Det biobaserede samfund

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at accelerere udviklingen af det biobaserede samfund, så landbruget snarest muligt kan få adgang til nye afsætningsmuligheder for deres producerede biomasser.

De økonomiske forhold i forbindelse med at udnytte efterafgrøder, halm, restprodukter fra foderfremstilling, græs fra lavtliggende arealer og fra offentlige arealer belyses.
De økonomiske forhold i forbindelse med at udnytte efterafgrøder, halm, restprodukter fra foderfremstilling, græs fra lavtliggende arealer og fra offentlige arealer belyses.
Artikel bragt i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 4 i maj 2018.
Artikel bragt i "Effektivt Landbrug" d. 1. december 2018.
Artikel bragt på Ing.dk d. 4 september 2018.
Det Internationale Energy Agency (IEA) er kommet med en ny markedsanalyse, der viser, at bioenergi udgør 50 pct. af verdens totale vedvarende energiforbrug.
Efterspørgslen efter attraktive biomasser stiger inden for de kommende år, og økonomiske muligheder beskrives i forskellige cases.
Der er store ressourcer af roetoppe, der bare skal samles op, ensileres og anvendes til biogasproduktion. Måske det kan hjælpe landbruget til at reducere sin klimabelastning.
Bilagsoversigt.
Efterspørgslen efter attraktive biomasser stiger inden for de kommende år, og de økonomiske muligheder beskrives i forskellige cases.
Udviklingen i biomasser til biogasproduktionen er steget med 22 pct.
Græs er ikke kun kvægfoder
Produktion af græsprotein er et nyt område, som modtager stor opmærksomhed fra forskere, og senest har Det Nationale Bioøkonomipanel peget på det som en af flere mulige lokale forsyningskilder som alternativ til soja.
Afsætning af biomasser i forhold til kvælstof- og fosforrestriktioner.
Denne artikel beskriver, hvilke muligheder man har til anvendelse og håndtering af våde halmballer.
Implementering af bioraffinering af græs hos Ny Rybjerggard i partnerskab med 3 andre landbrug.
Model til beregning af rentabilitet ved investering i bioraffinering hos Ny Rybjerggard.
Biogassektoren har været under massiv udbygning og er i øjeblikket den eneste fulde etablerede teknologi, der både kan producere varme, strøm, gas og gødningsprodukter.
Leverance til Det biobaserede samfund. Kvalitetsmæssige ændringer under lagring af afgrøder med fokus på lagertab og emissioner fra våd biomasse
Bioraffinering er omdannelse af råvarer og restproduktion til nye produkter. I dette notat beskrives en procesmæssig oversigt over de mest lovende teknologier og processer indenfor bioraffinering.
Der er markante forskelle mellem træarter og poppelkloner mht. plantedød, tørstofudbytte og tørstofindhold. Dette understreger vigtigheden af grundig afprøvning som grundlag for anbefalinger om valg af arter og kloner.