Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det er vigtigt at nedmulde overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 7-14 dage fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning i foråret.

Nedmuldning af græsudlæg i majs, også udlæg der tæller med i ”80 pct.-reglen” på kvægundtagelsesbrug, må først nedmuldes fra 1. marts. Pligtige-, husdyr-, målrettede- og MFO-efterafgrøder må nedmuldes fra 20. oktober.

Tidlig og grundig nedmuldning er især vigtig i meget vinterfaste efterafgrøder som alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs, vinterraps, cikorie og vintersæd. Er der tale om bælgplanter eller olieræddike, som kan overvintre helt eller delvist i milde vintre, er behovet for tidlig nedmuldning ikke helt så stort, fordi de nedbrydes hurtigere. Men man skal være opmærksom på, at afgrøderne kan bruge så meget af vinterfugtigheden, at det kan være et problem i et tørt forår.

Årsagen til, at det er vigtigt med en grundig og tidlig nedmuldning af de overvintrende efterafgrøder er, at mineraliseringen af kvælstoffet i efterafgrøderne skal i gang, så afgrøden til høst 2018 kan udnytte det. Men årsagen er også, at hvis pløjetidspunktet udsættes til sent på foråret, vil nogle efterafgrøder begynde at vokse igen, og det kan føre til at efterafgrøden mere eller mindre tømmer jorden for kvælstof om foråret, og at kvælstoffet dermed vil blive frigivet for sent i vækstsæsonen.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.