Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at styrke driftsledelsen markant ved at sikre, at den enkelte landmand kan identificere den eller de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, som landbrugsbedriften står over for og får nedbrudt den enkelte udfordring til konkrete mål, handlingsplaner og opfølgning – under hensyntagen til egne styrker og svagheder. Der udvikles et koncept ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”, som sikrer, at den enkelte landmand kan identificere og eksekvere på de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, som virksomheden står over for. I projektet samarbejdes med landmænd, ledelses- og strategirådgivere, eksperter i ledelse og flere af landmandens interessenter, herunder kreditinstitutioner. Konceptet afprøves på udvalgte bedrifter i samar-bejde med rådgivere. Det færdige koncept demonstreres for landmænd og deres rådgivere. Endvidere formidles resultaterne bredt via artikler, video og præsentationer på de sociale medier. 

 

En undersøgelse af hvordan den finansielle sektor ser på landmændenes arbejde med ledelse og hvad de mener de landmanden kan få ud af at arbejde med strategi og ledelse
Opsamling og nydesign af ledelsesmodeller der er den teoretiske baggrund for udvikling af konceptet
Strategiske og ledelsesmæssige udfordringer på bedriften, version 2, undersøgt ved hjælp af Lederens øje
Præsentation af konceptets arbejdsplan med tilhørende værktøjer
Overblik over de vigtigste trin i udviklingen af konceptet - fra Leko over ledelsesbarometer og Lederens øje til Fokuseret Ledelse ver.1
Beskrivelse af de udvalgte ledelsesmodeller i projektet
8/3 PowerPoint og opsamling fra udviklingsdagen
Oversigt over deltagende landmænd og rådgivningsvirksomheder til test og afprøvning i projektet
Model Paradoksledelse viser de fire felter, du skal bevæge dig i for at være en god leder af virksomheden.
Chefhjulet indeholder tolv punkter, som du skal have fokus på for at få medarbejderne til sammen med dig at indhente virksomhedens potentiale og indfri mål.
Model Autentisk Ledelse består af seks udsagn om, hvordan en autentisk leder - og en god rollemodel - arbejder via sine egne og fælles værdier.
Model Netværk og Interessenter viser de netværk og interessenter, en landbrugsvirksomhed har og skal forholde sig til.
Innnovationsmodellen består af otte step, der skal gennemløbes, såfremt et nyt produkt eller en ny proces skal udvikles og dets potentialer realiseres.
Eksekveringsmodellen består af ti udsagn om, hvad der kendetegner en leder, der er god til at eksekvere - altså få ting til at ske.
Notatet give et overblik over afprøvningenaf koncept Fokuseret Ledelse indentilpasning af det endelige koncept.
Rådgivernes plan er en beskrivelse af den proces rådgiverne skal igennem for at teste konceptet. I notatet er beskrevet, hvordan rådgiverne skal agere, samt hvilke opgaver de skal løse i faserne i konceptet, samt i forberedelsen til afprøvningen
Skabelon - Logbogen er rådgiverens redskab til at understøtte egen læring og følge progressionen hos kunden. Projektet anvender logbøgerne til at følge og videreudvikle konceptet Fokuseret Ledelse
Skabelon - Logbogen er tovholdernes redskab til at understøtte processen og følge progressionen i rådgivngsforløbet hos landmanden. Projektet anvender logbøgerne til at følge og videreudvikle konceptet Fokuseret Ledelse
"Værktøjet udfordrer landmanden – alene eller sammen med en sparringspartner – til sætte fokus på ledelsen i landbrugsvirksomheden".
Vejledning til Excel-værktøjet Fokuseret Ledelse. Kan bruges af Landmanden alene eller til at fastholde og understøtte processen Fokuseret Ledelse sammen med en rådgiver eller sparringspartner.
Materiale med udsagnene i Excel-værktøjet og på udsagnskortene samt en række spørgsmål, der kan give landmanden med- og modspil i hans refleksioner og svar under forløbet.
Brug notatpapiret til: At få overblik over resultatet af et forløb i Fokuseret Ledelse.
Seks procespile. Kontrakten, Stærk og Svag, Vigtighed og motivation, Vælg, Handlingsplaner, Opfølgning.
28 udsagnskort. Syv i Ledelse, syv i Netværk, syv i Økonomi og syv i Udvikling.
Vejledning til procesværktøj - procespile og udsagnskort.
I materialet "Tegn din graf" kan landmand og rådgiver for at fastholde de stærke og svage områder i ledelsen tegne grafen fra trin 2 i Excel-værktøjet.
Femten eksempler på handlingsplaner, der eksekverer på virksomhedens strategiske og ledelsesmæssige udfordringer.
13/12 Indlæg og erfaringsudveksling om Fokuseret Ledelse med studerende på Erhvervsakademi Aarhus, EAAA
Video. Slagtekalveproducent Anders Peter Jensen har fået rigtig meget ud af at sætte fokus på ledelse i sin bedrift
En præsentation af udfordringer og barrierer omkring ledelse. Resultaterne stammer fra interview af landmænd og temadag for landmænd om Fokuseret Ledelse d. 20. november 2018.
Overblik over kommunikations- og demonstrationsaktiviteter, der har skabt opmærksomhed om at arbejde med Fokuseret Ledelse
Materiale fra erfadag 17. april 2018 på SEGES for jordbrugsteknologistudende
Fem rådgivningsvirksomheder har gennemført eller planlagt at benytte Fokuseret Ledelse i erfagrupper. Brug deres viden og materiale ved møder for landmænd
Oversigt over opslag på Facebook
Materiale til præsentation af Fokuseret Ledelse ved indlæg på kongresser og møder, samt erfagrupper m.m.
I inspirationskataloget Fokuseret Ledelse finder du inspiration fra andre landmænd, til, hvordan du kan styrke din lederrolle, arbejde med udviklingen af dig selv som leder samt eksempler på de mange ledelsesopgaver, der er på et landbrug.
Video. Jacob gik fra 0 til 15 ansatte i et hug, hør hans erfaringer om processen
Ledelse er en vigtig disciplin for de danske landmænd. SEGES stiller skarpt på, hvordan man arbejder aktivt med at blive bedre gennem projektet Fokuseret Ledelse. Bragt i magasinet MARK
Video. Fokuseret Ledelse er et værktøj der gør det enkelt og håndgribeligt for landmænd at tage hul på at arbejde med ledelse
Flyer brugt ved demonstrationer
Her finder du materiale, der kan inspirere dig til at løfte din ledelse.
Koncept og arbejdsmetode er præsenteret på møde med efterfølgende dialog om koncept
Artikel i magasinet Mark, maj 2018
Hvis du vil arbejde med at få succes som leder, skal du kortlægge og identificeret dine udfordringer samt vide hvad du vil opnå med din ledelse.
I Fokuseret Ledelse indgår seks ledelsesmodeller, der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet, og bidrage til kvalificering af aktiviteterne i handlingsplaner.
Plakat brugt på temadagene 20. og 22. november
Nyhedsbreve udsendt om temadage for rådgivere den 18. april og den 22. november
Banner brugt på temadagene 20. og 22. november
Med forløbet i Fokuseret Ledelse får landmanden sammen med rådgiverne mulighed at sætte ord på virksomhedens ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, samt på hvad han gerne vil opnå med ledelsen i sin landbrugsvirksomhed.
Projektets indhold og vigtigste resultater er omtalt på www.seges.dk/fagomraader/oekonomi-og-virksomhedsledelse/raadgivning/fokuseret-ledelse
Oplæg for rådgivere om autencitetens betydning for ledelse, læring og udvikling på landburgsbedriften
Video. Bedrifterne bliver løbende både større og mere komplekse og et af de områder, som landmanden skal have fokus på, er ledelse
20. november program og materiale fra temadagen
22. november program og materiale fra temadagen
Projektet er formidlet via landbrugsinfo.dk>ledelse> Fokuseret Ledelse med undersider.
Fokuseret Ledelse giver landmanden mulighed for at sætte ord på muligheder og udfordringer, samt hvad du gerne vil opnå med ledelsen i din landbrugsvirksomhed. Resultatet bliver en eller flere handlingsplaner som løfter din ledelse.
Indlæg og erfaringsudveksling omkring strategi og om hvordan strategien kommer til at leve