger frem til 15. maj.

Ændringer til økologisk jordbrugsproduktion skal indberettes hele året.

Ikke muligt
Ansøgning om udbetaling af skovordninger 20. april 2018  

15. maj 2018

Samme fradrag som under grundbetaling.

Slagtepræmie 15. maj 2018    
Målrettede efterafgrøder 20. april 2018

Efter 20. april kan arealstørrelsen kun nedskrives, og kun hvis arealet ikke er udtaget til administrativ eller fysisk kontrol.  

Hvis arealet nedskrives efter 20. april reduceres N-kvoten for 2018/2019 med 93/150 kg N pr. reduceret ha.

Ikke muligt

Ændring af afgrødekoder og grøn støtte

På grund af det grønne krav om flere afgrøder er det vigtigt, at den korrekte afgrøde fremgår af Fællesskemaet. Derfor bør ændringer i afgrøder indberettes senest på ændringsfristen 15. maj. Husk også at et areal, hvor afgrøden ved satellitkontrol tydeligt afviger fra det anmeldte, kan blive udtaget til fysisk kontrol af Landbrugsstyrelsen med deraf følgende risiko for forsinket sagsbehandling af ansøgningen.

Hvis Landbrugsstyrelsen ved en kontrol konstaterer en anden afgrøde på marken end anmeldt i Fællesskemaet, vil det være afgrøden på marken, der indgår i beregningen af om kravet om flere afgrøder er overholdt. Hvis kravet er overholdt, vil det ikke få konsekvenser for støtten.

Husk krav om støtteberettigelse i hele kalenderåret

Vær opmærksom på at arealer, der søges grundbetaling for, skal være støtteberettigede i hele kalenderåret. Følgende er eksempler på arealer, der ikke er støtteberettigede hele kalenderåret, og derfor skal tages ud af Fællesskemaet:

 

Skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2018”

Ordning

Frist (ingen ændrings- og forsinket frist)

Siderne "Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal indsendes hvis bedriften anvender undtagelsesbestemmelsen for kvægbrug med 230 kg N/ha, eller der søges Økologisk arealtilskud.

20. april 2018  

Anmeldelse af kvæg-undtagelsen om brug af 230 kg N/ha for planperioden 2017/2018 i felt C

 

20. april 2018

Ændring af ”Beregning af gødningskvote”. Hvis gødningskvoten udelukkende beregnes i Tast selv-service, skal siden opdateres med ændringer, alternativt opdateres Skema A.

Løbende

”Opgørelse af efterafgrøder 2017/2018”, herunder oplysning om:

 • Brug af opsparede efterafgrøder
 • Overførsel af efterafgrøder til efterfølgende planperiode
 • Afgivelse/modtagelse af opsparede efterafgrøder

20. april 2018

”Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2018”:

 • Indberetning af det samlede areal med efterafgrøder, som benyttes til at opfylde kravene til pligtige, husdyr eller målrettede efterafgrøder.
 • Tilmelding af alternativerne: energiafgrøder, mellemafgrøder og afbrænding af fiberfraktion, brakarealer og braklagte arealer langs vandløb.

31. august 2018

 • Tilmelding af alternativet til efterafgrøder med tidlig sået vintersæd.

10. september 2018

Husk, at der skal være en udskrift af gødningskvoteberegningen på bedriften i forbindelse med fysisk kontrol, når man anvender kvæg-undtagelsen med 230 kg N/ha. Udskriften kan enten være skemaet i Tast selv-service eller Skema A. Husk også, at gødningskvoteberegningen skal opdateres senest 7 dage efter, der er lavet ændringer.