Operationelle og strategiske økonomiske værktøjer, som giver effekt på den enkelte bedrift

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er, at den enkelte landmand i den daglige driftsledelse, med udgangspunkt i operationelle og strategiske økonomiske værktøjer og modeller, kan afdække potentialer og tage strategiske beslutninger, der kan tilpasse og forbedre bedriftens økonomi. 

Der lægges vægt på, at værktøjer og metoder kan bidrage til at belyse og give et kvalificeret beslutningsgrundlag for aktuelle, reelle og substantielle udfordringer. Derved sikres det, at projektets resultater understøtter den enkelte landmand i den daglige driftsledelse og opfølgning.  

Den økonomiske situation betyder, at det er vigtigt for den enkelte landmand at have kendskab til hver driftsgrens økonomiske resultat sammenholdt med andre sammenlignelige bedrifter. Til at afdække dette udarbejdes Business Check hæfter inden for de forskellige driftsgrene, der muliggør sammenligning af egen bedrifts resultater med andre bedrifters resultater. Benchmark anvendes således i dag i udbredt grad i landbruget, og for at tilfredsstille landmændenes fremtidige behov for benchmark kortlægges disse behov. Endvidere videreudvikles kapacitetsværktøjer og -modeller samt en række andre værktøjer, så der også fremadrettet sikres det bedst mulige grundlag for styring og optimering på den enkelte bedrift.  

I visse andre brancher har man en model til at forudsige konkurser/tvangssalg, og det udvikles til landbrug så man i højere grad kan bruge faresignaler til at gribe ind forebyggende. Ud fra denne model kombineret med tidligere analyser af bidragssatser og retemarginaler påbegyndes arbejdet med at udvikle en egentlig finansiel ratingmodel for landbrug.  

Det lave investeringsniveau i erhvervet betyder flere tilfælde af spidsbelastninger med eksisterende materiel, og der udvikles derfor et værktøj til at håndtere spidsbelastninger. Det undersøges endvidere, om gylle kan omsættes effektivt ved at oprette en børs for omsætning og evt. bytte af gylle med henblik på at forbedre den reelle værdisætning samt opnå den bedst mulige fordeling af gylle med mindst mulig transport. Inden for svineproduktionen sættes der fokus på forskellige metoder til opnåelse af optimal fravænningsvægt, således at landmanden får et bedre beslutningsgrundlag. 

Der formidles løbende om projektets resultater i artikler i landbrugsfaglige medier, opslag på de sociale medier og ved indlæg på møder. 

Effekten af aktiviteterne er, at landmanden sikres et godt grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger, der bidrager til dels at styrke den økonomiske situation på den enkelte bedrift, dels at forbedre konkurrenceevnen for erhvervet. 

Opdatering af Early Warning data.
Performancemåling af Bankdruptcy prediction model.
Business Check-vejledningen er for både landmænd og rådgivere og forklarer, hvordan du læser og bruger analyserne i Business Check, og hvad der ligger bag de enkelte nøgletal.
Præsentation af Early Warning model for landbruget for Væksthus Midtjylland.
Ratingmodel for landbrugsvirksomheder - 4 moduler.
Der sker en udfasning af Microsoft platformen Silverlight i 2020, som den nuværende benchmarking-løsning anvender. Det medfører et behov for at udvikle en ny benchmarkingløsning til erstatning for den nuværende.
Der er forsat stor bevågenhed på styring og optimering af kapacitetsomkostningerne. I notatet vurderes det, om nuværende kapacitetsværktøjer og modeller er effektive nok til at hjælpe landmanden belyse og afdække de økonomiske potentialer.