Krav om 2.760 ha obligatoriske efterafgrøder i efteråret 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Landbrugsstyrelsen har udsendt høringsudkast til bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019. Se kort over de 109 ID15-områder det vedrører.

Find høringsmaterialet her, herunder: Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019, Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder og Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018.

Der er høringsfrist 6. juli, og bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. august 2018.

De 109 ID15-områder, er alle ID15-områder med grundvandsbehov, hvor der i tilskudsrunden i foråret 2018 ikke er søgt tilstrækkeligt med målrettede efterafgrøder.

Hvem er omfattet kravet?

Bedrifter, der har marker i de 109 ID15-områder i planperioden 2018/2019, hvor der fortsat er behov for målrettede efterafgrøde, vil som udgangspunkt få et obligatorisk krav.

Følgende er dog undtaget kravet:

Hvis hovedparten af marken ligger i ID15-området omfattes den af kravet.

Kort over ID15-områder med krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder

Kravet om obligatoriske målrettede efterafgrøder varierer fra 1,3 pct. til 20,7 pct. En høj procent betyder dog ikke nødvendigvis krav om mange efterafgrøder, da kravet skal beregnes ud fra efterafgrødegrundarealet i ID15-området.

Beregning af det obligatoriske krav og indberetning i Tast selv-service

Det obligatoriske krav om målrettede efterafgrøder vedrører planperioden 2018/2019, og dermed efterafgrødegrundarealet for planperioden 2018/2019. Det endelige krav vil derfor blive beregnet ud fra det efterafgrødegrundareal, der er til rådighed på ansøgningsfristen for grundbetaling i foråret 2019. Det vil sige, der i beregningen af krav om obligatoriske efterafgrøder på den enkelte bedrift, skal tages højde for nye arealer der tilgår bedriften, og det omvendte.

Landbrugsstyrelsen har lavet et regneark, hvor man kan få beregnet den enkelte bedrifts krav. Find regnearket på landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en miniguide til beregning af kravet.

De obligatoriske efterafgrøder skal indberettes i skemaet gødningskvote og efterafgrøder i tast-selv service i sumfelt A på siden ”Indberetning af efterafgrøder 2018/2019”. Efterafgrøderne skal udlægges i det ID15-område, hvor der er krav om obligatoriske efterafgrøder.

Der gælder samme regler for de obligatoriske efterafgrøder som de frivillige målrettede efterafgrøder i forhold til såning, typer af efterafgrøder og destruktionsfrist.

I stedet for etablering af efterafgrøder, kan det obligatoriske krav opfyldes ved reduktion i N-kvoten for 2018/2019, hvor henholdsvis 93 kg N og 150 kg N erstatter 1 ha efterafgrøder (afhængig af udbragt husdyrgødning).

De frivillige målrettede efterafgrøder trækkes fra kravet

Hvis der er søgt om frivillige målrettede efterafgrøder med tilskud, så fratrækkes disse efterafgrøder i beregningen af det obligatoriske krav.

Eksempel på fordeling af frivillige og obligatoriske efterafgrøder i et ID15-område:

I eksemplet er indsatsbehovet til grundvand i ID15-området 10 pct. af efterafgrødegrundarealet, svarende til 100 ha efterafgrøder. I ansøgningsrunden er der ansøgt i alt 65 ha efterafgrøder, og der resterer derfor krav om 35 ha efterafgrøder. Det obligatoriske krav er herefter beregnet til 7,2 pct., så der samlet for alle de 10 bedrifter er krav om i alt 100 ha efterafgrøder.

De bedrifter, hvor de frivillige målrettede efterafgrøder udgør 7,2 pct. eller mere af efterafgrødegrundarealet i planperioden 2018/2019, får ikke krav om obligatoriske efterafgrøder (bedrift 3,4,7 og 8). De bedrifter, hvor de frivillige målrettede efterafgrøder udgør mindre 7,2 pct. får et delvist krav om obligatoriske efterafgrøder (bedrift 2,5 og 9), og de bedrifter der ikke har søgt frivillige målrettede efterafgrøder får krav om 7,2 pct. obligatoriske efterafgrøder (bedrift 1, 6 og 10).

Se efterafgrødekravet i MiljøGis eller IMK

Kravet om målrettede efterafgrøder for de enkelte ID15-områder kan findes i MiljøGis. Gå til ”Målrettede efterafgrøder”, og vælg ”obligatorisk krav 2018”. Find ID15-området, og tryk på ”I”-knappen øverst i billedet. Kravene kan også ses via IMK i Tast-selv service.

 

Indsatsbehov svarende til 5.340 ha efterafgrøder, er udskudt til 2018/2019

Udskydelse vedrører dels:

5.150 ha efterafgrøder beliggende i kystvandoplande, hvor der er fastsat en merindsats på baggrund af en påregnet merudledning fra akvakultur

28 ha efterafgrøder, som resterer af kystvandsindsatsen, af hensyn til en enklere administration

162 ha efterafgrøder fordelt over landet, og som kommer under de afskæringskriterier der er fastlagt af hensyn til enklere administration. Gælder de ID15-områder, hvor restindsatsen er mindre end 5 ha efterafgrøder, eller mindre end 1 pct. af områdets efterafgrødegrundareal i 2018.

Læs mere i landbrugsstyrelsens nyheder: