Kilder til triazolresistens hos svampen Aspergillus fumigatus

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I Holland er fundet triazolresistent Aspergillus fumigatus i mange tilfælde. Forholdene i Danmark og Holland er på mange måder meget forskellige.

Som omtalt i medierne er der i flere lande fundet resistens hos svampen Aspergillus fumigatus mod triazoler. Der findes især mange artikler fra Holland, da der her er fundet resistens i mange undersøgelser. Svampen kan være livstruende for svækkede patienter. Se nærmere i Brug af triazoler og resistensudvikling hos patienter med infektion af Aspergillus fumigatus.

Til bekæmpelse af svampeinfektioner indenfor human medicin anvendes i dag først og fremmest triazoler, men andre triazoler end i landbruget. Ved hyppig brug af triazoler hos patienter kan der udvikles resistens hos Aspergillus fumigatus mod triazoler. Der kan dog også være resistens hos patienter uden hyppig brug af triazoler, hvis Aspergillus fumigatus er blevet resistent som følge af en anden påvirkning med triazoler.

Triazoler bruges som bekendt til svampebekæmpelse indenfor jordbruget, ligesom der importeres plantemateriale, som er behandlet med triazoler.

Triazoler bruges også i industrien bl.a. til træimprægnering, i maling, tekstiler m.fl. Aspergillus kan derfor f.eks. komme i kontakt med triazoler via disse produkter inkl.. importerede produkter. I Frankrig er f.eks. fundet resistens hos Aspergillus fumigatus i savsmuld på savværker, hvor træet har været behandlet med triazoler.

I det følgende skal nogle undersøgelser, der sætter fokus på kilderne til forekomst af triazolresistent Aspergillus fumigatus, omtales nærmere. Se også kilder nederst.

Undersøgelse i Irland

I Irland blev der i 2016 udført en undersøgelse af forekomst af triazolresistent Aspergillus fumigatus på importerede knolde af tulipaner og narcis, fordi der i Holland og flere andre undersøgelser bl.a. fra Danmark, men også fra fjerntliggende lande som Columbia er fundet triazolresistent Aspergillus fumigatus i marker/bede med blomster.

Til undersøgelsen i Irland blev der fra et lokalt havecenter indkøbt 5 prøver af tulipanløg og en prøve af nacisløg importeret fra forskellige områder i Holland. I 2014 eksporterede Holland 2.48 milliarder blomsterløg til hele verden. I 5 af de 6 prøver blev der påvist triazolresistent Aspergillus fumigatus. Der blev også indkøbt en prøve med kompost fra havecentret, hvor der også blev påvist triazolresistens hos Aspergillus fumigatus. Endelig blev der udenfor et hospital taget luftprøver og en jordprøve, hvor der også blev påvist triazolresistent Aspergillus fumigatus.

Som konklusion på undersøgelsen anfører forfatterne, at der ikke bør sættes blomsterløg i parker o.lign. i nærheden af hospitaler og sundhedscentre samt i haver hos svækkede patienter før betydningen heraf er nærmere undersøgt.

Undersøgelse i Frankrig

I en undersøgelse i Frankrig beskrives en case, hvor en svækket ældre landmand døde af Aspergillusinfektion. Der blev her nogle måneder senere udtaget i alt 34 prøver i og omkring hans bopæl.

I tre af de 10 prøver fra inde i huset blev der konstateret Aspergillus fumigatus, og i alle tre prøver fandtes der triazolresistent Aspergillus. De positive prøver blev fundet i soveværelset, badeværelset hhv. på en høvlebænk i kælderen.

I haven blev der taget 11 prøver, hvor der kunne findes Aspergillus fumigatus i 5 prøver. I to af disse 5 prøver var Aspergillus resistent mod triazoler. De to positive prøver blev fundet i køkkenhaven og i jord på en kultivatorklinge. Der blev også udtaget jordprøver fra 13 nærliggende marker med byg, majs eller hvede, hvor der i alle prøver fandtes Aspergillus fumigatus, men kun i en enkelt jordprøve fra en bygmark var der triazolresistens hos Aspergillus fumigatus.

Undersøgelse i Holland

I Holland er der i flere undersøgelser fundet triazolresistens hos Aspergillus fumigatus, som ikke skyldes anvendelse af triazoler hos patienter forud. I en undersøgelse i 2015-17 har en gruppe eksperter fra forskellige fagområder i Holland sat sig sammen for at fastlægge ”Hot spots” eller ”risikosteder” for spredning af triazolresistent Aspergillus fumigatus. Steder med gode vækstbetingelser for Aspergillus fumigatus og samtidig anvendelse af triazoler med effekt på Aspergillus fumigatus blev udpeget og undersøgt nærmere for triazolresistent Aspergillus. Der blev også undersøgt prøver, som ikke var ”hot spots” for at kunne sammenligne med andre prøver.

Af tabel 1 fremgår, at følgende 3 kilder var ”hotspots”: bunker med rester af knolde og blade fra blomster, grøn kompost og træflis. I laboratoriet er målt en produktion af Aspergillus fumigatus sporer på 5 x 10 9 indenfor 5 dage pr. gram komposteret blomsterknold.

I resterne af knolde og blade fra blomster blev der i prøverne fundet fra 6,2 til 24,5 procent isolater af Aspergillus fumigatus, som var resistente mod triazoler. Grøn kompost produceres erhvervsmæssigt flere steder i Holland. Her blev der i prøverne fundet fra 8,5 til 30,0 procent isolater af Aspergillus fumigatus, som var resistente mod triazoler. Professionel varmebehandling nedbragte dog andelen til 1,3-2,7 procent triazolresistente isolater.

I træflis blev fundet 5,8 til 20,0 procent isolater af Aspergillus fumigatus, som var resistente mod triazoler.

Det ukønnede stadie af Aspergillus er mest udbredt og kan tåle op til ca. 50-60 ° C. Udbredelsen af det kønnede stadie af Aspergillus fumigatus undersøges, fordi kønnet formering øger risikoen for resistensudvikling.

Tabel 1. Betydning af forskellige kilder til spredning af triazolresistent Aspergillus fumigatus

Kilde Vækst af A. fumigatus Triazolresistens hos A. fumigatus Rester af triazoler påvist
Hvedekerner nej nej ja
Husdyrgødning nej nej ja
Majsensilage nej nej ja
Frugtaffald nej nej nej
Affald fra eksotiske frugter nej nej ja
Husholdningsaffald⃰, før hydrolyse ja ja ja
Husholdningsaffald⃰, efter 3 ugers hydrolyse ja nej ja
Husholdningsaffald⃰ fra private ja ja nej
Rester af knolde fra blomster ja ja ja
Grøn kompost ja ja ja
Træflis ja ja ja

Rester af frugt og grønt og haveaffald

De øvrige kilder i tabel 1 er ikke ”hotspots” for triazolresistent Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus kan ikke overleve i majsensilage, hvis det er ensileret korrekt.

Konklusion

Ovenstående viser, at der kan være mange kilder til triazolresistent Aspergillus fumigatus. I Danmark findes der ingen overvågning af, hvor stort problemet er med resistens hos triazoler skabt udenfor hospitalsverdenen. Planteproduktionen i Holland er på rigtig mange måder anderledes end i Danmark, og forholdene mht. udbredelsen af resistens hos Aspergillus fumigatus i Holland kan ikke sammenlignes med forholdene i Danmark. Foruden manglende viden om problemets omfang i Danmark er der heller ingen viden om, hvilke anvendelser af triazoler, som i givet fald har betydning. Ovenstående undersøgelser viser, at der er flere potentielle kilder, og at man også kan importere triazolresistent Aspergillus fumigatus.

Kilder:

ISDA: Home Environment as a Source of Life-Threatening Azole-Resistant Aspergillus fumigatus in Immunocompromised Patients.

Scientific Reports: Azole-resistant Aspergillus fumigatus harboring TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A and TR53 mutations related to flower fields in Colombia.

ISDA: Intercountry Transfer of Triazole-Resistant Aspergillus fumigatus on Plant Bulbs.

Azole‐resistance selection in Aspergillus fumigatus Final Report