Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at optimere landmandens driftsledelse med afsæt i ny og værdiskabende viden fremkommet ved brug af Business Intelligence, der sikrer, at bedriftens store datamængder hurtigt og effektivt kan omsættes til handling på bedriften. På baggrund af en kortlægning af bedrifters styringsbehov i den daglige driftsledelse udvikles en prototype på et dashboard – et kontrolpanel på landmandens pc – der viser præcis de data, som landmanden skal bruge for at kunne styre bedriften bedst muligt. Projektet vil desuden identificere relevante datakilder på bedriften, hvor adgang til og anvendelse af data kan give landmanden ny og brugbar viden ved brug af Business Intelligence. Endvidere videreudvikles en prototype af digitale handlingsplaner – der omsætter data til initiativ og handling på bedriften bl.a. ved direkte kobling til relevant, faglig viden. Der er fokus på formidling af resultaterne bl.a. via artikler i fagmedier, opslag på de sociale medier samt videoer, podcasts o.l.

 

Mængden af tilgængelige data i en bedrift er støt voksende. Løbende skabes der en stor mængde af meget forskelligartede data fra en række forskellige datakilder.
Afholdelse af workshop med henblik på afdækning af landmandens kompetencebehov i forbindelse med adgang til digitalt præsenterede realtidsdata.
Dette regneark beskriver datakilde og datakombination og laver en prioriteret scoring ud fra de relevante identificerede nøgletal i konceptet for Business Intelligence.
En beskrivelse af forskellige dashboard versioner
Vejledningen indeholder en beskrivelse af de arbejdsgange, som der skal etableres hos landmandens rådgivere.
Præsentation, der viser de forventede digitale løsninger hos landmanden ultimo 2019. Præsentationen fungerer som diskussionsoplæg på en workshop for rådgivere, hvor emnet er kompetencebehov i en datadrevet bedriftsledelse.
Business Intelligence er en metode, der samler, strukturerer og præsenterer informationer på tværs af datakilder.
Notatet indeholder en beskrivelse af en række effekter, som landmanden kan realisere via brug af dashboardet. Notatet indeholder desuden en kort målgruppebeskrivelse.
Dette notat undersøger nye datakombinationers informationsværdi i landmandens arbejde med driftsledelse og økonomistyring med udgangspunkt i projektets to interviewrunder for evaluering af dashboardet i henholdsvis maj og september 2018.
Notatet er en oversigt over hvilke data landmanden mangler for at optimere driftsledelsen, herunder overvejelser af, hvordan disse data vil kunne fremskaffes.
En oversigt over tilgængelige data på bedriften, som kan danne udgangspunkt for udvikling af et business intelligencekoncept.
Følgende notat oplister de mest almindelige problemstillinger på en bedrift, på baggrund af ønsker fra landmænd og rådgivere i projektforløbet gennem aktiviteter i 2017 og 2018.
Notatet beskriver hvordan et koncept for business intelligence kan opdeles i flere niveauer baseret på landmandens ønsker.
Se vejledningen "Kom godt i gang med dashboardet", der giver en introduktion til dashboardet og dets funktioner.
Notatet beskriver den effektmålingsmetode som anvendes igennem projektets forløb til løbende måling af eventuelle effekter hos landmanden som følge af adgang til bedriftens data i realtid.
Best Practice for anvendelse af digitale handlingsplaner, der er integreret i landmandens dashboard.
Beskrivelse af fremstillingspris under læs mere-funktionen.
Beskrivelse af dækningsbidrag under læs mere-funktionen.
Beskrivelse af foderomkostninger under læs mere-funktionen.
Alarmside til døde køer og kalve.
Beskrivelse af fire af kvægkortene under læs mere-funktionen.
Beskrivelse af en lang række af økonomikortene under læs mere-funktionen.
Alarmside hvis fremstillingsprisen er for høj.
Alarmside hvis fremstillingsprisen er lavere end forventet.
Alarmside omkring kalvedødeligehden for økologer.
Alarmside til celletal.
Alarmside til kimtal.
Beskrivelse af kapacitetsomkostninger under læs mere-funktionen.
Formålet med dashboardet er at understøtte landmandens beslutninger og skabe udgangspunkt for en dybere forståelse og indsigt i bedriften.
Beskrivelse af mælk minus foder under læs mere-funktionen.
Notatet indeholder en tekniske beskrivelse af hvordan links til relevant, faglig viden er sat op i prototypen på landmandens dashboard.
Alarmside omkring mælkeydelsen for økologer.
Podcast med gode råd til at sikre lav dødelighed i kvægstalden.
Podcast med tips og tricks til at sikre at foderomkostningerne ikke stikker af.
Podcast med forklaring af hvordan man skal opgøre mængden af sit foder.
Podcast med gode råd til at sikre en god fremstillingspris.
Podcast med gode råd til at holde lønomkostningerne på bedriften nede.
Podcast med gode råd til at sikre en høj mælkekvalitet.
Podcast med tips og tricks til at sikre at vedligeholdelsesomkostningerne ikke stikker af.
Denne rapport fokuserer på at beskrive det udgangspunkt og de ændringer som er sket hos landmænd igennem projektets forløb, hvor landmanden har fået stillet bedriftens data til rådighed via et koncept for business intelligence (dashboard).
Udover en stor mængde af data er der en stor mængde af faglig viden til rådighed for landmanden.
Efter første afprøvningsforløb, hvor landmændene havde evalueret digitale handlingsplaner, blev versionen justeret med yderligere funktionaliteter med henblik på at imødekomme landmandens behov.
Afprøvningen af de digitale handlingsplaner har haft til formål at teste de digitale handlingsplaner som en integreret del af det digitale dashboard samt koble dem med viden og forbedre muligheder for opfølgning.
Beskrivelse af resultat før skat under læs mere-funktionen.
Under afprøvningen af prototypen Kvie Wizard med 4 landmænd og én rådgiver var det tydeligt at landmanden ser fordelene ved at bedriftens handlingsplaner er digitale.
Under afprøvningen af prototypen Kvie Wizard med 4 landmænd og én rådgiver var det tydeligt at den faglige viden, der er en del af wizarden, letter arbejdet med oprettelse handlingsplaner.
Beskrivelse af stykomkostninger under læs mere-funktionen.
Alarmside til lønomkostninger.
Alarmside til vedligeholdelsesomkostninger.
Underside til alarmsiden om kimtal.
Underside til alarmside om celletal.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra gennemførte afprøvningsforløb.
En beskrivelse af hvordan data er identificeret i Ø90 samt kodet - PowerBI.
Notatet beskriver hvordan landmanden kan tildele adgang til sit dashboard. Det kan fx være rådgivere som kan få adgang til at se landmandens data i dashboardet.
Notatet beskriver hvordan landmandens rådgivere kan få adgang til at se data i landmandens dashboard.
Dashboardet er et digitalt værktøj, der hjælper dig med at skabe overblik over din virksomhed. Vi har spurgt de landmænd, der har været med til at teste og udvikle dashboardet, hvad de siger til det.
Der er i et projektforløb omkring Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften, foretaget en række undersøgelser gennem et afprøvningsforløb af prototypen på et BI værktøj, dashboardet, hos 19 landmænd.
Drejebog til kort instruktionsvideo rettet mod landmænd i anvendelsen af dashboardet og dets funktioner.
På baggrund af erfaringer og indtryk fra første interviewrunde i maj 2018 evalueres afprøvningen af prototypen på dashboardet.
På baggrund af erfaringer og indtryk fra anden interviewrunde af afprøvningsforløbet i september 2018, evalueres en opdateret prototype af dashboardet for hele afprøvningsforløbet.
Film, der fortæller om, hvordan man kan samle data i landbruget ved hjælp af dashboardet.
13 film, hvori landmænd fortæller, hvordan de bruger dashbaordet.
Flyer til Svinekongres, Agromek og infomøder.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Dokumentet samler alle de Facebook-opslag, der er udarbejdet i projektet som et led i formidlingen af projektets resultater.
Tegnefilm om de opgaver, som landmændene skal udføre, for at få det fulde potentiale af Dashboardet.
En interviewguide til brug for interviews af landmænd, der har gennemført anden afprøvningsforløb med dashboard.
En interviewguide til brug for interviews af landmænd, der har gennemført første afprøvningforløb med dashboard.
Intro-videoen "Kom godt i gang med dashboardet", der introducerer til brugen af dashboardet.
Invitation, som rådgivningsvirksomhederne kunne bruge til at invitere landmænd og andre interessenter til infomøder om fremtidens digitalisering og mulighederne i dashboardet i regi af projektet.
Invitation, som rådgivningsvirksomhederne kunne bruge til at invitere landmænd og andre interessenter til infomøder om digitalisering og dashboardet i regi af projektet.
Artikel bragt i Magasinet kvæg 13. august 2018.
Dette notat har til formål at beskrive landmændenes erfaringer og tilfredshed med dashboardet fra et testforløbet i 2018.
"”Landmandens Dashboard” er landmandens nye instrumentbræt, der sikrer, at han er på forkant med sin bedrift og kan foretage korrigerende handlinger i tide. Artikel bragt i magasinet Kvæg i juli 2018."
Oversigten viser forskellige grader af digitalt præsenterede data med en beskrivelse af nødvendige forudsætninger såfremt de præsenterede data skal kunne anvendes af landmanden som beslutningsgrundlag og som en del af den løbende drifts-og økonomiledelse.
Optimal udnyttelse af data kræver, at data er tilgængelig der hvor landmanden har behov for viden. Dette notat beskriver resultatet af en behovsafdækning hos landmænd i relation til mobil formidling af data og viden.
Der er gennemført fire interviews af landmænd med fokus på deres forståelse og brug af PowerBI-templates.
Roll up til Svinekongres og infomøder.
Dokumentet er en afrapportering af indholdet på siden Dashboardet skaber overblik på seges.dk/dashboard.
Se tegnefilmen om, hvilken effekt landmanden får af at bruge dashboardet.
En teknisk beskrivelse af hvordan data udlæses og udstilles i landmandens dashboard. Dokumentet indeholder desuden information om adgang til kildekoder.
En teknisk beskrivelse af hvordan PowerBI dataflow er knyttet mellem Ø90 og landmandens dashboard.
Hvad synes landmænd om løbende beregning af fremstillingspris på mælk?
I det gennemførte afprøvningsforløb af prototypen på landmandens dashboard, er de deltagende landmænd blevet præsenteret for en række forskellige data, fra forskellige datakilder, og i forskellige detaljeringsgrader.
6 film, hvori Jurjen Hessels, konsulent ved SEGES Digital, fortæller om dashboardet, og Peter Møller, kvægkonsulent i LMO, fortæller om, hvad han synes om dashboardet.
Forbered dig allerede nu, hvis du ønsker at blive bedre til at følge op på din økonomi løbende – og hvis du vil anvende det nye dashboard, som er skabt til at give overblik.
Beskrivelse af hvilke Ø90 kontonumre, som de enkelte kort i Landmandens dashboard består af.
Følgende er en samling af landmændenes samt rådgivernes ønsker til dashboardet fra hele afprøvningsforløbet i projekt 4187, Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften.