Effektiv formidling til landmanden af økonomiske resultater og potentialer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at forbedre primærproducenternes indtjening ved at formidle viden om økonomiske analyser, resultater, metoder og værktøjer, der øger potentialet for at skabe forbedrede økonomiske resultater i landbruget. På baggrund af udviklingen i de produktionsøkonomiske resultater i kvæg- og svineproduktionen belyses aktuelle produktionsøkonomiske fokusområder. Den enkelte landmands planlægningsgrundlag sikres i form af en løbende ajourføring af budgetkalkulerne. Der er fokus på optimering af arbejdsindsatserne ved brug af Lean-metoder og ny teknologi til opbygning af et nyt normsæt for arbejdstidsforbruget. En ny metode vil belyse værdien ved at vurdere de økonomiske nøgletal i planteproduktionen. Der sættes fokus på aktuelle økonomiske temaer, herunder potentialer som følge af ny husdyrregulering og økonomiske konsekvenser af øgede velfærdskrav i svineproduktionen. For at sikre stor udbredelse af resultaterne sker videnformidlingen via mange forskellige formidlingsmetoder og -kanaler

 

Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Tema fra Produktionsøkonomi Svin 2018.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Tema fra Produktionsøkonomi Svin 2018.
Produktionsøkonomi Kvæg 2018 stiller skarpt på aktuelle emner, der er relevante for, hvordan du som landmand kan skabe og opretholde en succesfuld virksomhed.
Produktionsøkonomi Svin 2018 præsenterer de økonomiske resultater fra svineproduktionen i 2017 og stiller skarpt på emner, der er relevante for dig som svineproducent og for dine rådgivere.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Tema fra Produktionsøkonomi Svin 2018.
Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
I 2017 steg dækningsbidraget med 7.300 kr. pr. årsko for de konventionelle bedrifter med stor race og 6.500 kr. for konventionelle jerseybedrifter i forhold til 2016. Økologerne fik en fremgang i dækningsbidraget på 2.100 kr. pr. årsko.
Budgetkalkuler for salgsafgrøder, grovfoderafgrøder, malkekøer, opdræt og slagtedyr, svin og fjerkræ, med prisforventninger for 1. kvartal 2019.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
Energipriserne er indenfor det sidste halve år steget voldsomt. Inden for de sidste 2 måneder er elpriserne steget med 65 pct.
Forecast af mælkepris via DMA-metode.
Læs mere om det generelle indhold i budgetkalkulerne.
I dette notat gennemgås metode for udvikling og ajourføring af budgetkalkuler, og aktuelle behov for udvikling af nye budgetkalkuler.
Læs SEGES’ nye anbefaling til mælkeprisen til budgetteringen for 2018, en kort omtale af markedet samt en omtale af forventningerne til mælkeprisen på længere sigt.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2017 viser, at forbruget af VE steg med 11 pct. i 2017, mens forbruget af kul faldt med 21 pct. i samme periode. Det betyder også, at den energirelaterede CO2-udledning faldt kraftigt.
I nærværende notat, som er udarbejdet i september 2018, findes mere detaljeret information om beregningerne.
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder for at registrere din tid – vælg den, der passer til dit behov.
Afrapporternig af podcast om Lean med interview med landmand Niels Bjerre fra Lomborg og specialkonsulent Vibeke Fladkjær fra SEGES.
Gennem 11 interviews med udvalgte bedrifter er potentialerne og udfordringerne med LEAN værktøjer undersøgt.
Perspektivering af mulighederne for udbredelse af LEAN i landbruget.
Model baseret på notat og andre studier.
Temagruppe for Produktionsøkonomi Svin er en gruppe bestående af ca. 30 rådgivere, der primært rådgiver svineproducenter. På fysisk møde orienteredes de om tidsregistreringsprojektet, og der efterlystes landmænd, der arbejder med det.
Mulighederne for at lave tidsregistrering i svineproduktionen beskrives, og erfaringerne fra landmænd, der har arbejdet med det, deles.
Notat om opbygningen af værktøjet til beregning af normtimer samt vejledning i brug.
Video, der via casebeskrivelse viser muligheder og udfordringer med tidsregistrering.
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på bedriften. Læs mere om, hvordan nøgletallene kan anvendes til at udpege fokusområder.
Læs eller genlæs artiklen om brug af egne maskinomkostninger.
Samlede præsentationer for landmænd og rådgivere 2018.
TV Midt/Vest ønsker at bringe information om nævnte emne, og har i den forbindelse bedt om assistance fra SEGES i relation til den økonomiske udvikling blandt avlere af stivelseskartofler.
Præsentation af nyt regneark til kvægkongres 2018.
En kort video viser, hvordan du helt enkelt kan registrere udbytte i salgsafgrøder på markniveau. Udbytteregistering kan bl.a. hjælpe dig til træffe de rigtige beslutninger vedrørende afgrødevalget på den enkelte mark.
Det kræver blot en lille indsats at registrere høstudbytter i salgsafgrøderne - og der er perspektiver i at anvende registreringerne i den fremtidige drift.
I artiklerne har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.
Præsentationerne er udarbejdet af Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES og anvendt ved indlæg i diverse landbrugsfaglige fora.
Artikel til magasinet MARK om resultaterne af dyrkningen af raps på 38 marker i 2016/17. Registreringerne af primært stykomkostniner er ført af de enkelte landmænd i forsøget.
Artikel til magasinet MARK om de aktuelle udgivelser om Business Check salgsafgrøder, herunder omtale af fraktilanalyse og rest til jordleje.
Artikel til magasinet MARK om store besparelse illustreret ved et praktisk eksempel på brugern af fraktilanalysen som benchmarkværktøj, og brug af værktøjer udgivet af SEGES.
Budgetteringen for 2019 er på vej ind i sin varmeste fase. Det betyder, at der er en række overvejelser, du skal gøre dig, omkring bedriftens strategi, produktion/produktivitet og påvirkningen af de ekstraordinære forhold i landbruget, der er lige nu.
Københavns Universitet har på miljø- og fødevareministerens opfordring kontrolleret SEGES’ beregninger af tørketabet. Konklusionen er, at SEGES giver et retvisende billede af tabet for dansk landbrug.
En af konsekvenserne af tørken i Danmark og større dele af Europa er stigende kornpriser. Prisstigningen på korn kompenserer i nogen grad for udbyttenedgangen hos planteavlerne.
Størrelse og variation i maskinomkostninger 2017 til dyrkning af salgsafgrøder analyseres for planteavlsbedrifter med hovedproduktion af salgsafgrøder og for bedrifter med fabriksroer, frø og stivelseskartofler.
Præsentation fra Plantekongres 2018
Præsentation på Plantekongressen 2018 og mulige fejlvurderinger af økonomien ved forskellige beslutninger indenfor maskinøkonomi, tildeling af kvælstof og forpagtning.
Driftsresultatet i 2017 blev i gennemsnit på 417.000 kr. pr. heltidsplanteavlsbedrift. Resultatet er ca. 380.000 kr. højere end i 2016 og er til sammenligning det højeste resultat siden 2013, hvor det gennemsnitlige driftsresultat var på 557.000 kr.
I 2017 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt bedre end i 2016.
Årets kornhøst er efterhånden ved at være i hus og overblikket over majs- og græsensilagestakke mv. kan efterhånden anslås forsigtigt.
Nedenstående giver en vurdering af de økonomiske konsekvenser for primær-landbruget på grund af tørkesituationen 2018.
Artikel i Effektivt landbrug, som bringer resultatet af gevinsterne fra rapport om biogas og separation.
Den historiske udvikling i strukturudviklingen inden for svineproduktion er afdækket, og forhold for den fremadrettede udvikling er afdækket. Herefter er den forventede udvikling fremskrevet ti år.
Dokumentet samler alle de Facebook-opslag, der er udarbejdet i projektet som et led i formidlingen af projektets resultater.
Beregnede omkostninger til produktion af grise på friland.
Beregnede omkostninger til produktion af økologiske grise.
Ved at koble data fra gødningsregnskaber med data fra for forventet gødningsproduktion bør der kunne laves en fordelingsplatform for gylle på Landmand.dk, hvor ledige arealer og tilgængelig gylle kan ses inden for en defineret geografi.
På baggrund af regnskabstal og afstande mellem ejendomme analyseres der på omkostninger der opstår på bedriftsniveau ved flere produktionssteder.
Analyse af omkostninger ved flere produktionssteder i svineproduktionen.
Flere rapporteringer har vist, at det er muligt at koncentrere fosfor i svinegylle ved bundfældning ved henstand i beholdere.
Artikel om at producere dansk kalv fra Nyhedbrev december DLBR slagtekalve.
Omkostningerne ved at producere i henhold til Dansk Kalv konceptet belyses og beregnes.