Merværdi af landmandens økonomiske data

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

"Formål er at sikre, at grundlaget for at analysere og dokumentere de økonomiske sammenhænge i landbruget fortsat er til stede samt at bidrage til, at landmanden har optimal viden om sin egen økonomiske formåen sammenlignet med andre i erhvervet.

Udgangspunktet er Økonomidatabasen, der indeholder mere end 20 års data fra landbrugsbedrifters interne regnskab. I Økonomidatabasen sikres det, at der kan opsamles produktionstekniske data. Endvidere udarbejdes analyser til brug for kortperiodisk opfølgning.  Der udvikles nye analyser, der styrker landmandens beslutningsgrundlag yderligere. Der er fokus på formidling af projektets resultater."

 

Notatet indeholder en beskrivelse af arbejdsgange mv. i forbindelse med anvendelse af kortperiodiske data og budgetdata i en afrapportering af virksomhedens resultaterne løbende henover et regnskabs/budgetår.
Notatet indeholder en beskrivelse af tabelstrukturen for de to tabeller, der er udvalgt til at indgå i Erhvervsøkonomis "eksterne data".
Bilag anvendt i forbindelse med drøftelse af eventuelle ændringer i definitioner af fremstillingspriser samt opdeling i subtotaler herunder.
Foderafstemning og fordeling af arbejdsløn er poster, som du skal være særligt opmærksom på, når du beregner fremstillingspriser. For disse poster skal være så præcise som muligt, for at fremstillingsprisen bliver valid.
Ny tjekliste hjælper med at finde mulige årsager til udsving i den kortperiodiske fremstillingspris. Download tjeklisten eller få tilsendt et antal trykte eksemplarer.
Dokumentet indeholder en beskrivelse af, hvad vi omfatter som eksterne data for Økonomidatabasen.
Din fremstillingspris på eksempelvis mælk, slagtesvin og grovfoder er vigtige nøgletal at kende. Men ved du, hvilke data du skal have styr på, for at din fremstillingspris bliver beregnet korrekt?
Det kan være svært at svare på, hvis man ikke har noget at sammenligne med. Tidspunktet og hvem, der er sælger, er nok heller ikke helt ligegyldigt. Eller er det? Det ved vi ikke, endnu…..
Powerpoint præsentation anvendt på møde med brugergruppe benchmarking.
Referat af diskussion og beslutninger på mødet i brugergruppe benchmarking.
Referat af diskussion og beslutninger på mødet i brugergruppe benchmarking.
Dokumentet er en afrapportering af den formidling fra projektet, der er foretaget på Facebook.
Status på overførsel af regnskaber til ØDB, anvendelse af RegnskabsDataBank, Ø90BM og Business Check-regneark m.v.
Regneark til beregning ved opgørelse af og kontrol af statusværdier og supplerende oplysninger til årsrapporten 2017. Som noget nyt er der et regneark til vurdering af fordeling af arbejdsomkostninger og ejeraflønning i driftsgrensopgørelser.
Afstemningsregneark mark/stald er et redskab til at sammenholde oplysningerne fra den interne årsrapport vedrørende foderbehov og forbrug.
Bedriftsprognosen har til formål at give et overblik over den forventede udvikling af en bedrifts regnskabsresultater. Ud fra de offentliggjorte prognosepriser og informationer om den enkelte bedrift beregnes udviklingen tre år frem.
Hvad betaler den enkelte landmand i rente, og hvordan ligger hans rentesats i forhold til andre? Det giver ny renteanalyse sammen med værktøjet Rente- og Bidragsmodellen dig indblik i.
Bidragsmodellen giver mulighed for at sammenligne en bedrifts gennemsnitlige bidragssats i forhold til andre grupper af bedrifter. Der kan sammenlignes på grupper af forskellige nøgletal, driftsgrene og realkreditinstitutter.
Kapacitetsregneark opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2017.
Regnearket koncernoversigt giver mulighed for, at resultaterne fra flere forskellige ejendomme kan sammenstilles i en koncernopstilling på en hurtig og overskuelig måde.
Regnearket giver en overordnet vurdering af den arbejdstid, der anvendes på bedriften i forhold til en beregnet normarbejdstid. Normarbejdstiden beregnes ud fra produktionens størrelse, samt i et vist omfang det staldsystem, der anvendes.
Rapport som bygger på en survey-undersøgelse hos rådgivere om deres kendskab og brug af regnskabsdatabanken og de tilhørende værktøjer.
Se videoen med instruktion i, hvordan du bruger RegnskabsDataBank og henter data ind i dine regneark.
Med nyt analyseværktøj kan du se, hvad den enkelte landmand giver i gennemsnitlige rente- og bidragssatser og sammenligne niveauerne med andre landmænd samt niveauerne i andre banker- og realkreditinstitutter.
Regnearket ”Arbejdstid” kan bruges til overordnet at vurdere tidsforbrug og arbejdsomkostninger på en bedrift set i forhold til en standardbedrift. Samtidig kan regnearket bruges til at fordele arbejdsomkostningerne i driftsgrensanalysen.