Forbedring af landbrugets indtjening og finansiering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at forbedre landmændenes indtjening gennem opdateret viden og konkrete anbefalinger om finansiering, indtjeningspotentialer ved anden indkomst samt prognoser for indtjening. Bedrifternes finansielle omkostninger er ofte betydelige. Derfor skabes der klarhed over landmændenes bidrags- og rentesatser. Som en del af landmandens risikostyring og finansiering undersøges tillige, hvilken risiko landmandens egenkapital er udsat for og hvilken buffer, der bør opbygges for at kunne overleve lav-konjunkturforløb.  Budgettering, risikostyring, strategi og indtjening på de enkelte bedrifter understøttes endvidere af prognoser for de kommende års indtjening i de største sektorer samt erhvervet som helhed. Der er stor fokus på formidling af projektets resultater via forskellige medier.

 

I artiklerne har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.
Præsentationerne er udarbejdet af Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES og anvendt ved indlæg i diverse landbrugsfaglige fora.
Opgørelse af landmændenes bidragssatser ud fra 2017-regnskaber.
Nødvendig likviditets- og egenkapitalbuffer i forhold til markedsrisikoen.
Prædiktion af bidragssatser på baggrund af regnskabsvariable.
Prædiktion af bidragssatser på baggrund af regnskabsvariable.
Prædiktion af bidragssatser på baggrund af regnskabsvariable.
Renteanbefaling på baggrund af den økonomiske udvikling og udviklingen på rentemarkederne.
I artiklerne og indslagene har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.
Præsentationerne er udarbejdet af Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES og anvendt ved indlæg i diverse landbrugsfaglige fora.
2017 er nu overstået, og det forventes at blive et særdeles godt år for svineproducenterne. De opnåede salgspriser har ligget noget over priserne i et ”normalår”. Læs den nye indkomstprognose 2017-2019 for svineproducenterne og se videoen.
Afrapportering af videoen til webinaret om indkomstprognoserne med link til videoens placering på Vimeo.
Dokumentet er en samling af de Facebook-opslag, der er udarbejdet i projektet, og som formidler projektets resultater på sociale medier.
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se videoer med SEGES’ faglige eksperter om konjunkturerne i driftsgrenene og i landbruget som sådan. Eller se video og download slides fra webinaret om indkomstprognoserne.
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se også video og download slides fra webinaret om indkomstprognoserne.
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
Konjunkturundersøgelse for landbruget, efterår 2018.
Konjunkturundersøgelse for landbruget, forår 2018.
Mælkemarkedet udviklede sig positivt i 2017, men mælkeprisen er sat kraftigt ned fra 2018 og kan falde yderligere i år. SEGES forventer dog et positivt driftsresultat i 2018. Læs den nye indkomstprognose 2017-2019 for mælkeproducenterne og se videoen.
Se videoen med Arne Munk, hvor han fortæller om prognosen for mælkeproducenterne.
Se videoen med Klaus Kaiser, hvor han fortæller om den nye prognose.
Se videoen med Nikolaj Kleis Nielsen, hvor han fortæller om prognosen for svineproducenterne.
Se videoen med Ove Lund, hvor han fortæller om prognosen for planteproducenterne.
2018 har budt på et meget stort fald i landbrugets indkomst, og der forventes nu et underskud på drifts-resultatet efter ejerløn på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr. Det er det største underskud siden finanskrisen i 2008 og 2009.
En gennemsnitlig planteproducent forventes i 2017 at opnå et driftsresultat efter ejerløn mv. på ca. 140.000 kr. Det er en forbedring fra 2016 på omkring 140.000 kr. Læs den nye indkomstprognose 2017-2019 for planteavlerne og se videoen.
Revision af svineprognose for 2018 og 2019.
Indtjeningen i 2018 er under pres på grund af lave svinepriser, lave udbytter og høje foderpriser, hvilket samlet set medfører en betydelig indtjeningsnedgang for svineproducenterne i 2018.
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usik-kerhed omkring indtjeningen i 2019.
Læs indkomstprognosen for kvæg, svin og planteavl samt landbrugserhvervet samlet. Se videoer med SEGES’ faglige eksperter om konjunkturerne i driftsgrenene og i landbruget generelt. Og se video og download slides fra webinaret om indkomstprognoserne.