Hvad koster manglende overholdelse af de grønne krav?

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I 2018 kan manglende overholdelse af de grønne krav medføre op til 125 pct. støttereduktion, dvs. ingen grøn støtte og (mindre) reduktion i grundbetalingen. Se eksempler på beregning af nedsat støtte.

I artiklen beskrives det, hvordan den nedsatte grønne støtte i 2018 skal beregnes og der gives eksempler på konsekvenser.

For at beregne hvad konsekvensen er for manglende overholdelse af de grønne krav, skal der beregnes en ”reduktion” og i de fleste tilfælde også en ”sanktion” af den grønne støtte.

Tommelfingerregler

Reduktion af den grønne støtte

Beregning af reduktion af den grønne støtte, sker på baggrund af et sæt fastsatte nedsættelsesfaktorer, som ses i tabel 1. Reduktion beregnes som overskridelsen i ha gange nedsættelsesfaktoren.

Tabel 1.

Grønne krav Faktor til reduktion 

Bedrifter, som skal have to afgrødekategorier.

  • Den største afgrødekategori må ikke overstige 75 pct. af omdriftsarealet
Faktor 2

Bedrifter, som skal have tre afgrødekategorier.

  • Den største afgrødekategori må ikke overstige 75 pct. af omdriftsarealet
  • De to største afgrødekategorier må ikke overstige 95 pct. af omdriftsarealet 
Faktor 1*
Faktor 5*
MFO (5 pct. miljøfokusområde) Faktor 10 

Opretholdelse af permanent græs

  • Bevarelse af den danske andel af arealet med permanent græs
  • Opretholdelse af specifikke permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder (MSO)
Faktor 1
Faktor 1

*) Nedsættelsesfaktorerne for grønne krav om flere afgrødekategorier er lempet for bedrifter over 30 ha omdriftsareal (faktorerne er halveret) ved delegeret EU-forordning 2017/723, med anvendelse fra oktober 2017 (dvs. lempelsen har også haft virkning for udbetalingerne i 2017).

Hvis det er 4. gang kravene ikke overholdes fordobles nedsættelsesfaktorerne. Dvs. hvis man i alle årene 2015, 2016, 2017 og igen i 2018 ikke overholder de grønne krav, så fordobles nedsættelsesfaktoren i 2018. Se eksempel 2.

For bedrifter der ikke overholder flere af de grønne krav, kan den samlede reduktionen i den grønne støtte ikke overstige omdriftsarealet, og reduktionen kan maksimalt medføre at den grønne støtte nedsættes til 0 kr. Udover reduktion i den grønne støtte, kan sanktion ved manglende overholdelse medføre, at grundbetalingsstøtten også nedsættes.

Sanktion af den grønne støtte

Udover reduktion af den grønne støtte kan der også være sanktion på den manglende overholdelse af de grønne krav. Sanktionen beregnes ud fra en sanktionsskala, se figur 1, hvor sanktionen kan udgøre op til 25 pct. af det støtteberettigede areal.

Figur 1. Sanktionsskala, grøn støtte. Sanktionen afhænger af arealafvigelsen.

Sanktionen er inddelt i 4 trin afhængig af arealafvigelsen, hvor sanktionen dels beregnes ud fra reduktionen, det reducerede konstaterede areal og det konstaterede areal (stigende sanktion).

Afvigelsesprocenten = (beregnet reduktion / reduceret konstateret areal) * 100

Reduktionen: beregnet reduktion (se foregående afsnit)

Konstateret areal = det støtteberettigede areal under grundbetaling

Reduceret konstateret areal = det konstaterede areal fratrukket den beregnede reduktion

Hvor reduktionen beregnes ud fra omdriftsarealet, skal sanktionen beregnes ud fra det støtteberettigede areal, dvs. både omdriftsareal + evt. permanente græsarealer.

 

Eksempler på beregning af ”reduktion” og ”sanktion”, og nedsat grøn støtte

Eksempel:

Eksempel 1: En bedrift har 12,5 ha omdriftsareal og der dyrkes kun én afgrøde

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om, at den største afgrøde max er 75 pct. er ikke opfyldt: 12,5 ha * 0,25 * faktor 2 6,25 ha
Afvigelsesprocent 6,25 / 6,25 * 100 = 100 pct. (trin 4)  
Sanktion i grøn støtte Trin 4: sanktionen er 25 pct. af det konstaterede areal (25 pct. af 12,5 ha) 3,13 ha
Reduktion + sanktion   9,38 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 12,5 ha grøn støtte 75 pct.
Mistet grøn støtte i kroner(kr. pr. dyrket ha) Ved ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha Ca. 5.500 kr. (440 kr./ha)

 

Eksempel 2: Som eksempel 1, men 2018 er 4. gang hvor der kun dyrkes én afgrøde på bedriften

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om, at den største afgrøde max er 75 pct., er ikke opfyldt: 12,5 ha * 0,25 * faktor 4 12,5 ha
Afvigelsesprocent Over 100 pct (trin 4)  
Sanktion i grøn støtte Trin 4: sanktionen er 25 pct. af det konstaterede areal (25 pct. af 12,5 ha) 3,13 ha
Reduktion + sanktion   15,63 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 12,5 ha grøn støtte. 125 pct.*
Mistet grøn støtte i kroner, ialt(kr. pr. dyrket ha) Ved ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha Ca. 9.100 kr. (730 kr./ha)

*) Der udbetales 0 kr. i grøn støtte, og derudover fradrages der yderligere 3,13 ha grøn støtte i grundbetalingsstøtten (eller anden direkte arealstøtte).

 

Eksempel 3: Bedrift på 100 ha har 80 ha vinterhvede, 15 ha vårbyg og 5 ha MFO-brak (største afgrøde er mere end 75 pct.).

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om, at den største afgrøde max er 75 pct., er ikke opfyldt: 5 ha * faktor 1 5 ha
Afvigelsesprocent 5 / 95 * 100 = 5,2 pct. (trin 2)  
Sanktion i grøn støtte Trin 2: Sanktionen er 50 pct. af reduktionen (50 pct. af 5 ha) 2,5 ha
Reduktion + sanktion   7,5 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 100 ha grøn støtte. 7,5 pct.
Mistet grøn støtte i kroner, ialt(kr. pr. dyrket ha) Hvis ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha Ca. 4.400 kr. (44 kr./ha)

 

Eksempel 4: En bedrift har 100 ha omdriftsareal. Der er planlagt 60 ha vinterhvede, 20 ha vinterraps og 20 ha vårbyg. Vinterrapsen udvintrer og der etableres i stedet vårbyg på arealet (60 ha vinterhvede og 40 ha vårbyg). Største afgrøde udgør 60 pct., og de to største afgrøder 100 pct.. MFO-kravet opfyldes med MFO-efterafgrøder.

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om, at de to største afgrøder max er 95 pct, er ikke opfyldt: 5 ha * faktor 5 25 ha
Afvigelsesprocent 25 / 75 * 100 = 33,33 pct. (trin 3)  
Sanktion i grøn støtte Trin 3: Sanktionen er 25 pct. af det reducerede konstaterede areal (25 pct. af 75 ha) 18,75 ha
Reduktion + sanktion   43,75 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 100 ha grøn støtte. 44 pct.
Mistet grøn støtte i kroner, ialt(kr. pr. dyrket ha) Ved ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha Ca. 25.600 kr. (260 kr/ha)

 

Eksempel 5: En bedrift har 100 ha omdriftsareal og anmelder 5 pct. MFO. Den fysiske kontrol underkender en del af MFO-arealet, så der godkendes kun 3 pct. MFO.

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om 5 pct. MFO er ikke opfyldt: Mangler 2 ha* faktor 10 20 ha
Afvigelsesprocent 20 / 80 * 100 = 25 pct. (trin 3)  
Sanktion i grøn støtte Trin 3: Sanktionen er 25 pct. af det reducerede konstaterede areal (25 pct. af 80 ha) 20 ha
Reduktion + sanktion   40 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 100 ha grøn støtte. 40 pct.
Mistet grøn støtte i kroner, i alt Mistet støtte pr. ha manglende MFO Mistet støtte pr. ha manglende MFO-efterafgrøde Ved ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha I eksemplet underkendes 2 ha MFO (23.400 kr. /2 ha MFO) 1 ha MFO svarer til 3,33 ha MFO-efterafgrøder (11.700 kr. / 3.3333 ha) Ca. 23.400 kr.  Ca. 11.700 kr.  Ca. 3.500 kr./ha 

 

Eksempel 6: Som eksempel 5, men udover 100 ha omdriftsareal er der 10 ha permanent græs.

  Beregning Resultat
Reduktion i grøn støtte Kravet om 5 pct. MFO er ikke opfyldt: mangler 2 ha* faktor 10 20 ha
Afvigelsesprocent 20 / 90 * 100 = 22 pct. (trin 3)  
Sanktion i grøn støtte Trin 3: Sanktionen er 25 pct. af det reducerede konstaterede areal: (25 pct. af 90 ha) 22,5 ha
Reduktion + sanktion   42,5 ha
Mistet grøn støtte Hvis grønne krav overholdes, så kunne der være udbetalt 110 ha grøn støtte 39 pct.
Mistet grøn støtte i kroner, ialt(kr. pr. dyrket ha) Ved ”basisrettigheder” på 1.300 kr., så forventes den grønne støtte at være ca. 585 kr./ha Ca. 24.900 kr. (230 kr./ha)