Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet er bevilget støtte af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP), og formålet er at opnå en mere omkostningseffektiv kvælstofregulering ved at udvikle en emissionsbaseret regulering, baseret på målinger af kvælstofudledningen fra den enkelte bedrift. Regulering baseret på målinger er tænkt som en tilvalgsmulighed til en målrettet regulering. Målinger kan sikre, at flere virkemidler kan tages i anvendelse, da man ved regulering baseret på målinger ikke er afhængig af, at virkemidlerne er godkendt på forhånd. Kvælstofregulering baseret på målinger vil desuden give et incitament til at optimere effekten af de valgte virkemidler.

Aarhus Universitet inviterer til indvielse af et nyt pilot- og testanlæg til afprøvning af minivådområde med filtermatrice den 14. juni 2018 nær Slagelse.
Rapport om Cathrineholm i projektet.
Der er samlet og analyseret et stort datasæt med resultater fra N-min målinger og tilhørende dyrkningsdata, bl.a. fra prøvetagninger i Kvadratnet for Nitratundersøgelser.
Rapport om Gyldenholm i projektet.
Rapport om John Nørgaards bedrift i projektet.
Rapport om Karsten Svendsens bedrift i projektet.
De mange resultater fra GUDP projekt om emissionsbaseret regulering præsenteres, herunder hvordan måling af kvælstof i vandløb, i dræn og i jord kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Det er demonstreret hvordan N-min i praksis kan anvendes som et mål for potentiel udvaskning på ejendomsniveau. Erfaringerne fra denne demonstration er beskrevet i denne artikel.
Rapport om Ole Lyngby Pedersens bedrift i projektet.
Notat om usikkerhed på bestemmelse af N-min. Udarbejdet af AgroTech i 2015.
Notat om usikkerhed på bestemmelse af N-min. Udarbejdet af Teknologisk Institut i 2018.
Referat af projektmødet den 29. januar 2018.
Præsentation
Mange nye måleresultater fra GUDP projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret den 14. juni 2018.
Notat med statistisk analyse af N-min data fra Kvadratnettet. Udarbejdet af Teknologisk Institut.
Vand & Jord nr. 4 i 2018 er et temanummer med 11 artikler, der alle omhandler resultaterne fra projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering.
Rapport om Ulvsborg i projektet.
Notat om usikkerhed på bestemmelse af N-udvaskning ud fra målt N-min. Udarbejdet af Teknologisk Institut i 2016.