Brug af triazoler og resistensudvikling hos patienter med infektion af Aspergillus fumigatus

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men omfanget er ikke klarlagt. Triazoler bliver også anvendt til træimprægnering, i tekstiler, byggematerialer, maling mv.

I de seneste dage er resistens hos svampen Aspergillus fumigatus mod triazoler blevet omtalt i medierne. Svampen kan være livstruende hos patienter med et svækket immunforsvar f.eks. hos leukemipatienter. I medierne er resistensudviklingen blevet kædet sammen med landbrugets brug af triazoler.

Aspergillus fumigatus lever i jord og på planterester i mange lande i verden og findes overalt i vores omgivelser. Den spredes via vinden over større afstande. Svampen kommer via luftvejene ind i lungerne og kan i patienter med et svækket immunforsvar herfra sprede sig videre til bl.a. hjernen.

Til bekæmpelse af svampeinfektioner indenfor human medicin anvendes i dag først og fremmest triazoler, men andre triazoler end i landbruget. Ved hyppig brug af triazoler hos patienter kan der udvikles resistens hos Aspergillus mod triazoler. Der kan dog også være resistens hos patienter uden hyppig brug af triazoler, hvis Aspergillus fumigatus er blevet resistent som følge af en anden påvirkning med triazoler.

Der findes en del især hollandske artikler som omhandler resistens hos Aspergillus fumigatus mod triazoler. I en undersøgelse fra 2010 med deltagelse af bl.a. forskere fra Statens Seruminstitut, blev der udtaget jordprøver fra blomsterbedene i haven omkring Rigshospitalet og fra bedene i Tivoli. Heri fandtes Aspergillus fumigatus, som havde resistens mod triazoler, og mutationen svarede til en resistens, som også er fundet i Holland.

Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men omfanget er ikke klarlagt.

Triazoler anvendes mange steder

Triazoler anvendes som bekendt i mange svampemidler i landbruget. Triazoler anvendes i udlandet også til overfladebehandling af frugt og grønt. Triazoler indgår også i biocider. I ECHA’s database (EU's European Chemicals Agency) er tebuconazol, propiconazol og cyproconazol registreret som biocider. Tebuconazol er godkendt som aktivstof til produkter i nedenstående gruppe PT 7, 8 og 10, mens propiconazol er godkendt som aktivstof til PT7, 8 og 9. Disse produktgrupper er:

PT 7: film konservering – malinger, indendørsfuge o.lign.

PT 8: træbeskyttelsesmidler,

PT 9: beskyttelse af polymeriserede materiale, tekstiler og lign.

PT 10: beskyttelse af byggematerialer.

Der findes en årlig statistik over forbruget af triazoler i landbruget, men der findes ingen statistik over forbruget i de øvrige anvendelsesområder.

Triazoler fra lægemidler kan også ende i rensningsanlæg og dermed ende på landbrugsjord.

Skal undersøges nærmere

Landbrug & Fødevarer har meldt ud, at de ønsker omfanget af ovenstående belyst, ligesom betydningen af triazoler fra forskellige anvendelsesområder ønskes belyst. Endvidere er det et evt. problem i mange lande.

Kilder:

Azole-Resistant Invasive Aspergillosis: Relationship to Agriculture

Does agricultural use of azole fungicides contribute to resistance in the human pathogen Aspergillus fumigatus?

Environmental Study of Azole-Resistant Aspergillus fumigatus and Other Aspergilli in Austria, Denmark, and Spain

Assessment of selection and resistance risk for demethylation inhibitor fungicides in Aspergillus fumigatus in agriculture and medicine: a critical review

Notat fra Miljø- og Fødevareministeriet: Mulige kilder til 1,2,4-triazol