AP 2 Beregningsmodel til arrondering og transport

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et lille regnearksværktøj til at estimere dette er ajourført.

Væsentlige driftstilpasninger i markbruget kan omfatte køb og leje af jord, afgrødevalg og tilpasning af maskinpark. En vigtig faktor i den sammenhæng er omkostninger til transport, herunder forbrug af tid og energi og dermed miljøbelastning.

Der er opstillet en enkel model, som giver mulighed for at lave en grov overslagberegning på transportbehov og -omkostninger i forbindelse med dyrkning af afgrøder. I modellen indgår følgende elementer:

Emne Datakilde Eksempel
Markstørrelse Markplan Er der flere sammenhængende marker, der dyrkes med samme afgrøde, kan de evt. betragtes under ét.
Transportafstand lager – mark   Opmåling med f.eks. køretøj, en ruteplanner på internettet eller GIS program som RouteFinder, som også kan hjælpe med at optimere rutevalg. Ved dyrkning af større arealer kan der med fordel planlægges transport til marker direkte fra leverandører og til kunder
Antal kørsler, baseret på transport af maskiner og input/output   Registrering, erfaring eller forventning. Kørselsbehovet afhænger af bl.a. afgrødevalg, dyrkningspraksis og udbytte.
Transportmidlernes gennemsnitshastighed   Registrering eller forventning. Ofte opnår man ikke så høj gennemsnitshastighed, som man forventer. For transport med traktor vil 20-25 km i timen i gennemsnit være relevante eksempler. For lastvogn kan regnes med f.eks. 45 - 60 km i timen i gennemsnit afhængig af afstand, vejenes beskaffenhed mv.
Timepris for transport i gennemsnit   Beregnet ud fra maskinanalyse eller investeringsberegning med f.eks. Inve. Lejer man til transport, er det enkelt at bestemme timeprisen ud fra lejen. Ved brug af egne maskiner foretages en investeringsberegning ud fra forudsætninger om maskinværdi, værditab, vedligehold, energiforbrug, kapacitet og effektivitet samt timeløn.
Resultat Transporttid og transportøkonomi Opgøres typisk i timer pr. ha pr. år og kr. pr. ha. pr. år.

I figuren nedenfor ses et eksempel på beregnet kørselsbehov og transportøkonomi for dyrkning af vinterhvede med transportafstand på 3 km.

Der er estimeret et transportbehov for arealer af forskellig størrelse. Bemærk, at det her forudsættes, at al transport foregår til og fra et centralt lager, og at der udelukkende beregnes på netto transporttid – altså uden tid til af- og pålæsning mv.

Ved en gennemsnithastighed på 20 km i timen udgør transporttiden mellem 0,6 og 4,7 timer pr. ha pr. år afhængig af markstørrelsen, som kan være mellem 1 og 250 ha.

Ved en timepris på 500 kr. pr. time og en transportafstand på 3 km svarer det til små 600 kr. pr. ha pr. år i nettotransportomkostninger for en markstørrelse på 10 ha og knapt 1.100 kr. pr. ha pr. år for en markstørrelse på 3 ha.

Er transportafstanden i stedet for 3 km nu 7 km, stiger nettotransportomkostningerne til mellem ca. 1.350 kr. pr. ha pr. år for en markstørrelse på 10 ha og ca. 2.500 kr. pr. ha pr. år for en markstørrelse på 3 ha.

Disse forhold bør naturligvis indgå i beslutningsgrundlaget, når man overvejer jordleje eller jordkøb i betydende afstand fra lagre.

På baggrund af beregningerne er der udarbejdet følgende tommelfingerregel:

Ønsker du at prøve værktøjet til at udføre tilsvarende overslagsberegninger for egne forhold, kan du hente værktøjet her.

Beregningsmodellens funktion for beregning af antal transporter ved gentagne operationer er forbedret pr. 27. juli 2015 og arket opdateret til version 1.2.

Modellen er 19. august 2016 udvidet med eksempler for flere afgrøder og med mulighed for at variere timepris og transporthastighed for den enkelte transportopgave.

Modellen er ajourført i oktober 2018 med bl.a. grafisk forenkling, opdaterede værdier og præcisering af vejledning.