Pesticidrester i fødevarer 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser igen, at der i danske planteprodukter er få fund af pesticider, og at disse som regel ligger langt under grænseværdierne.

Rapporten Pesticidrester i fødevarer 2017 fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen viser, at der i 2017 er fundet 14 prøver af frugt, 14 prøver af grøntsager og 7 prøver af cerealier med pesticidrester over maksimalgrænseværdien. Det er henholdsvis 2,4, 2,6 og 3,7 procent af alle prøver af konventionelt dyrket frugt, grøntsager og cerealier. Figur 1, 2 og 3 viser, at der i dansk produceret frugt og cerealier ikke har været fund over grænseværdien (MLR), mens der i 2 procent af frugten har været overskridelser. Ud af alle prøver havde 22 betydelige overskridelser af grænseværdien (8 prøver af frugt, 8 prøver af grøntsager og 6 prøver af cerealier). Det bliver for hvert enkelt af disse fund vurderet, om produkterne er sundhedsmæssigt acceptable for forbrugerne.

Tre af prøverne, som er udtaget som såkaldte mistankeprøver blev vurderet at være sundhedsmæssigt uacceptable. Prøverne var fra longkong og dragefrugt fra Thailand samt meterbønne fra Sri Lanka. Produkterne blev trukket tilbage fra det danske marked.

Igen i 2017 er der færre fund og fund i lavere koncentrationer i dansk frugt, grønt og cerealier. De følgende figurer er hentet i rapporten.

Konklusioner

Rapportens konklusion nævner følgende resultater (citat):

Det overordnede billede for pesticidrester i fødevarer på det danske marked er sammenligneligt med tidligere år.

For konventionelt dyrket frugt er der fundet restindhold i 71 % af prøverne.

For konventionelt dyrkede grøntsager er der fundet restindhold i 42 % af prøverne.

For konventionelle prøver af frugt og grøntsager er der fundet overskridelser af maksimalgrænseværdier i henholdsvis 2,4 % og 2,6 % af prøverne.

Der findes generelt flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt sammenlignet med dansk produceret frugt og grøntsager.

I cerealier blev der fundet overskridelser i 3,7 % af de konventionelt dyrkede prøver.

I forarbejdede konventionelle produkter blev der fundet overskridelser af MRL i 0,9 % af prøverne.

Der blev ikke fundet restindhold af pesticider i babymad.

I animalske produkter blev der fundet indhold i 5 honningprøver. Indholdene var under MRL.

I økologiske produkter udtaget som stikprøver, blev der fundet restindhold af pesticider i tre prøver, svarende til 3,3 % af de undersøgte økologiske prøver. For alle tre prøver blev det vurderet, at der ikke var sket en overtrædelse af økologireglerne.

I flere fødevarer var der indhold af flere forskellige pesticider i samme prøve. Disse indhold blev primært fundet i prøver fra lande uden for EU.

Alle overskridelser af MRL – på nær fire prøver, blev vurderet at være sundhedsmæssigt acceptable. Prøver med fund af flere forskellige pesticider i samme prøve blev vurderet at være sundhedsmæssigt acceptable.

Pesticidkontrollen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet gennemfører den danske pesticidkontrol, der undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester. Kontrollen er risikobaseret. Det betyder at prøveudtagningen lægger vægt på:

de 25 fødevarer, som danskerne får 95 procent af deres samlede pesticidindtag fra

fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester

fødevarer, hvor der er størst risiko for, at grænseværdien er overskredet.

I 2017 er der analyseret 2.009 prøver af 214 forskellige typer fødevarer for rester af 326 forskellige pesticider. Den risikobaserede prøvetagning betyder, at sammenligning gennem årene skal foretages med forsigtighed.

Pressedækning

Pressedækningen i dele af pressen har giver anledning til skabe misvisende billede af situationen i forhold til det ovenfor beskrevne. Et Ritzau-telegram har anledning til at der er bragt overskrifter som: ’Frugt og grønt er fyldt med pesticidrester.’

Nedenstående viser hvorledes nyheden præsenteres af rapportens afsender DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen: