Ny plantefaglig viden skal ud i marken

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at skabe grobund for fortsat driftsøkonomisk og miljømæssig optimal produktion ved at sikre hurtig og effektiv formidling af både ny faglig viden og ændringer i reguleringen af dansk planteproduktion til landmanden.

Den nye viden formidles ud både direkte til landmanden og gennem lokale rådgivere, og dækker over alt lige fra nyeste viden om planteavl, driftens teknologiske muligheder, produktionsfaglige viden indenfor markdrift og økonomi samt specialrådgivning om nye regler og rammebetingelser.

Projektet vil via diverse målrettede former for formidling såsom digitale kanaler, afholdelse af workshops og webinarer, artikler i landbrugets fagblade, nyhedsbreve, mundtlige oplæg mv. henvende sig til landmænd samt rådgivere og præsentere den nyeste plantefaglige viden med henblik på at skabe et optimalt videnbaseret beslutningsgrundlag samt en høj konkurrenceevne hos danske landmænd i en global verden. 

 

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre.
Afslaget skyldes, at Aarhus Universitet vurderer, at der for tiden ikke findes pyrethroidresistens på et niveau, der giver problemer med bekæmpelsen af rapsjordlopper i Danmark.
Fristen for at anvende bejdset udsæd udendørs i EU er 19. december 2018
Indlæs nye links i AgroGIS. Hent GIS data direkte fra Danmarks Miljøportal via WFS og WMS.
Ofte betaler det sig ikke at placere startgødning i forbindelse med etablering af vintersæden.
Der er behov for at bekæmpe bladlus i flere marker. Der ses nu mange larver af bladrandbiller på rødderne i flere marker.
Det tørre vejr har hæmmet Septoria. Der er fundet en ny smitterace af gulrust, som angriber Kalmar.
Der anbefales i intervallet 25-40 procent dosering.
Præsentation fra Plantekongres 2018
Rapporten indeholder resultater fra spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt landmænd med planteavl samt anbefalinger til den fremtidige formidling til denne målgruppe.
Angreb er ret stedbundne og optræder tit i de samme områder
Tjek vårhvedemarkerne for evt. angreb, så problemets omfang kan vurderes.
Der er i flere tilfælde meldt om kraftige angreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Sort stub fra medio august er mest effektiv.
De første angreb af havrecystenematoder eller "havreål" ses nu. Både de modtagelige og resistente havresorter er meget følsomme for angreb. De fleste vårbygsorter er resistente, men ikke alle. Alle vårhvedesorter er modtagelige.
Af hensyn til evt. omsåning er det vigtigt at kende larvernes forpupningstidspunkt. Nogle af larverne fortsætter deres skade i foråret. Kun enkelte af arterne kan bekæmpes.
I tilfælde af plasmacytose hos mink er det muligt at få nedsat udnyttelseskravet af det samlede kvælstofindhold, når der er tale om hygiejniseret minkgylle.
Her finder du materiale om vurdering af risiko for lejesæd i CropManager, og gradueret vækstregulering med CropSAT.
Der er godkendt 3 SDHI-holdige svampemidler i korn i Danmark. Der er fundet 3 isolater af Septoria med mutationen, der giver resistens mod SDHI-midler.
Afstem graden af jordbearbejdning efter jordens vandindhold og formålet med jordbearbejdningen.
Der er netop fældet afgørelse i EU Kommissionen om at forbyde bejdsning udendørs mod skadedyr med 3 neonicotinoider. Der er i Danmark søgt om dispensation til bejdsning af vinterraps til sæson 2018-19, men en afgørelse foreligger ikke pt.
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
Hvis en sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres inden for de cirka otte dage, hvor hveden blomstrer.
Havre i 1,5-2 bladstadiet er følsom for angreb.
Der er fire midler med hver sin virkemekanisme til rådighed, og der vurderes ikke at være den store forskel på midlerne.
Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik, i foderafgrøder. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, er der også god effekt mod disse. Glyphosat må ikke anvendes i afgrøder til konsum.
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet.
Ved angreb er tidlig behandling afgørende for at få god effekt. Lige nu er der mange pletter på bladene, som ikke skyldes svampesygdomme.
Da der i år ikke er bejdset mod skadedyr, er det yderst vigtigt at være opmærksom på evt. tidlige angreb straks fra begyndende fremspiring. Behovet for at bekæmpe larver følges igen via gule fangbakker i registreringsnettet.
Skulpesnudebiller kan kun skade udsprungne blomster. Skulpegalmyggen flyver nu snart de første steder.
Midlet har lav til moderat effekt på rodbrand forårsaget af rodhalsråd (Phoma)
Der er pt. ingen godkendte midler til bekæmpelse. Der er søgt en mindre anvendelse til Karate.
Det antages, at kraftig solindstråling er årsag til spætningerne.
Et landsforsøg i majshelsæd på grovsandet jord i 2014, viste store merudbytter ved at tilføre bor. Overvej derfor bladgødskning med tankblandinger med bormidler sammen med de gængse ukrudtsmidler til majs.
Planteanalyser kan være et godt hjælpemiddel til at diagnosticere ”problemmarker” og ”problemområder” og til at få fokus på en optimal næringsstofforsyning. Der er udviklet et regneark, som kan anvendes ved fortolkning af resultaterne.
Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men omfanget er ikke klarlagt. Triazoler bliver også anvendt til træimprægnering, i tekstiler, byggematerialer, maling mv.
Fra maj 2018 kan du i CropManager anvende en model til vurdering af risikoen for lejesæd i dine vinterhvedemarker.
Der er fundet 1-2 angrebne planter pr. m2 i en rugmark på Djursland. Der er ingen bekæmpelsesmuligheder på nuværende tidspunkt.
Bekæmpelse i vårhvede anbefales kun i områder med mange bygfluer i vintersæden i år eller mange bygfluer i vårhvede i 2017.
Landbrugsstyrelsen, Miljø og Fødevareministeriet, var vært ved møde for regelfortolkere angående CAP2020 forordningsteksterne. Program:
Indtryk og mulige samarbejdspartnere fra CAPIGI konference i Amersfoort, Holland.
Dyrkningsvejledning for CCM-majs (Corn Cob Mix).
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Cerone til mindre anvendelse til frugtudtynding i æble, samt frugtudtynding og blomsterknopdannelse i pære
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Contans til mindre anvendelse mod knoldbægersvamp i gulerod på friland
CropSAT 2018 er nu klar og indeholder flere nyheder. Se orthofoto fra Sentinel-2 og kvælstofmodeller til 1. gødningstildeling til vinterraps og hvede.
De viste marker i CropSAT er nu fra 2018. Indtast dit CVR nummer og se biomassen på dine marker gennem sæsonen.
Der er afholdt et erfagruppemøde for planteavlskonsulenter m.fl. i det sydvestjyske område.
De aktuelle midler kan anvendes til og med sæson 2019
På møderne præsenterer vi den seneste nye viden på området, samt ideer og løsninger til fremtidig forvaltning af hjortevildt og bramgæs i relation til landbrugsarealer og natur
En tidlig høst har givet mange mulighed for at så vintersæden tidlig i år, hvilket giver en kraftig vækst i efteråret. Det vurderes derfor, at der er risiko for betydelig manganmangel i vintersæden i efteråret 2018.
Udnyt efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længde siden jorden er analyseret.
Artikel i Magasinet Mark - Juni 2018.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Argylne Plus til vækstregulering af pottede prydplanter i væksthuse i 2018.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod larver af selleriminérfluen i bladselleri. Dispensationen gælder i perioden den 1. juni til den 28. september 2018.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve
Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg og skalotteløg. Dispensationen gælder i perioden 15. juni til den 13. oktober 2018.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble- og pæretræer. Gælder i perioderne 1. april-28. juli 2018 og 15. august-12. december 2018.
Efter ansøgning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Pomoxon Extra tl frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer.
Udtræk af alle Marker 2018, der har ansøgt om Grundbetaling pr. 23. april 2018. GIS data kan bruges til egenkontrol af, om alle ansøgninger er indsendt til IMK2.
Den tørre sommer har resulteret i svage angeb af svampesygdomme.
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige restprodukter, herunder vurdering af gødningsvirkninger og andre egenskaber, og hvad man skal være opmærksom på ved brugen af dem.
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om op-bevaring og udbringning.
Dyrkningsvejledning om efterafgrøder beskriver dyrkningsmæssige forhold, herunder valg af arter, artsblandinger, kvælstofoptagelse, såtidspunkt og etableringsmetoder. Etableringsmetoder af efterafgrøder i forskellige hovedafgrøder beskrives.
Forventning om tilstrækkelig effekt af Belkar mod kamille i vinterraps
Effekttabellen er blevet opdateret.
Isåning af sennep havde bedst effekt i engelske forsøg, men der er mange ubesvarede spørgsmål.
Fem forskellige gule fangbakker er undersøgt. Undersøgelsen giver ikke anledning til at ændre den danske tærskel for fangster i gule fangbakker.
Artikel magasinet Mark – juli 2018.
Sommerens tørke har betydet, at ukrudtsmidler anvendt i forfrugten ikke i alle tilfælde er nedbrudt. I nogle vinterrapsmarker ses skader.
FMC/Cheminova har overtaget en række plantebeskyttelsesmidler, som Du Pont tidligere havde godkendelsen af. Midlerne bliver overført til Cheminova og får lidt ændrede navne og numre, men midlerne er de samme som hidtil.
Der blev afholdt ENDURE netværksmøde i Berlin om glyphosat.
To behandlinger med SDHI-midler i hvede anbefales kun ved højt smittetryk. Der er tilsyneladende ikke fuld krydsresistens mod Septoria mellem de i Danmark to godkendte SDHI-aktivstoffer. Brug derfor to forskellige SDHI-ere ved de to behandlinger.
DLBR-ERFA-gruppen for dræn og afvanding afholdt møde. SEGES var vært og holdt indlæg, som ses sammen med programmet nedenfor:
EGF afholdte konference i Cork, Irland. Læs om indtryk, og se program og præsentationer fra konferencen.
Dagen blev afholdt med deltagelse fra forskere og konsulenter med speciale i gødskning, gødningsfimaer, SEGES og Teknologisk institut. Program:
Fangster fra registreringsnettet 2017 er blevet sendt til Sverige, som har verificeret fundene, og resultaterne er netop modtaget.
SEGES har konstateret, at der i høringsbrevet som landmanden modtager efter fysisk kontrol på bedriften, beregnes en forkert procent overanmeldelse. Afvigelsen vil i mange tilfælde være højere end angivet.
Artikel fra Magasinet Mark - Januar 2018
EU-kommisionen har meddelt, at medlemslande senest i 4. februat 2020 skal forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.
Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2018, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
Fra 17. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus. Bygfluer anbefales kun undtagelsesvis bekæmpet i efteråret.
Der ønskes 5 frie år mellem rapsdyrkning.
Kraftigt udviklede marker er udsatte. Kun Folicur Xpert er godkendt. Tilstræb randbehandling mod sneskimmel, da triazolreglerne medfører, at der ofte ikke kan behandles med de ønskede svampemidler om foråret.
Den usædvanlig lange periode med tørt og varmt vejr har hæmmet sneglene og reduceret bekæmpelsesbehovet væsentligt.
Du skal se dig rigtig godt for, når din maltbyg skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.
I 2017-18 er der udført to landsforsøg og tre OnFarmforsøg med bekæmpelse af stankelbenlarver, men angrebene var desværre for små til at se eventuelle forskelle mellem behandlingerne.
Information og Det Økologiske Råd afholdt oplysningsmøde/workshop om fosfor i økologisk og konventionelt landbrug.
Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober.
Ansøgningsrunde 2 åbner 1. marts kl. 7, hvor der kan søges på flere arealer i forhold til kystvandsbehov. Der åbnes for ID15-områder med høj retention, og dermed lavere effekt af efterafgrøderne.
Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 opfodres, selv om det er behandlet med en række ukrudts- og svampe, og som det seneste nye også vækstreguleringsmidler.
Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 opfodres, selv om det er behandlet med en række ukrudts- og svampemidler.
Antal risikoperioder kan nu følges. Det er ikke fastlagt, hvor mange perioder der udløser en bekæmpelse.
Antal risikoperioder kan nu følges. Det er ikke fastlagt, hvormange perioder der udløser en bekæmpelse
Landmænd, som dyrker meget hvede, kan selv sætte feromonfælder op og følge forekomsten af hvedegalmyg. Sheriff, Kalmar og KWS Cleveland er resistente. Husk også fælder i vårhvede.
Har du kapaciteten til at nå rettidigt i marken i de travle perioder. Der er gevinster at hente.
Beregning af udbyttepotentialet inden for marken.
Der er set angreb i 3 hestebønnemarker i forskellige landsdele.
Fotos af angreb af gammauglens larve i en majsmark vises.
SEGES deltog på konferencen ’Kortdage 2018’ arrangeret af GEOforum. Se program og læs abstract fra indlæggene her:
Svampemidlet Geoxe 50 WG har fået udvidet godkendelsen og må nu også anvendes i hovedsalat og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) i væksthus
Før et biogasanlæg eller bioraffineringsanlæg (anlæg) kan etableres, kræver det, at godkendelsesgrundlaget er på plads.
Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi der skal benyttes og udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.
Opdateret pjece.
Tilskud til miljøteknologi gør det værd at overveje, om det er tid til at udskifte marksprøjten. Alternativt kan din nuværende sprøjte måske opgraderes til moderne funktioner for en helt anden pris.
Artikel magasinet Mark – september 2018.
Kig efter angreb nu. Meldinger om evt. angreb modtages gerne. Majshalvmøl er et nyt skadedyr, der er ved at brede sig i Danmark.
Der er fundet angreb i de første marker
Se kort over områder med krav om husdyrefterafgrøder i planperioden 2018/2019 (efteråret 2018).
Ved håndtering af mangan udsættes landmænd kun for påvirkning af mangan i kort tid, men bør alligevel omgås midlerne med omtanke.
Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt, fordi jorden er frossen og i nogle tilfælde også snedækket.
I 2018 kan manglende overholdelse af de grønne krav medføre op til 125 pct. støttereduktion, dvs. ingen grøn støtte og (mindre) reduktion i grundbetalingen. Se eksempler på beregning af nedsat støtte.
Flere finder cikaderne i vintersædsmarkerne. Da viruset kun forventes at findes i begrænset omfang, vurderes risikoen for angreb af hvededværgvirus at være lille.
Aarhus Universitet har undersøgt, hvilke sorter den nye smitterace af gulrust angriber, og den angriber især Kalmar.
En række hvedesorters modtagelighed mod aksfusarium er igen i 2018 undersøgt ved AU-Flakkebjerg vis kunstig smitte. Resultaterne vises.
Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal ske ved begyndende vækst. Overvej evt. en tredeling af kvælstoftildelingen. Tag hensyn til de uensartede marker i år. Brug kort over vegetationsindeks som beslutningsgrundlag
Læs om kvælstofworkshoppen
Notat fra konferencen "Kommercielle perspektiver for udnyttelse af planteindholdsstoffer til medicin, sundhed og fødevarer", den 6. februar 2018.
SEGES deltog i konference om de kommercielle perspektiver i udnyttelse af planteindholdsstoffer til medicin, sundhed og fødevarer
De skærpede fosforlofter supplerer de generelle fosforlofter der trådte i kraft 1. august 2017.
SEGES præsenterede resultater og viden om kålbrok ved workshop i Edinburgh.
Læs om de mange forskellige indlæg på præcisionsjordbrugskonferencen i Montreal, Canada 2018.
Pt. er der kålmøl på Østsjælland og Langeland. Hold øje med udviklingen.
Artikel i Magasinet Mark - Juni 2018.
På basis af minimum to års analysedata er der givet en karakter for kornsorternes foderværdi.
Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Kerb 400 SC til at omfatte vinterraps, og arealbegrænsningen for sprøjtning pr. dag i en række frøafgrøder er fjernet.
Dyrkningsvejledning for kernemajs.
I Holland er fundet triazolresistent Aspergillus fumigatus i mange tilfælde. Forholdene i Danmark og Holland er på mange måder meget forskellige.
Hvorfor er det kun køerne, som skal have glæde af græsmarkerne? Gennem bioraffinering kan man fra kløvergræs udtrække et proteinfoder, som kan bruges til grise og fjerkræ
Symptomet er forårsaget af vejrbetingede stressfaktorer, som får planterne til at ”tilpasse” skulpeantallet til vækstbetingelserne.
En effektiv bekæmpelse er ikke muligt med de til rådighed værende midler.
Dyrkningsvejledning for kolbemajs.
I 2018 er der gennemført kontrol med kvaliteten af gylleanalyser hos kommercielle laboratorier. Se ud fra resultaterne af ringanalyserne hvor gode laboratorierne er til at analysere gylleprøver.
Tjek markerne systematisk for manganmangel nu og udsprøjt mangan ved konstateret manganmangel.
Tjek vårbygmarkerne for manganmangel nu, og udsprøjt mangan ved konstateret mangel.
Hvis kornet høstes vådt og varmt, skal det straks underbehandling, da lagersvampe ellers kan ødelægge kornet og danne giftstoffer. I vejledningen får du råd til, hvordan du sikrer en effektiv køling og tørring af vådt og varmt korn.
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettet kvælstofregulering i 2019. I efteråret 2019 skal der etableres ialt ca. 142.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder.
Tjek marken for evt. angreb, så sædskiftet i givet fald kan justeres.
Landbrugsstyrelsen har udsendt høringsudkast til bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019. Se kort over de 109 ID15-områder det vedrører.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod svampesygdomme og galmider i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod svampesygdomme og galmider i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse i økologiske kartofler til bekæmpelse af kartoffelskimmel.
Vintersæd: Oftest betaler det sig ikke at gøde vintersæd i efteråret.
Med forbud mod at anvende glyphosat før høst af konsumafgrøder må andre vinduer udnyttes optimalt.
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I forhold til tidligere anbefales at give en større andel af kvælstoftilførslen første gang
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. Behovet er størst i tynde marker.
Bekæmpelse er sjældent nødvendig.
Prognosen for den lille kålflues 2. generation viser, at æglægning begynder primo uge 26 på de tidligste lokaliteter.
I marker i god vækst tillægges angreb mindre betydning, men i sentsåede marker kan væksten hæmmes. Ingen af de godkendte svampemidler har effekt.
Landbrugsstyrelsen har orienteret SEGES om, at på grund af problemer med korrekt indlæsning af forudfyldte fosfor-oplysninger, så udskydes indkaldelsen af gødningsregnskab 2017/18 fra 1. oktober til 10. oktober.
Det forventes, at brakarealet fortsat kan tælle med i de to grønne krav om hhv. afgrødevariation og som miljøfokusområde.
Brakarealet kan fortsat tælle med i de to grønne krav om hhv. afgrødevariation og som MFO, miljøfokusområde. De lempede regler træder i kraft 20. juli 2018.
Er du landmand, så vil SEGES gerne bede dig udfylde et elektronisk spørgeskema om afgrødeskader fra hjortevildt. Du får snart tilsendt et elektronisk spørgeskema på mail.
Angreb af glimmerbøsselarver tillægges mindre betydning.
Landbrugsstyrelsen har i nyhed af 16. marts meddelt, at frøgræsudlæg alligevel kan anvendes som MFO-græsudlæg i 2018.
Insektmidlet Madex Top er godkendt til bekæmpelse af larver af æbleviklere i æble, pære og kvæde.
Dyrkningsvejledning for majshelsæd.
Der er restriktioner på antallet af behandlinger for mange midler. Der er krydsoverensstemmelse herpå.
Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.
Der er sket mange ændringer ved den fornyede godkendelse af Mirador 250 SC. Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.
Hent opdaterede markblokke fra Landbrugsstyrelsen ind i AgroGIS via WFS eller WMS. SEGES lægger ikke Markblokke ud til download i 2018.
SEGES deltog da Landbrug og Fødevarer af holdt temadag for ingrediensindustrien. Program:
Insektmidlet Met52 OD er godkendt til bekæmpelse af insekter i løg og porre på friland samt i jordbær, grønsager og gerbera i væksthus.
Hvert år underkendes der MFO-brak og MFO-lavskov ved sommerkontrol i juli måned. Sørg for, at der er anmeldt mindst 5 pct. MFO-efterafgrøder, så MFO-kravet kan opfyldes udelukkende ved MFO-efterafgrøder.
Artikel magasinet Danske Kartofler – maj 2018.
Karate må 1 gang pr. sæson og senest i vækststadium 51.
Der må bruges op til 1,56 l/ha fordelt på 1 eller 2 behandlinger.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod bladlus, rodlus og bladlopper i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe på friland.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod lus i sukkermajs.
Svampemidlet Mycostop WP er godkendt til bekæmpelse af frø- og jordbåne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder.
Landbrug og Fødevarer var vært for mødet omhandlende bl.a. ansøgningsrunden 2018 for målrettede efterafgrøder. Program:
Kappel AgroCon var vært ved mødet i Holbæk, hvor SEGES deltog med indlæg. Se programmet for mødet:
Styrelsen for dataforsyning og effektivisering var vært for 2. møde i Galileoudvalget. Læs referat fra mødet her;
Styrelsen for dataforsyning og effektivisering var vært for 1. møde i Galileoudvalget. Der blev diskuteret mulige udnyttelse af det kommende positionssystem Galileo. Læs referat fra mødet her:
ERFA-gruppemøde bl.a. angående den direkte arealstøtte. Program:
Artikel magasinet Mark – august 2018.
Landbrugsstyrelsen er blevet opmærksomme på, at en del landmænd ikke har indberettet deres frivillige målrettede efterafgrøder fra 2017 i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Det kan betyde nedsat kvælstofkvote for landmanden i 2018.
I efteråret 2018 skal der etableres ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder. Læs bekendtgørelse og vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018.
Bekæmpelse af kvik kan være en grund til at nedvisne efterafgrøder i efteråret, ellers vil det være hensigtsmæssigt at vurdere behovet til foråret.
Kun ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt kan der være behov for at nedvisne hestebønner til foder.
Rapporten tager udgangspunkt i interview med 9 landmænd og kommer med udgangspunkt heri med anbefalinger til, hvordan ny plantefaglig viden på kort og længere sigt bringes i spil hos landmanden.
Hybridrug og havre-arter kan fra efteråret 2018 etableres som efterafgrøder frem til 20. august. Se også tilrettet hjælpeskema til beregning af græsningstryk.
Download alle Markpolygoner2018 fra Landbrugsstyrelsen med CVR-nr. Du kan oprette en knap til søgning efter en bestemt bedrifts marker. AgroGIS brugere kan downloade Markpolygoner2018 i AgroGIS-tabelstruktur.
Der kommer ikke så mange nye midler til ukrudtsbekæmpelse, men Proman er en undtagelse.
Efter 1. februar er det igen tilladt af udbringe flydende husdyrgødning. Udbringningen er dog stadig behæftet med mange regler. I det følgende gengives de vigtigste regler kort.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i dybstrøelse fra kvæg og svin.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i staldgødning og ajle.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i fjerkrægødning.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i kvæggylle.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i svinegylle.
Indlæg fra Plantekongres 2019
I forbindelse med at Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen er der sket flere ændringer, blandt andet er anvendelsen i løg, forårsløg, spidskål og squash bortfaldet, og max dosering er reduceret i flere afgrøder.
Det er vigtigt at være opmærksom på overlevende ukrudt i markerne. Det kan være et tegn på herbicidresistens. AU tilbyder resistenstest mod betaling.
Ansøgningsfristen for grundbetaling og grøn støtte er 20. april 2018, og ændringsfristen er 15. maj 2018. Der kan søges til arealer, der er rådighed over 20. april 2018.
På baggrund af kvalitative interviews af brugere af bogen Oversigten over Landsforsøgene er der udarbejdet en rapport om, hvordan viden fra bogen kan skabe mest mulig værdi for landmændene ude i marken
Det er vigtigt at nedmulde overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 7-14 dage fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning i foråret.
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.
Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser igen, at der i danske planteprodukter er få fund af pesticider, og at disse som regel ligger langt under grænseværdierne.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Sønderjysk Landboforening var vært ved mødet. Se program her:
AGRI-Nord var vært ved mødet. Se program her:
Bornholms Landbrug og Fødevarer var vært ved mødet. Se program her:
LMO Viborg var vært ved mødet. Se program her:
Patriotisk Selskab var vært ved mødet. Se program her:
Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i marken, fordi bestanden af krondyr stiger. Tre eksperter giver bud på løsninger.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Svampemidlet Prestop Mix WP er godkendt til bekæmpelse af jord- og frøbårne svampesygdomme i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af gråskimmel i jordbær udbragt med bier i jordbær og hindbær.
Svampemidlet Prestop WP er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af agurkesyge i agurker.
Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks Grønne Investeringsfond, Innovationsnetværket for Biomasse arrangerede input-møde i forbindelse med udarbejdelsen af Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger.
Præsentation af findings fra undersøgelse omkring landmænd med planteavls mediebrug og ønsker til faglig formidling, afholdt for projektledere i SEGES PlanteInnovation og Miljø.
Artikel magasinet Mark – juli 2018.
Det kræver en beslutsom indsats nu, hvis du på længere sigt skal forhindre italiensk rajgræs og agerrævehale i at give tab på bundlinjen.
SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor der i Fællesskema 2018 er tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder.
SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor der i Fællesskema 2018 er tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder. Se også krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.
Hvis du har fået en påmindelse, men ikke mener at du er pligtig til at indberette sprøjtejournaldata, så kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter.
Ifølge rapporterne er de fleste anvendelser af bejdsning med de tre neonicotinoider forbundet med risiko for bier. EU kommissionen vil fremsætte et forslag til, hvilke anvendelser der evt. skal forbydes.
Det var ikke muligt at udføre skadedyrsbekæmpelse i efteråret
I grundbetalingsordningen skal aktivitetskravet med slåning overholdes, for at arealer med græs, slåningsbrak og MFO-bræmmer er støtteberettiget. Læs mere om de forskellige krav til slåning.
I forbindelse med tørken er mange græsefterafgrøder og græsudlæg skadet. Der er derfor behov for at reparere græsset i august. Her gennemgås hvilke muligheder der er, i forhold til de regler der pt. er i høring.
Ved at indgå i produktionsmæssig sammenhæng med et kvægbrug bliver det muligt at udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning og anden organisk gødning mod normalt 170 kg N pr. ha ved overholdelse af visse regler.
Planlægger du vårsæd på en mark, skal du være opmærksom på, hvornår du må foretage jordbearbejdning. Der er en række undtagelser fra reglerne.
Resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er ret udbredt i den nordlige del af Tyskland. Fra Danmark er kun testet skulpesnudebiller fra 10 marker, og her var ingen resistens.
Præsentation indeholder de rå data fra spørgeskemaundersøgelsen omkring konsulenternes brug af Oversigt over Landsforsøgene.
Præsentation indeholder de rå data fra spørgeskemaundersøgelsen omkring landmandens mediebrug.
Præsentation indeholder de rå data fra spørgeskemaundersøgelsen omkring øvrige interessenters brug af Oversigt over Landsforsøgene.
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskader i større eller mindre grad i 2017
Der er tidligere udgivet fejlbehæftet information om tilskud til automatisk sektionskontrol under Miljøteknologi 2018. Læs her, hvordan tilskudsordningen hænger sammen, og hvorfor det er problematisk at opnå tilskud til netop denne teknologi.
Det antages, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb.
Der var kun relativ små forskelle i modtageligheden blandt de dyrkede sorter.
Mange af sorternes modtagelighed ligger på samme niveau
Nu kan du hurtigt og enkelt vurdere, om du klarer dig godt på både produktion og salg sammenlignet med andre landmænd med samme jordtype og afgrøde og i det geografiske område, du vælger.
Der er nu åbnet op for, at konsulenter også kan se de "Målrettede efterafgrøder 2019" for en bedrift på Landmand.dk. Indtast bedriftens CVR nummer.
Der er nu åbnet op for, at du som landmand kan se behov for "Målrettede efterafgrøder 2019" på din egen bedrift på Landmand.dk.
Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede.
Se antal og kvalitet af satellitbilleder over Danmark fra 1. til 20. april 2018. Gå selv ind se billederne på internettet.
Med udgangspunkt i 2 MUDP-pilotprojekter på Samsø blev der afholdt seminar om genanvendelse af ressourcer fra spildevand i bio-produktion. SEGES deltog med indlæg.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æbler, pærer, kirsebær og blomme.
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus.
Mod bladlus anbefales omkring 50 pct. dosis i hvede og omkring 75 pct. dosis i vårbyg ved overskridelse af de vejledende bekæmpelsestærskler. Se løsningsforslag.
Under blomstringen kan der være behov for at bekæmpe skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Ved kraftige angreb er der behov for flere behandlinger.
Bladlus er det vigtigste skadedyr i ærter. Anskaf feromonfælder, hvis du dyrker ærter med særlige kvalitetskrav.
Mere end 25 pct. af de 2.300 landmænd, der besvarede en landsækkende undersøgelse, hvade markskader fra hjortevildt.
I ca. 75 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
Vinterrapsen har mange steder haft megen modgang, først en såning i et udfordrende såbed og senest adskillige dage med (bar)frost og høj sol. Særligt marker med angreb af kålbrok kan være truede.
Ironmax Pro indeholder samme aktivstof og -mængde som Sluxx HP
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Spruzit Neu til mindre anvendelse mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre, løg, rød- og hvidløver til frø samt hestebønner til foder på friland.
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader.
I spørgeskemaet har vi spurgt konsulenterne om anvendelse af og tilfredshed med Oversigt over Landsforsøgene.
I spørgeskemaet har vi spurgt øvrige interessenters om anvendelse af og tilfredshed med Oversigt over Landsforsøgene.
I 2017 er der anvendt samme mængde kalk i jordbruget i forhold til året før.
Status efter sæson 2017 er, at der ses tilfælde af svigtende effekt i marken i Irland, UK og Holland. I Tyskland er der fundet mutationer hos hvedegråplet i ca. 10 procent af isolaterne.
Du skal se dig rigtig godt for, når dit foderkorn skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.
Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale op til 23 kr. mere pr. hkg for rapsen, hvis de skal være konkurrencedygtige.
En analyse af registrerede udbytter i CropManager viser store forskelle i udbyttetab mellem landsdelene. I gennemsnit er udbyttetabet 27 procent i vårbyg, 25 procent i vinterbyg, 20 procent i vinterhvede og 13 procent i vinterraps.
Præsentation fra Plantekongres 2018
I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.
Chokoladeplet, rust og bedebladlus er de vigtigste skadevoldere i hestebønner.
I havre er det oftest meldug, der udløser en evt. svampebekæmpelse, mens havrebladplet som regel er et begrænset problem.
Ved reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt, da risikoen for angreb her er høj.
Hold især øje med brunrust, da sorterne er ret modtagelige.
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Registreringsnettet i sukkerroer starter den 19. juli 2018.
De mest dyrkede sorter er relativ modtagelige for gulrust.
Evt. svampebekæmpelse i vinterbyg er tidligst aktuel fra vækststadie 31-32 (1-2 knæ udviklet). Omkring skridning anbefales SDHI-holdige løsninger. Se oversigt over midler og løsningsforslag.
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises.
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt mod både hvedebladplet og Septoria.
Svampebekæmpelse i raps må i et vist omfang stadig betragtes som en forsikringssprøjtning.
Omkring skridning anbefales SDHI-holdige løsninger. Løsningsforslag vises.
Mange af vårhvedesorterne er ret modtagelige for gulrust.
Der vises oversigter over de i korn godkendte svampemidlers effekt, virkemekanismer, resistensudvikling, indhold i blandingsprodukter, behandlingsfrister og maks. antal tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson.
Dyrkningsvejledning for Svampemidler i korn.
Svampemidlet Talius har nu fået en regulær godkendelse i korn og flere frøgræsarter.
Udnyttelsen af husdyrgødningen afhænger i høj grad af, hvordan husdyrgødningen håndteres. Der stilles derfor ofte en række spørgsmål til, hvordan udnyttelsen optimeres bedst muligt. I det følgende gives der en række svar.
Der forventes et moderat bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2018, men med store variationer. I Danmark kan det være anderledes, og forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker.
DTU arrangerede SWOT workshop om svagheder, styrker og muligheder i dansk bioøkonomi. Se program og diskussionsoplæg her:
I enkelte marker ses deforme planter som følge af for tidlig anvendelse/for høj dosis af ukrudtsmidlet Belkar i efteråret.
Miljøstyrelsen har meddelt, at man i 2018 på grund at tørken kan give en ekstraordinær tilladelse til at opfodre frøgræshalm, som er behandlet med en række plantebeskyttelsesmidler godkendt til mindre anvendelse.
Der er gennemført kontrol med kvaliteten af jord-, gylle- og planteanalyser hos kommercielle laboratorier i sæsonen 2017-2018.
I vårbyg og vårhvede er mange sorter rustmodtagelige, og i havre er mange sorter meldugmodtagelige. Ramularia i byg har udviklet resistens mod triazoler.
Det er vigtigt at tjekke kvaliteten, inden du sår hjemmeavlet udsæd. Der kan ofte spares omkring 150 kr. pr. ha ved brug af hjemmeavlet udsæd - men der er en risiko for tab ved manglende omhyggelighed. HUSK at betale forædlerafgift.
Præsentation fra Plantekongres 2018
Præsentation fra Plantekongres 2018
Anbefaling: Tildel hovedparten af vinterrapsens N-behov i foråret.
Det varme vejr i uge 15 og 16 har sat skub i kålfluernes udvikling, så første generation er allerede på vingerne. Fluerne på de tidligste lokaliteter begynder at lægge æg i kålmarkerne omkring den 6.-7. maj. Følg prognosen for dit område.
Afklaring om tilladte max. dosis af midler med diflufenican.
Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelsen for direkte arealstøtte i fornyet lyn-høring med høringsfrist 19. januar 2018. Ændringerne skyldes en vedtaget EU-forordning af 12. december 2017 (omnibus-forordningen).
Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs og andet grøntfoder på de arealer, hvor du har tilsagn under ordningen pleje af græs- og naturarealer, har du mulighed for at få dispensation fra nogle af reglerne.
Dyrkningsvejledning i Timothe til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.
Angreb ses især i marker, der er svækkede f.eks. af manganmangel
Ved kraftige angreb er billerne tabsgivende, men selv ved 3 sprøjtninger omkring blomstring blev der næsten ingen effekt opnået.
I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning må udbringes på nogle arealer frem til 15. november afhængig af jordtype, afgrøde og type af efterafgrøde.
Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. For at opnå en sikker og høj udnyttelse af gyllens næringsstoffer er det vigtigt, at gyllen udbringes til afgrøder med tidlig vækst og at undgå risiko for afstrømning til vandmiljøet.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i dybstrøelse fra kvæg og svin.
EU kommissionen og LHN, Bauernverband Slesvig-Holsten arrangerede en-dags konference om udfordingerne ved Brexit.
Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?
Fristerne for etablering og destruktion af MFO, pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det vil sige, at fristen for etablering er 3. september og fristen for destruktion er 3. november.
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Vær klar når ukrudt og afgrøde er i god vækst.
Løsningsmuligheder og effekttabel for bekæmpelse af ukrudt i kartofler
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås. Anvendelse af Galera skal ske senest i stadie 50 og giver størst mulig afstand mellem sprøjtning og blomstring og bitræk.
Muligheder for bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd.
Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.
Vårraps bør etableres, når betingelserne for hurtig fremspiring og vækst er til stede. Så er muligheder for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse betydeligt forbedret.
Bekæmp ukrudtet når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring.
Bekæmpelse af ukrudt i ærter kræver god timing for at opnå sikker effekt, der kan sikre mod høstbesvær og opformering af ukrudt.
Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. Ukrudtsdampere har begrænset kapacitet. Mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse.
Ukrudtsbekæmpelse i pil og poppel til energiproduktion er især vigtig i etableringsåret, hvor træerne ikke yder meget konkurrence mod ukrudtet. Se strategi for kemisk og mekanisk bekæmpelse.
Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i kendskab til markens ukrudtsflora.
Proman har bred virkning mod tokimbladet ukrudt og anvendes frem til stadie 09, hvor kartoflerne bryder gennem kammen.
Vi har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt DLBR konsulenter og øvrige brugere af udgivelsen Oversigt over Landsforsøgene med henblik på at afdække om bogen eller dele af den bør digitaliseres.
Anbefaling om vandmængde ved forskellige sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder.
Arbejdstilsynet har den 8. maj 2018 forlænget vejledningsperioden for plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede frem til og med 31. maj 2019.
Det er i 2018 muligt, at få grundbetaling til arealer der tilsås med en omdriftsafgrøde, som man lader stå til vildtet. Arealet skal være tilsået i støtteåret.
Der er afholdt et erfagruppemøde for planteavlskonsulenter m.fl. omkring Skive.
Svampemidlet Viverda ezi er identisk med svampemidlet Viverda, men dunkene kan monteres på det såkaldte ezi connect system, som er et lukket påfyldningssystem. På sigt er det håbet, at afgiften kan nedsættes ved brug af systemet.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Indlæg fra Plantekongres 2019
Er der behov for vækstregulering i vinterhvedemarker med isåning af vårbyg, så vær opmærksom på vårbyggens udviklingstrin inden vækstregulering.
Vækstregulering ved begyndende vækst i vinterraps anbefales kun i meget kraftigt udviklede marker.
Mange marker er sået sent, og dermed er risikoen for lejesæd reduceret. Kvælstofstrategien har også betydning for risikoen for lejesæd.
Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede marker. Der er kun relativt sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret.
Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.
Behovet for svovl, kalium og bor forventes i år at være større end normalt, fordi vinternedbøren har været over normalen.
Ved bjærgning af halm fjernes næringsstoffer fra marken. Værdien af dem svarer typisk til ca. 100 kr. pr. ton halm.
19 landsforsøg med afprøvning af bejdsning af vårbyg med Nutrax-P viser som gennemsnit ingen stigning i udbyttet, og ingen af enkeltforsøgene giver signifikante merudbytter. En generel bejdsning af vårbyg med Nutrax-P er derfor unødvendig.
Afgrøden har været stresset, og der er sket stor skade.
I regi af ’Biosamfund Samsø’ blev der afholdt workshop om begrebet cirkulært landbrug. SEGES deltog med indlæg om udnyttelse/raffinering af biomasser. Se program og indlæg:
Fristen for ændringer i Fællesskema 2018 var 15. maj 2018. Det er dog fortsat muligt at ændre afgrødekoder og tilrette anmeldt MFO, men ændringerne kan ikke medføre øget grøn støtte i fht. status 15. maj.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Præsentation af Mikkel Gejl Hansen, SEGES, ved Plantekongres 2018