Nye efterafgrødearter, pilotprojektordning og beregning af græsningstryk

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hybridrug og havre-arter kan fra efteråret 2018 etableres som efterafgrøder frem til 20. august. Se også tilrettet hjælpeskema til beregning af græsningstryk.

Tilføjelsen af de to nye efterafgrødearter, nemlig hybridrug og havre-arter (alle arter af havre (Avena) fx alm. havre, sandhavre, sort havre) med seneste frist for etablering 20. august fremgår af Bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag, Bek. nr. 1649 af 18. december 2017, § 3 stk. 2.

Pilotprojektordningen fremgår af samme bekendtgørelses § 18. Du kan læse mere om pilotprojektordningen her.

Landbrugsstyrelsen har lavet denne rettelse til eksempel 7, side 32 i Vejledning om gødsknings- og Harmoniregler 2017/18 (sendt til SEGES):

Tilretningen af eksempel 7, som vil fremgå af den kommende version af vejledningen

Eksempel 7: Hjælpeskema til beregning af græsningstryk

Afgrøde-kategori

 

 

Græs-areal i alt

[ha]

 

 

Korrektionsfaktor ved slæt

 

Korrigeret areal (ha)

 

(beregnes kol. 1 - 5)

Minimum antal græssende

SK pr. ha

Minimum antal

SK i alt

(beregnes

kol. 6 ´7)

Areal m. slæt

[ha]

 

Antal slæt i gns. på slæt-areal Andel pr. slæt af samlet udbytte

Beregnet slæt-areal

(beregnes kol. 2x3x4)

 

 

Kolonne:

1

2

3

4

5

6

7

8

Permanent græs, normalt udbytteniveau (252)

40

26

1

0,50

13

27

1,1

29,7

Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5.år (257)

90

90

3

0,33

90

0

2,9

0

Eks. 1

En jordbruger har 40 ha permanent græs med normalt udbytteniveau, hvor der tages ét slæt på 26 ha. Desuden har jordbrugeren 90 ha permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år, hvor der tages tre slæt. Skemaet udfyldes som vist ovenfor. Krav til minimum antal græssende storkreaturer i alt = 29,7 SK.

Dyreholdet, der går ude, omfatter 32 ammekøer (over 600 kg) og 20 kvier/stude (6 mdr.- 27 mdr.).

Ammekørerne er på virksomheden hele året, mens de 20 kvier blev solgt efter et halvt år1 i planperioden, da de var 12 måneder.

Beregning af antal storkreaturer (se omregningstabel i afsnit 2.6) = (32x1 SK) = 32 SK

(20x0,6 SK) x (6/12) mdr. = 6 SK

Totalt = 32 SK + 6 SK = 38 SK

Derudover har jordbrugeren faktura for salg af slætgræs.

Dvs., at jordbruger kan benytte kvælstofnormerne for permanent græs med normalt udbytteniveau (252) og permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år (257).

Eks. 2

Jordbruger har samme arealer, som i eks. 1. Men har ikke dyr selv, men naboens dyr afgræsser arealerne. Græssende storkreaturer beregnes ud fra B1 skemaet, som skal anvendes ved overførsel af husdyrgødning herunder ved dyr på græs uden for bedriften. Græssende storkreaturer beregnes som modtaget kvælstof i husdyrgødning divideret med 42 kg N pr. storkreatur.

Eks. 3

Græsser dyrene på en anden jordbrugers jord, kan ejeren beregne den overførte mængde kvælstof og fosfor på følgende måde:

Dyrene græsser ved naboen i 6 mdr.

32 ammekører (over 600 kg) = (32x72,12 kg N) x (6/12 mdr.) = 1.154 kg N og (32x7,71 kg P) x (6/12 mdr.) = 123 kg P

20 kvier (tung race) = (20*52,63) x (6/12 mdr.) kg N = 526 kg N og (20*7,53 kg P) x (6/12 mdr.) = 75 kg P

Total: (1.154+526) kg N = 1.680 kg N og (123+75) kg P = 198 kg P.

Kvier og stude (6-27) måneder kan indgå i kategorien Kvæg fra 6 mdr.- 2 år.

1) Det antages, at dyrene er på bedriften i 12 måneder, og der korrigeres derfor forholdsmæssigt, hvis dette ikke er tilfældet. 
2) Dyretypekode 1243 og staldkode 03 dybstrøelse.
3) Dyretypekode 1203 og staldkode 06 dybstrøelse.