Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2018-19

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der forventes et moderat bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2018, men med store variationer. I Danmark kan det være anderledes, og forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker.

Jordbruksverket i Sverige har igen udarbejdet en prognose for angreb af rapsjordlopper i Skåne i 2018-2019. Prognosen er baseret på larveforekomsten i ubehandlede striber i 17 vinterrapsmarker i Skåne i foråret 2018. Se antal fundne larver pr. plante i figur 1.

Rapsjordlopper optræder i cycler med kraftigere angreb med ca. 7 års mellemrum. Der forventes et moderat bekæmpelsesbehov i efteråret 2018 i Skåne, men med store variationer. I tabel 1 ses variationen i angrebsgrad i de 17 marker. Det påpeges, at der er stor variation i larveforekomsten i de forskellige områder i Skåne og også mellem marker i samme område.


Figur 1. Antal larver pr. plante i ubehandlede striber i vinterraps i Skåne i 1975-2018.

Tabel 1. Forekomst af rapsjordloppelarver i 17 ubehandlede vinterrapsmarker undersøgt i foråret 2018. Sidste års angreb er angivet i parentes.

Område Antal marker Larver/plante Højeste angreb Næsthøjeste angreb
NV Skåne 4 1,3 (3,1) 3,3 1,5
Lund-Mellemskåne 4 1,9 (2,0) 5,5 1,4
SV Skåne 6 1,9 (5,6) 3,5 3,0
SØ Skåne 3 0,7 (3,3) 1,8 0,2
Hele Skåne 17 1,5 (3,7) 5,5 3,5

Forholdene i Danmark

I figur 2 ses forekomsten af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 1992-2017 i Danmark. På basis af disse fangster forventes ikke kraftige angreb i efteråret 2018, men da det er svært at give en sikker prognose, bliver der i lighed med tidligere år udstationeret gule fangbakker i planteavlskonsulenterne registreringsnet, så angrebsstyrken kan vurderes.

Figur 2. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i efterårene 1992 til 2017 til og med uge 41 (omregnet til fangster i de store gule fangbakker (825 cm 2)).

Kilde: Växtskyddscentralen Alnarp