AP 1 Udgivelser af Business Check 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Business Check hæfterne bliver offentliggjort i løbet af maj og juni 2018.

Produktet er beregnet til individuel benchmarking af driftsgrensanalyser. Et regneark til præsentation af rådgivervirksomhedens egne BC resultater er til rådighed i Regnskabsdatabanken fra 6. marts 2018.

Udgangspunktet for Business Check er driftsgrensanalyserne i Ø90, og det er en forudsætning, at kvalitetskravene er opfyldt.

Malkekvæg
Business Check resultaterne bliver præsenteret i tabeller i pdf. Bedrifterne bliver præsenteret i grupper sorteret efter race, malkesystem og konventionel/økologi. For grovfoderdelen inddeles der efter lerjord og sandjord. Hvis der er tilstrækkeligt data for græs på 5951 og majs på 5952, vil der også blive offentliggjort resultater fra disse driftsgrene.

Der bliver vist 7 tilfældigt udvalgte bedrifter for at vise spredningen i gruppen. Derudover vises et beregnet gennemsnit og Top 10 for gruppen. Business Check på andre bedrifter end de få, der er medtaget i hæftet, kan udskrives ved hjælp af Business Check regnearket (jf. nedenfor).

Ved opdelingen i driftsgrene for malkekvæg er den anbefalede fordeling af posterne mellem følgende kolonner:

Standardkolonne

6000

5950

5910

Driftsgren

Malkekvæg inkl. opdræt

Grovfoder

Salgsafgrøder

 

Svineproduktion (konventionel)
Business Check resultaterne bliver præsenteret i tabeller i pdf. Bedrifterne bliver som udgangspunkt præsenteret efter sohold med fravænnede grise, sohold med smågrise (delt i to størrelsesgrupper) og slagtesvin (delt i tre størrelsesgrupper). Hvis der er et tilstrækkeligt antal med smågriseproduktion, offentliggør vi ligeledes resultater for driftsgren 7100 (7 – 30 kg). Dette er også tilfældet, hvis der findes tilstrækkeligt med FRATS opgørelser på 7960 og opformeringsbesætninger 7300, hvor kvalitet og ensartethed er tilfredsstillende.

Ved opdelingen i driftsgrene for søer med smågrise og slagtesvin er den anbefalede fordeling af posterne mellem følgende kolonner:

Standardkolonne

7910

7000

7200

5910

Driftsgren

Søer med smågrise

Søer med fravænnede grise

Slagtesvin

Salgsafgrøder

 

Der bliver vist 7 tilfældigt udvalgte bedrifter for at vise spredningen i gruppen. Derudover vises et beregnet gennemsnit og Top 10 for gruppen. Business Check på andre bedrifter end de få, der er medtaget i hæftet, kan udskrives ved hjælp af Business Check regnearket (jf. nedenfor).

Planteproduktion

Business Check resultaterne bliver præsenteret i tabeller i pdf. Tabeller med salgsafgrøder indeholder konventionelle og økologiske salgsafgrøder angivet på standardkolonne 5910 og konventionelle med 3300 (stivelseskartofler) og 3400.

 

Der bliver vist 7 tilfældigt udvalgte bedrifter for at vise spredningen i gruppen. Derudover vises et beregnet gennemsnit og Top 10 for gruppen. Business Check på andre bedrifter end de få, der er medtaget i hæftet, kan udskrives ved hjælp af Business Check regnearket (jf. nedenfor).

 

Standardkolonne

5910

3300

3400

Driftsgren

Korn, frø, raps, ærter

Kartofler

Fabriksroer

 

Slagtekalve

For slagtekalve bliver alle med tilladelse til individuel præsentation vist i Business Check. Der anvendes standardkolonne 6300.

Såfremt der er tilstrækkeligt datamateriale, bliver der også vist opgørelser for grovfoder og salgsafgrøder (standardkolonne 5950 og 5910) på bedrifterne med slagtekalveproduktion. Der er her fokus på fremstillingsprisen for henholdsvis korn og grovfoder til kalveproduktionen.

For at indgå i Business Check Slagtekalve skal driftsgrensanalyse være endelig indberettet senest 24. april.

Fjerkræ
Der bliver udarbejdet tabeller for slagtekyllinger (standardkolonne 8100), rugeægsproduktion (8200) og økologisk ægproduktion (standardkolonne 8000). Resultater vises kun under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt antal i hver gruppe. Alle bedrifter, der opfylder kvalitetskrav og har tilladelse til Business Check, indgår i pjecerne. Kun for slagtekyllingeproduktion vil der være en fraktilanalyse.

Der er udarbejdet særskilt vejledning til ægproduktion (her)

Fjerkræbranchen har særligt fokus på Business Check. Derfor opfordrer vi til at afklare med alle fjerkræproducenter, om de ønsker at deltage.

For at indgå i Business Check skal driftsgrensanalyse være endelig indberettet senest 27. maj.

Svin, økologi
Der udarbejdes en særskilt Business Check tabel for økologiske svineproducenter, hvor alle bedrifter, der opfylder kvalitetskravene og som har tilladelse til Business Check, indgår.

Der findes en særskilt vejledning til opgørelse af økologiske svinebrug (her).

SEGES Økologi har særligt fokus på denne gruppe, hvorfor vi opfordrer til at afklare med de enkelte kunder, om de ønsker at deltage.

For at indgå i Business Check skal driftsgrensanalyse være endelig indberettet senest 27. maj.

Mink
Mink udarbejdes på standardkolonne 8400. Der bliver udarbejdet en analyse indeholdende gennemsnits- og bedste grupper samt udvalgte bedrifter. Opgørelsen bliver udarbejdet pr. tæve, men nøgletal pr. skind bliver ligeledes angivet. Inddeling ved fraktilanalysen matcher andre Business Check produkter, men der vil være afvigelser således, at den også hænger sammen med KF-analyser. Materiale vil blive offentliggjort på LI, KF og i Minkavlernes publikation (Dansk Pelsavl).

Der bliver udsendt et selvstændigt Business Check regneark til alle rådgivervirksomheder med mink medio april måned. Dette kan anvendes til at udskrive Rådgivervirksomhedens Business Check resultater pr kunde, hvor der sammenlignes med gennemsnit og en bedste-gruppe. Det kan ligeledes anvendes til ERFA-grupper. Regnearket indeholder også fraktilanalysen.  

Business Check på regnskabsdatabanken

www.regnskabsdatabank.seges.dk kan Business Check regnearket med malkekvæg, svine- og planteproduktion hentes fra 6/3 2017. Regnearket indeholder driftsgrensanalyser for kunder i egen DLBR-virksomhed, der er overført til Økonomidatabasen. Regnearket bliver løbende opdateret, når der er overført flere bedrifter til ØDB.  

Regnearket indeholder foreløbigt landsgennemsnit og Top 10 samt for visse grupper en foreløbig fraktilanalyse. Disse bliver opdateret, når førnævnte tabeller offentliggøres i løbet af maj.

Der kan foretages udskrift fra regnearket til såvel enkelt bedrifter som ERFA-grupper. Regnearket er specielt velegnet til ERFA-grupper. Hvis du har behov for at opstille et Business Check med bedrifter fra forskellige kredse, kan du kontakte Arne Oksen, aro@seges.dk.  

Tidsplan – ’store’ driftsgrene

Frist for overførsel til ØDB

Offentliggørelse

Malkekvæg og grovfoder

Der er ikke nogen frist her, idet der kun vises få individuelle bedrifter i BC-hæfterne. De bedrifter, der er overført til ØDB cirka 3 uger før offentliggørelse, indgår i datagrundlaget.

Onsdag den 9.maj

Svin

Onsdag den 9.maj

Salgsafgrøder

Onsdag den 9.maj

Mink

Ultimo maj

Tidsplan – ’mindre’ driftsgrene

Frist for overførsel til ØDB for at indgå i hæfte

Offentliggørelse

Bemærkninger

Slagtekalve

Den 24. april

Onsdag den 9.maj

Alle bedrifter, der har BC-tilladelse og hvor kvaliteten er i orden, indgår i tabellerne.

Svin, Økologi

Den 27. maj

Medio juni

Slagtekyllinger

Den 27. maj

Medio juni