Vær opmærksom på forøget behov for svovl, kalium og bor

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Behovet for svovl, kalium og bor forventes i år at være større end normalt, fordi vinternedbøren har været over normalen.

Efterårs- og vinterperioden har været mere nedbørsrig end normalt. Målinger af nitratindholdet i februar 2018 i forbindelse med udarbejdelse af kvælstofprognosen viser et lavt indhold som følge større udvaskning. Udover et større kvælstofbehov medfører det også et større behov for andre vandopløselig næringsstoffer som svovl, bor og delvist kalium.

Svovl
Omsætningen af svovl i jorden minder meget om omsætningen af kvælstof. Svovl optages af afgrøden som sulfat, og overskud af sulfat udvaskes om vinteren på samme måde som nitrat. Det øgede kvælstofbehov i 2018 betyder derfor også et øget behov for tilførsel af svovl. Dette gælder marker, der har været uden bevoksning i efteråret eller marker med et beskedent næringsstofoptag om efteråret.

Til raps og andre korsblomstrede afgrøder skal man være særligt opmærksom på tilstrækkelig tilførsel af svovl, da disse generelt er meget følsomme for svovlmangel. Men også til andre afgrøder kan det være risikabelt at undlade tilførsel af svovl. Da svovl i husdyrgødning er svært tilgængeligt, skal tilførslen ske i form af handelsgødning.

Dyrkning af efterafgrøder reducerer udvaskning af både nitrat og sulfat. Eftervirkningen af efterafgrøder kan fastsættes som:

For græsefterafgrøde: 10 procent af eftervirkningen af kvælstof i efterafgrøden, dvs. typisk 1-3 kg svovl pr. ha.

For korsblomstrede efterafgrøder: 20 procent af eftervirkningen af kvælstof i efterafgrøden, dvs. typisk 4-8 kg svovl pr. ha.

Behovet for tilførsel af svovl kan ikke fastlægges ud fra jordanalyser. Planteanalyser kan derimod være et godt redskab til at fastslå om afgrøden er tilstrækkeligt forsynet med svovl.

Læs mere i dyrkningsvejledningen for svovl.

Kalium
Kalium udvaskes med overskudsnedbøren, især på grovsandet jord. På lerblandet sandjord og lerjord er kaliumudvaskningen normalt meget mindre, men kan have betydningen i vintre med meget overskudsnedbør, som i 2017/18. Specielt på grovsandet jord vil der være endnu større risiko end normalt ved at undlade tilførsel af kalium.

Analyser af jordens kaliumindhold (Kt) kan anvendes til at vurdere behovet for tilførsel af kalium.

Bor
Bor kan udvaskes fra jorden ligesom nitrat, og der kan derfor være forøget risiko for bormangel i 2018. Risikoen vil være størst ved en tør vækstsæson, fordi bor optages af rødderne sammen med vand. I Danmark er der risiko for bormangel i følsomme afgrøder (roer, korsblomstrede afgrøder og lucerne) på sandjord med højt reaktionstal. I disse afgrøder kan det i højere grad end normalt anbefales af forebygge bormangel ved udsprøjtning eller ved anvendelse af borholdige gødninger.

Borindholdet er lavest på sandjord, og tilgængeligheden af bor aftager med stigende reaktionstal. På lerjorder skal du være opmærksom på bormangel i områder i marken med mere sandet jord, der har et høj reaktionstal.

Generelt anbefales det ikke at analysere for bor i de almindelige jordbundsanalyser. Ved dyrkning af følsomme afgrøder og mistanke om bormangel kan man med fordel inkludere en boranalyse. Planteanalyser kan også anvendes til at konstatere bormangel.

Læs mere i dyrkningsvejledningen for bor.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.