Statistik for kalkforbruget i 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I 2017 er der anvendt samme mængde kalk i jordbruget i forhold til året før.

På baggrund af oplysninger om salg og import af kalk, har SEGES PlanteInnovation opgjort den årlige tilførsel af jordbrugskalk til landbrugsjorden i Danmark. I statistikken indgår jordbrugskalk fra kalkværker og importører, samt forbruget af kalk i NovoGro og i produktionen på sukkerfabrikkerne.

Figur 1. Udviklingen i kalkforbruget til jordbruget i Danmark. Forbruget er opgjort i 1000 tons Calcium Carbonat (CaCO3)


Kalkforbruget opgjort i ren calciumcarbonat (CaCO3) udgjorde i 2017 485.000 ton. Udviklingen i forbruget fremgår af figur 1. Forbruget har været nogenlunde stabilt i de sidste 10 år, og er forsat betydeligt lavere end forbruget i perioden fra 1970 til 1990.

Sammenlignet med året før er forbruget steget med ca. 1 pct. Den svage stigning er sket på trods af, at de våde forhold i eftersommeren og efteråret 2017 kan have forsinket eller hindret udbringningen af kalk i den sidste del af året.

Betragtes udviklingen i landbrugsjordens gennemsnitlige reaktionstal (Rt), ses en forsat svagt faldende tendens. Gennem de seneste 30 år er jordens gennemsnitlige reaktionstal således faldet med 0,3 enheder fra 6,5 til 6,2 (Oversigt over Landsforsøgene 2017, s. 254).