Anmelderordning for plasmacytoseramte minkbesætninger

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I tilfælde af plasmacytose hos mink er det muligt at få nedsat udnyttelseskravet af det samlede kvælstofindhold, når der er tale om hygiejniseret minkgylle.

Anmeldeordning for planperioden 2017/18

I planperioden 2017/18 er det ligesom i de foregående planperioder ikke nødvendigt at indsende en ansøgningsblanket om nedsat udnyttelsesprocent for minkgylle. 

For planperioden 2017/18 kan minkavleren indsende en blanket til plasmacytose@lfst.dk senest den 31. marts 2019, hvor det oplyses, at betingelserne for dispensationen er opfyldt. Landbrugsstyrelsen har dog en forventning om, at erklæringen indsendes, når gyllen er hygiejniseret. Du skal opbevare en kopi af den indsendte erklæring sammen med Landbrugsstyrelsens kvittering for modtagelse af anmeldelsen.

Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

Dokumentation

I 5 år skal du opbevare dokumentation for dyreholdets størrelse, faktura for indkøb af kemikalier til hygiejnisering samt for faldne blodprøver fra Kopenhagen Fur. Gødningen fra plasmacytoseramte besætninger skal hygiejniseres ifølge Landbrugsstyrelsens vejledning. Det er minkavleren, og ikke en eventuel modtager af gyllen, der skal indsende blanketten om brug af nedsat udnyttelsesprocent for gyllen.

Udnyttelsesprocenter

Landbrugsstyrelsen accepterer en reduktion af udnyttelsesprocenten fra 70 pct. til 20 pct. for efterårsudbragt gylle og til 25 pct. for forårsudbragt gylle, hvis forudsætningerne er opfyldt.

Bemærk, det er ikke muligt at anvende reduceret udnyttelsesprocent til fast staldgødning. Det er afklaret med Landbrugsstyrelsen, at hvis gylle og dybstrøelse blandes, og opbevares samlet i gylletanken og hygiejniseres, så kan der anvendes en udnyttelsesprocent på hhv. 20/25 pct. for al hygiejniseret husdyrgødning.

Tabel 1.   Krav til udnyttelse af kvælstof i hygiejniseret gødning fra mink

Udbringningstidspunkt

Gylle

Efterår 20 pct.
Forår 25 pct.

Hvis særlige forhold på ejendommen giver forventning om, at det ikke er muligt at opnå de skitserede udnyttelsesprocenter, er det muligt at søge om nedsættelse til et endnu lavere niveau.

Man får ikke dispensation for kvælstofindhold pr. ton. Den nedsatte udnyttelsesprocent til 25 pct. i foråret (henholdsvis 20 pct. i efteråret) skal beregnes af "det normale indhold".

Den gylle, der er omfattet af dispensationen, skal anføres som ”blandet gylle” i gødningsregnskabet. Hvis minkgyllen, fra en sygdomsramt bedrift, er iblandet andre typer gylle, så skal alt gyllen hygiejniseres, og udnyttelsesprocenten kan nedsættes for den samlede mængde blandet gylle.

Lavt indhold af kvælstof, men uændret mængde fosfor

Anmelderordningen giver mulighed for at nedsætte udnyttelsesprocenten for kvælstof. Mængden af fosfor er uændret.

Udbringning

Selvom man har fået et påbud om hygiejnisering af gødningen, er der ikke samtidig givet påbud om en særlig håndtering af gødningen ved udbringning. Tidligere anbefalinger gik på at den hygiejniserede gylle skulle udbringes 300 meter fra pelsdyrfarme, men det er ikke et krav i henhold til lovgivningen.

De almindelige regler for udbringningstidspunkter gælder stadig, og det vil for gyllens vedkommende sige, at der må udbringes fra 1. februar og frem til høst.

Fødevarestyrelsen godkender rengøring og desinfektion af farmen, hvis gyllen er hygiejniseret, og selve gylletankens overflade og arealet i umiddelbar nærhed af gylletanken er desinficeret. Det er altså ikke en forudsætning for godkendelse af rengøringen, at gyllebeholderen er tom.

Værdi og afsætning af hygiejniseret gylle

Muligheden for at anvende den nedsatte udnyttelsesprocent skyldes, at hygiejniseret gylle indeholder væsentlig mindre kvælstof end almindelig gylle, da op til 90 pct. af ammoniumdelen kan være fordampet ved selve hygiejniseringen. Hvis hygiejniseringen er foregået i en kølig periode (under 10 °C), vil fordampningen måske kun være 50 pct. - anvend derfor en kvælstofanalyse i forbindelse med udbringning af den hygiejniserede gylle.

Afsætning til økologiske bedrifter

Hvis der skal afsættes hygiejniseret gylle til økologiske bedrifter, skal man kontakte Landbrugsstyrelsen, Økologiadministration for at søge om tilladelse. Dog er det afklaret med Landbrugsstyrelsen, at hygiejnisering med hydratkalk er tilladt.

Læs mere:
Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr