AP 1 Driftsgrensresultater for 2013 - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Driftsgrensresultater er baseret på driftsgrensanalyser i årsrapporter fra DLBR-virksomhederne, som er overført til økonomidatabasen. I vedlagte tabeller vises driftsgrensresultater fra 2013 og fremefter og er nu opdateret med de endelige 2017-resultater.

Driftsgrensanalysen tager udgangspunkt i opdelingen i landbrugsvirksomhedens forskellige driftsgrene som produktion af smågrise, slagtesvin, mælkeproduktion, salgsafgrøder, grovfoder etc. Resultaterne i driftsgrensanalysen præsenteres pr. enhed.

De nøgletal, som driftsgrensresultaterne har fokus på, er dækningsbidrag pr. enhed, krav til dækningsbidrag, årets resultat pr. enhed og fremstillingspris. 

Resultaterne er ikke udvalgt efter kriterier for repræsentativitet eller vejet i forhold til for eksempel bedriftsstørrelser, geografisk repræsentativitet eller produktionssystem. Gennem inddeling i forskellige grupper viser vi dog forskelle indenfor samme driftsgren, som bør indgå i fortolkning af resultaterne. Ved mælkeproduktion er der således vist resultater inddelt efter økologi/konventionel produktion, race samt malkesystem. Ved slagtesvin er der valgt at vise inddeling efter antal producerede slagtesvin, idet størrelse her antages at have en væsentlig betydning for resultatet pr. produceret slagtesvin. 

Da driftsgrensresultater er pr. enhed, og da dataudarbejdelsen sker efter samme retningslinjer og samme procedurer, anser vi de viste resultater for at være særdeles valide og repræsentative for de forskellige driftsgrene. Usikkerheden er selvfølgelig størst indenfor de driftsgrene, hvor der er få bedrifter og få regnskaber med driftsgrensanalyser. 

Se definitioner af de forskellige begreber, der indgår i tabellerne.

Resultaterne i nedennævnte tabeller er beregnet ud fra de endelige driftsgrensresultater for alle årene.  2012 er første år hvor der er en ’officiel’ oversigt over driftsgrensresultater for en række driftsgrene. Denne kan ses under tidligere år.   

I tabellerne viser vi resultatet for gennemsnittet af gruppen samt resultatet for den bedste tredjedel.

Gruppen bedste tredjedel er et gennemsnitsresultat af driftsgrensresultaterne for de bedrifter, hvis regnskabsresultater ligger i den bedste tredjedel (mht. afkastningsgrad). Ved afgrøder er der derfor to bedste 1/3-grupper, så der ses på resultaterne for hhv. svineproduktioner og planteavlere. På grund af denne definition af bedste 1/3 er forholdet mellem bedrifter i gennemsnitsgruppen og bedste gruppen ikke altid 1/3. 

Enkelte resultater vises ikke da der f.eks. kan være for få ejendomme i gruppen.

Vi viser også en underopdeling af de forskellige driftsgrene. Inden for driftsgrenen er enheden altid den samme. Ved animalsk produktion er antal årsdyr eller antal producerede dyr valgt som enhed. Ved planteproduktion er enheden altid hektar.     

Da driftsgrensanalyser er baseret på driftsgrensopgørelser i Ø90 årsrapporter, er der nedenfor anført, hvilke standardkolonner der danner udgangspunkt for de forskellige tabeller. 

Driftsgrensresultater 2013 - 2017

Driftsgrensresultaterne er samlet i et regneark opdelt på nedenstående tabeller (tallet i parentes henviser til Ø90 standardkolonnen).

Tabel 1 Mælkeproduktion – stor race, konventionel og økologi (6000)

Tabel 2 Mælkeproduktion – jersey, konventionel og økologi (6000)

Tabel 3 Grovfoder (5950)

Tabel 4 Sohold – fravænnede grise og smågrise (7000 og 7910)

Tabel 5 Slagtesvin (7200)

Tabel 6 Smågrise (7100)

Tabel 7 Minkproduktion (8400)

Tabel 8 Slagtekalveproduktion (6300)

Tabel 9 Slagtekyllingeproduktion (8100)

Tabel 10 Salgsafgrøder, korn mv. (5910)

Tabel 11 Kartofler (3300)

Tabel 12 Fabriksroer (3400)