Ukrudtsmidlet Proman godkendt i kartofler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Proman har bred virkning mod tokimbladet ukrudt og anvendes frem til stadie 09, hvor kartoflerne bryder gennem kammen.

Miljøstyrelsen har godkendt Proman til bekæmpelse af ukrudt i kartofler med behandlingsfrist i stadie 09, dvs. når kartoflerne bryder jordoverfladen. Proman indeholder et nyt aktivstof metobromuron, som er et jordmiddel. Metobromuron hæmmer elektrontransporten og har dermed en virkemekanisme (HRAC klasse C2), som er ny i kartofler, og vil dermed bidrage til at forsinke udvikling af herbicidresistens.

Proman er afprøvet i Landsforsøgene og resultaterne kan ses side 295-296 i Oversigt over Landsforsøgene 2017. Der er opnået en meget effektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ved anvendelse af 2 l Proman + 1,2 l Reglone pr. ha i stadie 09, hvor 1-2 procent af kartoffelplanterne har brudt jordoverfladen. Der har ikke været foretaget yderligere behandlinger. Enårig rapgræs er bedre bekæmpet i forsøgsled, hvor der er anvendt Titus efter fremspiring.

I Middeldatabasen er der adgang til etikette og sikkerhedsdatablad.

Proman er pålagt et afstandskrav på 10 meter til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Afstandskravet kan nedsættes til 5 meter ved at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik med minimum 50 procent afdriftsreduktion.

SEGES har samlet information om effekt af midler og strategier til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Effekttabellen samler viden om effekt fra forsøg suppleret med praktiske erfaringer, hvor der ikke er forsøgsdata.

Effekttabel ukrudtsmidler i kartofler

Nordisk Alkali oplyser, at der er produkt på vej ud i handlen.